Przepisy przejściowe znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wprowadzają szereg terminów, w których należy dostosować się do zmienionych przepisów. Część z nich jest bardzo krótka, przez co wymagają wytężonej uwagi i sprawności działania. Szczególną uwagę należy zwrócić na obowiązek dotyczący studentów cudzoziemców.

Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zagadnień i terminów przejściowych po 1 października 2016 r.:

Ogólnopolski wykaz studentów
Do wykazu należy wprowadzić informacje dotyczące studentów cudzoziemców:
– o podjęciu i odbywaniu studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
– o przyjęciu na studia na podstawie umów międzynarodowych oraz na podstawie decyzji właściwego ministra
Termin: do 15 grudnia 2016 r. według stanu na dzień 30 listopada 2016 r.
Ogólnopolski wykaz doktorantów
Do wykazu należy wprowadzić informacje dotyczące doktorantów cudzoziemców:
– o podjęciu i odbywaniu studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
– o przyjęciu na studia doktoranckie na podstawie umów międzynarodowych oraz na podstawie decyzji właściwego ministra
Dodatkowo należy wprowadzić informacje o pozostawaniu doktoranta w stosunku pracy z uczelnią, w której odbywa stacjonarne studia doktoranckie.
Termin: do 15 stycznia 2017 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
Do wykazu należy wprowadzić informacje dotyczące nauczycieli akademickich ukaranych dyscyplinarnie karą:
– nagany z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 3 miesięcy do 5 lat,
– pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres od 5 miesięcy do 5 lat lub na stałe.
Termin: do 31 grudnia 2016 r. według stanu na ten dzień.
Statut uczelni
Statut należy dostosować do wszystkich postanowień znowelizowanej Ustawy
Termin: do 31 marca 2017 r.
System antyplagiatowy
Prace będą sprawdzane z wykorzystaniem programów współpracujących z ogólnopolskim repozytorium
Termin: od roku akademickiego 2018/2019
Ogólnopolskie repozytorium prac dyplomowych
Rektorzy są obowiązani przekazać dane dotyczące prac dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30 września 2009 r.
Termin: do 31 grudnia 2018r.
Minimum kadrowe dla kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
1. Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe będą musieli być zatrudnieni w jednostce na podstawowym miejscu pracy
2. Samodzielny nauczyciel akademicki zaliczany do minimum będzie musiał prowadzić co najmniej 60 godzin dydaktycznych rocznie.
Termin: do 1 października 2018r.
Minimum kadrowe dla kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym - cz. 2
Pozostałe wymogi dotyczące minimum kadrowego (m.in. mniejsze minimum kadrowe) inne niż te, których termin wdrożenia określono na 1 października 2018 r.
Termin: do 1 października 2017r.
Profile i programy kształcenia
Senaty są zobowiązane dostosować profile studiów prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji
Termin: do 31 grudnia 2017r.
Informacja o profilach i programach kształcenia
Rektorzy są zobowiązani poinformować Ministra o dostosowaniu profilu studiów prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji
Termin: do 31 stycznia 2018r. lecz nie później niż w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez senat