Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Pomagamy władzom i pracownikom uczelni w rozwiązywaniu problemów powstałych na gruncie trudnych do interpretowania i często zmieniających się przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz innych aktów prawnych. Udzielamy porad i opinii prawnych, opracowujemy interpretacje przepisów, przygotowujemy statuty, regulaminy, uchwały i zarządzenia wewnętrzne uczelni, a co najważniejsze – zawsze szukamy optymalnych rozwiązań, które będą rozwiązywały problemy naszych klientów w możliwie najszybszy i najlepszy sposób.


DO POBRANIA: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - tekst jednolity

Dział Prawny IRSW to czołówka ekspertów w kraju w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym. W skład naszego zespołu wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego, pracujący w organach i innych podmiotach sektora. Część z nich brała udział w procesie tworzenia i nowelizacji ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa, opracowując propozycje poprawek, opinie prawne i uczestnicząc w pracach legislacyjnych komisji sejmowych i senackich. Taki dobór ekspertów gwarantuje doskonałą znajomość specyfiki działania szkół wyższych a nie tylko znajomość ogólnych zasad prawa.

Nasi eksperci doskonale znają specyfikę i posiadają bogate doświadczenie we współpracy z różnymi rodzajami uczelni czy wydziałów (techniczne, artystyczne, medyczne, itp.) dzięki czemu proponowane rozwiązania prawne (np. regulaminy, uchwały czy zarządzenia) są w pełni dostosowywane do potrzeb naszych klientów i z uwzględnieniem ich szczególnych wymagań.

Pozwalamy Klientom spać spokojnie. Nie każdy musi znać się na przepisach – od tego jest Zespół Ekspertów IRSW. Naszym celem jest pełny monitoring i wdrażanie określonych rozwiązań i przepisów prawa przy jednoczesnym zapewnieniu klientowi komfortu, że nie zaskoczy go żadna zmiana, kontrola lub wizytacja.

Prowadzimy Klientów „za rękę”. Znając realia funkcjonowania szkół wyższych oraz realizując misję IRSW, wszelkie dokumenty lub propozycje zaproponowane w ramach wsparcia prawnego są każdorazowo przedstawiane i omawiane z Klientem w celu ich łatwiejszego zrozumienia oraz dokonania świadomego wyboru bez obawy o naruszenie przepisów.

Uczelniom nie wystarczy zwykły adwokat lub radca prawny – potrzebni są wyspecjalizowani prawnicy znający doskonale specyfikę szkolnictwa wyższego - to właśnie My!

W prawie liczy się dokładność – nasi eksperci to perfekcjoniści, którzy w przepisach zauważą nawet każdy nieprawidłowo postawiony przecinek.

Obecne przepisy pozwalają uczelniom na wiele swobód – potrafimy doradzić jak tę swobodę optymalnie wykorzystać i przekuć ją na korzyść dla uczelni

Uniwersytet Wrocławski KNOW

W ramach wspólnych działań, ekspert Instytutu przygotował Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich we Wrocławskim Centrum Biotechnologii KNOW oraz Regulamin przyznawania stypendiów dla najlepszych studentów studiów II stopnia w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii KNOW. Zakres prac obejmował opracowanie i zaproponowanie rozwiązań merytorycznych regulaminów, ich właściwe przygotowanie legislacyjne oraz przygotowanie dokumentacji towarzyszącej na potrzeby zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w trybie art. 21 ust.1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176, z późn. zm.). Oba regulaminy uzyskały pozytywne opinie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego już przy pierwszym podejściu.

Współpracując z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, mieliśmy okazję przekonać się, z jak wielką skrupulatnością i starannością przygotowują się do powierzonego im zadania. Zwróciliśmy także szczególną uwagę na indywidualne podejście i dostosowanie świadczonych usług do naszych potrzeb.

dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. UWr
Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego


WSPA - logo

W ramach stałej współpracy prowadzonej od kwietnia 2016 roku eksperci IRSW świadczą na rzecz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzonego kształcenia oraz funkcjonowania poszczególnych działów administracji uczelnianej.

Wsparcie dotyczące prawa o szkolnictwie wyższym oraz zarządzania uczelnią jest w tym przypadku nieocenione i pozwala na sprawne działanie uczelni oraz prowadzonych studiów wyższych. Profesjonalizm i przede wszystkim znajomość specyfiki niepublicznych szkół wyższych przejawia się we wszystkich aspektach działania ekspertów IRSW, a ich rzetelność i terminowość pozwala na udzielenie im pełnego zaufania w ramach prowadzonej współpracy.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i z pełnym przekonaniem rekomendujemy nawiązanie z nim współpracy, zwłaszcza w zakresie zagadnień szeroko rozumianego prawa o szkolnictwie wyższym i systemów zapewniania jakości kształcenia.

dr Marta Komorska
Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Przykładowe usługi:

Jakie problemy rozwiązujemy?
- Brak wiedzy na temat obiektywnego, rzeczywistego funkcjonowania jednostki pod względem zgodności z przepisami prawa;
- Brak umiejętności zweryfikowania zgodności różnych dokumentów lub działań z prawem;
- Nieobiektywne podejście do własnej działalności;
- Brak znajomości powiązań prawnych między aktami prawnymi i wymogami z aktów niższego szczebla;
- Nienadążanie za dynamiką zmian w prawie nauki i szkolnictwa wyższego.

Jakie osiągamy efekty?
- Profesjonalna i rzeczowa ocena zgodności działań lub dokumentów z przepisami prawa;
- Zidentyfikowanie i wskazanie dokumentów lub działań niezgodnych z przepisami prawa;
- Zidentyfikowanie i wskazanie działań, które można dodatkowo rozwinąć w granicach prawa (niewykorzystany potencjał);
- Kompleksowe zestawienie zaleceń dotyczących doprowadzenia poszczególnych działań lub dokumentów do stanu zgodności z przepisami.

W jaki sposób pracujemy?
- W uzgodnieniu z klientem opracowujemy zakres audytu;
- Gromadzimy i analizujemy wszelkie niezbędne dokumenty podlegające ocenie;
- W razie potrzeby odbywamy spotkania z każdą z grup objętych zakresem audytu działalności;
- Tworzymy przejrzysty raport z uwypuklonymi problemami oraz niewykorzystanymi szansami;
- Omawiamy szczegółowo każdy aspekt raportu i rekomendacji podczas spotkania podsumowującego.

Jakie problemy rozwiązujemy?
- Wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisu prawa obejmującego zagadnienia nauki lub szkolnictwa wyższego;
- Potrzeba ustalenia zakresu prawnie możliwych działań;
- Brak odpowiedniej wiedzy w czasie udziału uczelni w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy publiczne.

Jakie osiągamy efekty?
- Dzięki nam Uczelnia jest w stanie wykorzystać maksymalniemożliwości jakie dają obowiązujące przepisy.
- Dajemy pewność, że działalność uczelni prowadzona jest na podstawie i w granicach obowiązującego prawa
- Rozwiazujemy nawet najtrudniejsze problemy prawne i rozstrzygamy wszelkie wątpliwości interpretacyjne.
- Opracowujemy katalog możliwych działań i rekomendację skutecznych rozwiązań

W jaki sposób pracujemy?
- Wspólnie z Klientem określamy zakres prac
- Dokonujemy kompleksowej analizy zagadnienia prawnego
- Przygotowujemy i proponujemy odpowiednie rozwiązanie prawne w ustalonej formie (opinia, interpretacja, pismo procesowe, porada, itp.)
- Praca odbywa się zarówno na bezpośrednich spotkaniach jak również zdalnie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do komunikacji i realizacji projektów.

Jakie problemy rozwiązujemy?
- Brak wiedzy na temat kryteriów i zasad ubiegania się o uprawnienia w zakresie prowadzenia studiów wyższych;
- Brak wiedzy na temat kryteriów i zasad ubiegania się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora lub doktora habilitowanego;
- Brak umiejętności prawidłowego przygotowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów wyższych;
- Brak umiejętności prawidłowego przygotowania wniosku o nadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora lub doktora habilitowanego.

Jakie osiągamy efekty?
- Profesjonalnie przygotowane wnioski o przyznanie uprawnień do prowadzenia studiów wyższych wraz dokumentacją towarzyszącą;
- Profesjonalnie przygotowane wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych wraz dokumentacją towarzyszącą;
- Bardzo wysoka skuteczność w przyznawaniu uprawnień już w pierwszej instancji (bez ścieżki odwoławczej).

W jaki sposób pracujemy?
- W uzgodnieniu z Klientem ustalamy zakres i termin prac przy wniosku;
- Wspólnie z Klientem wyznaczamy osoby odpowiedzialne za kontakt i przekaz niezbędnych informacji;
- Przekazujemy Klientowi ankietę dzięki której pozyskujemy niezbędne informacje do wniosku;
- W razie potrzeby uzupełnienia informacji, odbywamy spotkania z odpowiednimi pracownikami Klienta;
- Analizujemy sytuację Klienta i proponujemy dodatkowe rozwiązania podnoszące jakość wniosku i całego planowanego projektu (np. w zakresie kierunku studiów).

Jakie problemy rozwiązujemy?
- Brak wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowego konstruowania aktów prawnych na potrzeby funkcjonowania uczelni;
- Wewnętrzny bałagan legislacyjny przejawiający się m.in. sprzecznymi aktami prawnymi uczelni, powielaniem treści uchwał, itp.
- Nieprawidłowości w obowiązujących w uczelni aktach wewnętrznych (statut, regulaminy, uchwały, zarządzenia);
- Brak przejrzystości lub niezrozumiałość tekstów uczelnianych aktów prawnych.

Jakie osiągamy efekty?
- Uczelniane akty prawne zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zgodne z zasadami techniki prawodawczej;
- Dokumentacja prowadzona na podstawie i w granicach obowiązującego prawa;
- Przejrzyście skonstruowane uczelniane akty prawne, ułatwiające stosowanie zawartych w nich regulacji (np. z wykorzystaniem nagłówków, przypisów, instrukcji, itp.);
- Legislacyjny porządek w postaci spójnego i wewnętrznie niesprzecznego systemu uczelnianych aktów prawnych.

W jaki sposób pracujemy?
- Każdorazowo ustalamy z klientem zakres prac legislacyjnych
- Analizujemy kontekst prac legislacyjnych (cel i zakres regulacji, przyszli adresaci aktu, dotychczasowe i planowane rozwiązania do uregulowania)
- Proponujemy optymalizację regulowanych zagadnień, a w szczególności zagadnień o charakterze proceduralnym;
- W niezależnych zespołach roboczych opracowujemy projekt aktu prawnego i oceniamy jego spójność i kompletność;
- Konsultujemy projekt aktu prawnego z Klientem i jego pracownikami (bezpośrednimi adresatami);
- Opracowujemy końcowy projekt wraz z dokumentacją towarzyszącą (ewentualne komentarze, instrukcje, itp.);
- W razie potrzeby przeprowadzamy szkolenie wdrażające.

Jakie problemy rozwiązujemy?
- Brak dostatecznej wiedzy z zakresu zagadnień prawa regulującego sektor nauki i szkolnictwa wyższego;
- Brak precyzyjnych interpretacji obowiązujących przepisów;
- Brak wiedzy na temat planowanych zmian wobec szybko zmieniających się przepisów o nauce i szkolnictwie wyższym;
- Nieumiejętność wdrożenia procedur oraz zastosowania przepisów prawnych w praktyce?

Jakie osiągamy efekty?
- Podniesienie kwalifikacji kadry uczelni w zakresie odpowiedniej wiedzy o przepisach i ich interpretacji
- Wykształcenie w kadrze uczelni umiejętności prawidłowego stosowania przyswojonych przepisów prawa

W jaki sposób pracujemy?
- Organizujemy dedykowane szkolenia zamknięte, które odbywają się na terenie uczelni w ustalonym terminie
- Program szkolenia tworzymy na podstawie pogłębionego wywiadu i badania potrzeb Klienta
Dokonujemy diagnozy indywidualnych potrzeb szkoleniowych uczestników;
- Nasze szkolenia pomagają w rozwiązywaniu konkretnych problemów uczelni poprzez dostarczenie jej pracownikom niezbędnej wiedzy;
- W trakcie szkoleń dokonywana jest kompleksowa analiza omawianych zagadnień obejmująca podstawę prawną, komentarz i praktyczne przykłady;
- Tworzymy warunki do wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi
- Gwarantujemy efektywną formę przekazywania wiedzy popartą praktycznymi przykładami jej zastosowania;
- Zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe, także w wersji on-line dostępne bezterminowo po zakończeniu szkolenia;
- Zapewniamy konsultacje poszkoleniowe z ekspertami;
- Miejsce, termin i czas trwania szkolenia ustalane są elastycznie

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych dotyczących szkoleń i innych usług świadczonych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

[recaptcha]

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Pana Balcera 6 lok. 5. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.irsw.pl i telefonicznie: 81 822 86 15. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności.
Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl