Dokumentację związaną ze studiami można podzielić na kilka sposobów np. ze względu na czas jej powstawania – podczas przygotowywania programu studiów oraz tworzoną podczas jego realizacji. Na każdym z etapów warto zwrócić uwagę na jej kompletność i prawidłową zawartość. Nie w każdym przypadku konieczność stosowania dokumentu wynika z przepisów, jednak praktyka wskazuje, że stanowią one źródło informacji przydatne w pracach uczelni.

Projektując studia na danym kierunku, również w przypadku samodzielności w dyscyplinie wiodącej, należy zwrócić uwagę na § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r, poz. 1861, z późn. zm.), który zbiera wymagania formalne związane z tworzeniem koncepcji kształcenia. Czynności takie, jak wskazanie związku studiów ze strategią uczelni, potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia studiów oraz zgodności efektów uczenia się z tymi potrzebami, czy uzasadnienie utworzenia konkretnych studiów nie powinny mieć jedynie formy ustnej lub zdawkowych stwierdzeń rozrzuconych w protokołach. Dane pozwalające na stwierdzenie spełnienia podstawowych wymagań powinny być klarowne i wyczerpujące. Dlatego warto uwzględnić w dokumentach również jasne wskazanie spełnienia warunków wynikających z przepisów np. z § 3 ww. rozporządzenia. Oznacza to nie tylko spełnienie warunku, ale dodanie informacji, która bezpośrednio go dotyczy np. łącznej liczby punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia (dotyczy definicji formy studiów) lub liczby i procenta punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne albo związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową (dotyczy definicji profilu studiów).

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z dalszą część tekstu przygotowanego przez eksperta Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ds. prawnych oraz formalnych aspektów kształcenia  – Grzegorza Laskowskiego, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.