Po raz kolejny mieliśmy przyjemność pracować dla Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Już przy realizacji poprzednich projektów dla tej uczelni przekonaliśmy się, jak ważna jest dla niej kultura jakości. Dlatego tym razem przedstawiciele władz Uniwersytetu powierzyli nam przeprowadzenie audytu wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Zespół ekspertów IRSW w ciągu 6 tygodni przeprowadził łącznie ponad 40 godzin spotkań z różnymi grupami interesariuszy wewnętrznych Uniwersytetu SWPS oraz dokonał analizy dokumentacji WSZJK (akty prawne, protokoły, wyniki prowadzonych analiz i badań, notatki służbowe oraz inne dokumenty świadczące o funkcjonowaniu systemu).

W realizacji zadań, nasi audytorzy odnieśli się do ramowych kryteriów oceny prawidłowego funkcjonowania WSZJK (takich jak: kompleksowość, spójność, powtarzalność, rzetelność, skuteczność) oraz ramowych kryteriów oceny dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Ocenili także Uniwersytet SWPS w zakresie spełniania standardów wyznaczonych dla wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia przez European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

W rezultacie przeprowadzonych działań przygotowany został kompleksowy raport dla uczelni, zawierający podsumowanie przeprowadzonych analiz (wraz ze wskazaniem mocnych i słabych stron funkcjonującego WSZJK) oraz szczegółową listę konkretnych rekomendacji do wdrożenia.

Jest nam niezmiernie miło, że efekt naszych prac spełnił oczekiwania zleceniodawców, którzy zapewnili, iż zarówno wyniki analiz, jak i zaproponowane przez IRSW rozwiązania będą stanowiły ważny element dalszego doskonalenia organizacji i realizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie SWPS.

Poniżej prezentujemy Państwu list otrzymany od dr hab. Ewy Gruszczyńskiej, prof. Uniwersytetu SWPS – Prorektor ds. dydaktyki  rekomendujący IRSW jako solidnego partnera w obszarze usług audytowych i doradczych w obszarze szkolnictwa wyższego.

Dziękujemy za owocną współpracę!

Rekomendacje-SWPS-Audyt-WSZJK