Nowo opublikowane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1356) różni się od poprzedniego nie tylko zmianą w tytule. Całe rozporządzenie pod wieloma względami uległo przebudowie.

 

Tytuł zgrabnie komponuje się z treścią art. 53 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym szczegółowe kryteria i tryb dokonywania ocen zawiera statut PKA. W nowym rozporządzeniu zakres obu rodzajów ocen zamknięto w dwóch zdaniach, a dotychczasowe warunki ocen wyewoluowały w kryteria. Pozytywnie uwagę zwraca zmiana perspektywy w sposobie opisu wymagań. Poprzez stosowanie takich pojęć jak: spójność, adekwatność, dostępność czy prawidłowość wyraźniej zaznaczono jakościowy charakter oceny.

Dokonane w wyniku nowelizacji wyraźniejsze rozróżnienie profili widoczne jest także w ocenie programowej, której Komisja będzie dokonywała odrębnie dla każdego z nich, jeśli na danym kierunku są realizowane studia o obu profilach. Wśród nowych elementów oceny programowej odnaleźć można często przywoływane funkcjonowanie potwierdzania efektów uczenia się, ale także np. politykę rekrutacyjną na kierunku studiów lub – w przypadku obu rodzajów ocen – efektywność nauczania języków obcych. Dokonując oceny programowej na kierunku, poziomie i profilu kształcenia realizowanym w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, Komisja będzie uwzględniać specyfikę organizacji tego kształcenia. Natomiast, w związku z usunięciem z rozporządzenia warunku uzyskania określonych ocen, aby podlegać ocenie instytucjonalnej, dokonując jej Komisja będzie uwzględniać wyniki oceny programowej kierunków studiów prowadzonych w jednostce. Powtórzono zawartą w ustawie normę dotyczącą przeprowadzania oceny instytucjonalnej w uczelni nie posiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej.

Potwierdzono obowiązujące już zasady, iż dokonując ocen Komisja uwzględnia wyniki wizytacji oraz przedstawiony raport samooceny, a oceną są objęte również dokumenty i informacje potwierdzające spełnianie kryteriów, przedstawiane Komisji przez uczelnię w czasie wizytacji lub w raporcie samooceny.

Do dokonywania ocen, w ramach których uczelnie do dnia wejścia w życie rozporządzenia przekazały Komisji raporty samooceny, stosuje się przepisy dotychczasowe. Jest to o tyle ważne, że rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 9 października. W takiej sytuacji trafniejszym byłoby jednak wskazanie na moment doręczenia prośby o raport. Przy obecnym rozwiązaniu w trudnej sytuacji zostanie postawiona albo uczelnia, która w najbliższych dniach miała przekazać raport samooceny albo Komisja, która przyjmie raport w takiej formie.

Na etapie projektowania rozporządzenia zrezygnowano z propozycji sporządzania raportu samooceny w formie dokumentu elektronicznego, przy czym w ostatecznej wersji nie wskazano żadnej preferowanej formy.