Print Friendly, PDF & Email
+100%-

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Prace te zostały wykonane bardzo starannie, dodatkowo stanowią też doskonałą okazję do dalszego pogłębiania wiedzy zespołów wewnątrzuczelnianych w tym zakresie. Dostarczane są bowiem nie tylko komentarze pisemne, ale istnieje także możliwości do wnikliwego omówienia, z wyraźnym wskazaniem na obszar decyzyjny po stronie uczelni. Wszystkie zadania były realizowane w pełnej zgodności z przyjętym wcześniej harmonogramem, a wzajemna komunikacja i organizacja pracy przebiegała wręcz wzorowo. Doradztwo IRSW wspiera nie tylko w przygotowaniu konkretnych wniosków, ale sprzyja też pogłębianiu kompetencji osób zaangażowanych w ten proces po stronie uczelni, a tym samym jest inwestycją w dalszą profesjonalizację tych działań w przyszłości.

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu

Współpraca z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego była nie tylko efektywna na poziomie realizowanego zadania, ale dostarczyła satysfakcji w przestrzeni poszukiwania nowych impulsów do dalszego rozwoju naszej Uczelni. Profesjonalizm w planowaniu kolejnych etapów pracy, umiejętnie prowadzone wsparcie prawne oraz poziom i rzetelność realizacji usług zasługują na najwyższą ocenę.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z jakości świadczonych przez IRSW usług. Zespół prawników i legislatorów pracujących w Instytucie wykazał się doświadczeniem, przygotowaniem merytorycznym oraz zaangażowaniem w realizację powierzonych zadań. Usługa została wykonana w pełni profesjonalnie i terminowo, co pozwoliło PWSW na szybkie wdrożenie przygotowanych przez Instytut rozwiązań. W związku z powyższym, rekomendują IRSW jako wykwalifikowanego partnera wspierającego uczelnie we wdrożeniu nowych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, gwarantującego rzetelne wykonanie powierzonych mu zadać, dzięki czemu realizowana jest misja rozwoju, modernizacji i dostosowania polskich uczelni do wymagań stawianych przez współczesny świat.

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

W trakcie współpracy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego nie tylko potwierdził swoje bogate zasoby eksperckie oraz doświadczenie i profesjonalizm w realizacji usług doradczych, ale także wykazał się indywidualnym podejściem do potrzeb i specyfiki naszej Uczelni. Z przyjemnością polecam Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako wiarygodnego i godnego zaufania Partnera, realizującego najwyższej jakości usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie przygotowania uczelni do ewaluacji jakości działalności naukowej.

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Doskonałe przygotowanie merytoryczne, znajomość najnowszych trendów w szkolnictwie wyższym, profesjonalne metody i narzędzia pracy (w zakresie realizacji diagnozy strategicznej oraz procesu planowania strategicznego) jakimi wykazali się eksperci Instytutu, w znaczący sposób przyczyniły się do opracowania wysoko ocenianej przez nas Strategii Rozwoju Akademii WSB na lata 2021-2025.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z jakości świadczonej przez IRSW usługi. Konsultantka wykazała się bogatym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim poziomem wiedzy praktycznej. Spotkanie konsultacyjne zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, na wysokim poziomie merytorycznym.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W efekcie współpracy nasza Uczelnia otrzymała rzetelny i kompleksowy raport, w którym szczegółowo opisano wyniki przeprowadzonych badań i analiz, wskazano mocne strony organizacji a także zidentyfikowano istniejące bariery. Na ich podstawie eksperci IRSW przedstawili również rekomendacje działań dotyczących organizacji wewnętrznych procesów zarządzania (w trzech obszarach merytorycznych), propozycje nowych procedur i struktur oraz praktyczne narzędzia wspierające wdrożenie zmian i osiągnięcie celów stawianych przez Władze Uniwersytetu. Pragniemy zarekomendować współpracę z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, którego zespół posiada niezbędne kompetencje do realizacji usług audytowych i doradczych dla instytucji szkolnictwa wyższego.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

W imieniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego rekomenduję współpracę z Fundacją Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie („IRSW”), w zakresie usług doradczych i prawnych dotyczących wdrożenia uregulowań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W terminie od dnia 7 marca do dnia 23 września 2019 roku zespół ekspertów IRSW zrealizował dla naszej Uczelni usługi polegające na merytorycznym i legislacyjnym opracowaniu następujących aktów prawnych Uczelni: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminów określających szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego. Ponadto, prawnicy IRSW dokonali weryfikacji projektu regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu SWPS pod względem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz nowym statusem Uczelni. W ramach współpracy z naszą Uczelnią eksperci IRSW pomagali w opracowaniu nowych procedur merytorycznych (w obszarze spraw pracowniczych oraz awansów naukowych), prowadzili konsultacje dla pracowników Uniwersytetu oraz przygotowali opinię prawną dotyczącą kwestii kadrowych. Wszystkie usługi zostały zrealizowane w pełni profesjonalnie, zgodnie z przedmiotem zamówienia i oczekiwaniami Uczelni oraz na wysokim poziomie merytorycznym.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny zlecił Instytutowi Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW) przeprowadzenie audytu wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Audyt przeprowadzony został przez sześcioosobowy zespół audytorów IRSW. W toku audytu zespół audytujący przeprowadził łącznie ponad 40 godzin spotkań z różnymi grupami interesariuszy wewnętrznych oraz dokonał analizy dokumentacji wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia (akty prawne, protokoły, wyniki prowadzonych analiz i badań, notatki służbowe oraz inne dokumenty świadczące o funkcjonowaniu systemu). Proces od rozpoczęcia prac do uzyskania raportu zamknął się w sześciu tygodniach. Jako punkt odniesienia do działań audytowych przyjęto ramowe kryteria oceny prawidłowego funkcjonowania WSZJK (takie jak: kompleksowość, spójność, powtarzalność, rzetelność, skuteczność) oraz ramowe kryteria oceny dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Dokonano również oceny w zakresie spełniania przez Uniwersytet SWPS standardów wyznaczonych dla wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia przez European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Uczelnia otrzymała rzetelny, wnikliwy i kompleksowy raport, zawierający podsumowanie przeprowadzonych analiz (wraz ze wskazaniem mocnych i słabych stron funkcjonującego WSZJK), także szczegółową listę konkretnych rekomendacji do wdrożenia. Audyt został przygotowany i przeprowadzony bardzo starannie, zarówno pod względem organizacyjnym, jak również merytorycznym. Eksperci realizujący projekt potwierdzili swoje doświadczenie w prowadzeniu audytów działania WSZJK, a także wykazali się wysokim przygotowaniem merytorycznym i profesjonalizmem działania. W efekcie zarówno wyniki analiz, jak i zaproponowane rozwiązania będą stanowiły ważny element dalszego doskonalenia organizacji i realizacji procesu kształcenia w naszej Uczelni. Z przyjemnością polecamy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako solidnego partnera w obszarze usług audytowych i doradczych w obszarze szkolnictwa wyższego.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Rekomendujemy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera świadczącego doradztwo i wsparcie w zakresie rozwiązań prawnych z obszaru funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki. W okresie prac nad przygotowaniem Statusu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej eksperci Instytutu współpracowali bezpośrednio z uczelnianym zespołem realizującym to zadanie, świadcząc nieocenioną pomoc w dostosowaniu zapisów prawnych regulujących funkcjonowanie szkół wyższych do potrzeb i warunków naszej uczelni. Dzięki kreatywności pracowników IRSW, kompetencji, umiejętności pogłębionej analizy sytuacji Uczelni oraz dużej sprawności organizacyjnej, przygotowany projekt statusu został przyjęty przez Senat APS niemal bez poprawek. Pozytywne doświadczenia wyniesione ze współpracy z ekspertami IRSW pozwalają nam polecić ich usługi jako zapewniające wysokie prawdopodobieństwo gwarancji należytego wykonania.

PCG Academia

Z przyjemnością rekomendujemy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji szkoleń dla pracowników szkół wyższych. Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego we współpracy z PCG Academia przeprowadził szkolenia „Postępowania administracyjne wobec studentów” adresowane do pracowników administracji uczelni, w szczególności dziekanatów, sekretariatów i działów rekrutacji. Szkolenia odbyły się w terminach: 29 maja 2019r. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, 6 czerwca 2019r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz 7 czerwca 2019r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Szkolenia zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Współprowadzący szkolenia Piotr Pokorny, Dyrektor Zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, wykazał się szeroką i aktualną wiedzą w zakresie szkolnictwa wyższego oraz dogłębną i praktyczną znajomością specyfiki funkcjonowania uczelni. Wysokim profesjonalizmem cechowała się również organizacja szkoleń, które odbyły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i cechowały się atmosferą sprzyjającą wymianie wiedzy i doświadczeń. Podsumowując naszą współpracę możemy polecić Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako godnych zaufania partnerów.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

W imieniu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pragnę zarekomendować Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako profesjonalnego wykonawcę usług doradczych w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym. Eksperci Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: Adam Szot i Piotr Pokorny, przygotowali dla naszej Uczelni regulamin potwierdzania efektów uczenia się (RPL). Usługa została przeprowadzona w sposób profesjonalny przez wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów, zgodnie z oczekiwaniami Uczelni. W związku z powyższym polecamy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera, realizującego usługi na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Niniejszym listem referencyjnym pragnę potwierdzić współpracę z Fundacją Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie w zakresie usług doradczych wspierających rozwój naukowy Akademii Finansów i Biznesu Vistula, w świetle nowych przepisów o ewaluacji dorobku naukowego. W dniu 29 czerwca 2019 roku ekspertka Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego dr Katarzyna Świerk przeprowadziła warsztat konsultacyjny dla kadry zarządzającej w trakcie, którego omówiono kluczowe dla naszej Uczelni kwestie dotyczące nowego modelu oceny jakości działalności naukowej jednostek oraz nauczycieli akademickich. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z jakości świadczonej przez IRSW usługi. Konsultantka IRSW wykazała się bogatym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim poziomem wiedzy praktycznej. Spotkanie konsultacyjne zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, na wysokim poziomie merytorycznym. W związku z powyższym, rekomenduję Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako wykwalifikowanego partnera wspierającego uczelnie we wdrożeniu nowych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W imieniu Władz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pragnę zarekomendować Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, jako fachowego wykonawcę usług doradczych w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym. W ramach usługi doradczej zrealizowanej w dniu 29 sierpnia 2019r., ekspert IRSW ds. formalnych aspektów kształcenia - p. Grzegorz Laskowski dokonał formalno-prawnej weryfikacji programu studiów na kierunku fizjoterapia pod kątem zgodności z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza-dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Ponadto w trakcie spotkania konsultacyjnego, zrealizowano w formie wideokonferencji, poruszone zostały wszystkie kwestie związane z tematem zamówienia, i przedyskutowane wszystkie wątpliwości. Ekspert odpowiedział na wszystkie pytanie pracowników Wydziału. Usługa została przeprowadzona w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z oczekiwaniami Władz Wydziału i nauczycieli akademickich oraz specyfikacją zamówienia.Na podstawie wysokiej oceny odbytych konsultacji, polecamy ekspertów Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, jako kompetentnych partnerów, niezawodnych i rzetelnych zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym.

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej

"W dniu 20 czerwca 2018 roku odbyło się w Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej szkolenie zamknięte prowadzone przez pana dra Adama Szota Prezesa Zarządu Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Lublinie. Temat szkolenia brzmiał: "Jakość kształcenia w świetle międzynarodowych standardów i kryteriów oceny PKA". (...) W opinii zebranych zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym szkolenie cechował bardzo wysoki poziom. (...) Sposób prowadzenia szkolenia pozwolił na bieżącą dyskusję, uzupełnienia i wyjaśnienia problemów oraz bezpośrednie odpowiedzi na pytania. (...) Wybrany, szczegółowy obszar zagadnień w pełnym stopniu wpisał się w oczekiwania słuchaczy. Jego realizacja była wyczerpująca i satysfakcjonująca. Przedstawiane przez Pana Doktora przykłady bardzo dobrze tłumaczyły problemy, były aktualne i co ważne oparte o realia dla nas istotne, tzn. związane z szeroko pojętym funkcjonowaniem uczelni wyższej. (...) Należy zaznaczyć, że cały proces działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem szkolenia, który wymagał oczywistego kontaktu z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Lublinie przebiegał bardzo sprawnie i elastycznie w zakresie doboru tematyki i terminu spotkania. Działania te charakteryzowała również solidność i życzliwość. Dziękujemy i serdecznie polecamy korzystanie z usług Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Lublinie."

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W imieniu Władz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzamy zaangażowanie i wysoki poziom merytoryczny, usług doradczo-szkoleniowych w zakresie wdrożenia Ustawy 2.0 świadczonych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. W dniu 18.09.2019 ekspertka IRSW – p. dr Katarzyna Świerk poprowadziła dla pracowników naszego Wydziału konsultacje połączone ze szkoleniem z zakresu ewaluacji jakości działalności naukowej. Prowadząca w przystępny sposób omówiła nowe zasady ewaluacji w polskich uczelniach oraz przybliżyła zasady rozliczania dorobku naukowego. Ekspertka szczegółowo poruszyła również zagadnienia związane z oceną parametryczną w zakresie wykazu czasopism punktowanych i wydawców. Pragniemy podkreślić, iż Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego wywiązał się ze wszystkich zadań bez zastrzeżeń i dotrzymał zobowiązań określonych w umowie. Z pełnym przekonaniem polecamy usługi oferowane przez IRSW wszystkim tym, którzy poszukują fachowego doradztwa z obszaru szkolnictwa wyższego oraz gwarancji wysokiej jakości usług.

Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

W dniach 6-7 maja 2019 r. Pani Joanna Domagała, ekspertka Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, przeprowadziła dla Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej szkolenie: "Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów". Wymiar szkolenia wynosił 16 godzin dydaktycznych. W szkoleniu uczestniczyło 26 osób. Pani Joanna wyczerpująco objaśniła poruszane zagadnienia, bazując na konkretnych przykładach i wykorzystując własne doświadczenia zawodowe. Usługa została zrealizowana profesjonalnie, zgodnie z założeniami zamówienia oraz na wysokim poziomie merytorycznym. W związku z powyższym polecamy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera, realizującego dedykowane Uczelniom usługi szkoleniowe na wysokim poziomie.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

W związku z wykonaniem na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (PWSW) usługi weryfikacji wewnętrznych aktów prawnych uczelni, pragnę podziękować i wyrazić uznanie Fundacji Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW) za efektywną współpracę w zakresie świadczenia usług doradczych oraz opiniowania wewnętrznych aktów prawnych PWSW. Niniejszy list referencyjny potwierdza wyżej wspomniany fakt, świadczący o wysokich kompetencjach i rozumieniu potrzeb szkolnictwa wyższego w Polsce przez IRSW. W terminie od maja do lipca 2019r. IRSW na zlecenie PWSW dokonał kompleksowej i efektywnej weryfikacji projektu statutu oraz regulaminu studiów pod względem: zgodności z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce, spójność z przyjętym modelem organizacyjnym PWSW oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej. Dodatkowo nasza Uczelnia skorzystała z konsultacji online w zakresie wdrażania nowych przepisów prawa, co świadczy o efektywnym kontakcie IRSW z partnerami z sektora szkolnictwa wyższego i indywidualizacji rozwiązań opracowanych dla nich. Wyraża się to przede wszystkim w postaci uwzględniania przez IRSW wewnętrznej specyfiki i uwarunkowań naszej Uczelni oraz brania pod uwagę sugestii pochodzących ze środowiska akademickiego. W związku z powyższym, jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z jakości świadczonych przez IRSW usług. Zespół prawników i legislatorów pracujących w Instytucie wykazał się doświadczeniem, przygotowaniem merytorycznym oraz zaangażowaniem w realizację powierzonych zadań. Usługa została wykonana w pełni profesjonalnie i terminowo, co pozwoliło PWSW na szybkie wdrożenie przygotowanych przez Instytut rozwiązań. W związku z powyższym , rekomenduję IRSW jako wykwalifikowanego partnera wspierającego uczelnie we wdrożeniu nowych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, gwarantującego rzetelne wykonanie powierzonych mu zadań, dzięki czemu realizowana jest misja rozwoju, modernizacji i dostosowania polskich uczelni do wymagań stawianych przez współczesny świat.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

W imieniu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie pragnę zarekomendować Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako profesjonalnego wykonawcę usług doradczych w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym. Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Pan Grzegorz Laskowski, przeprowadził dla naszej uczelni szkolenie z zakresu ustawy 2.0: "Kompendium wiedzy z ustawy dla uczelni niepublicznych". Szkolenie odbyło się w dniach 24-25 stycznia br. W szkoleniu wzięło udział 25 osób. Prowadzący wyczerpująco objaśnił poruszane zagadnienia, wykorzystując własne doświadczenia zawodowe i bazując na konkretnych przykładach. Szkolenie zostało zrealizowane w pełni profesjonalnie, na wysokim poziomie merytorycznym oraz zgodnie z założeniami. W związku z powyższym polecam Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera, realizującego dedykowane uczniom usługi szkoleniowe.

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

"W dniach 14 - 15 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego zorganizował szkolenie z zakresu zasad ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom WSOSP. (...) Szkolenie przeprowadził Pan dr Aleksander Jakubowski, który w sposób profesjonalny, wykorzystując własne doświadczenie zawodowe i bazując na konkretnych przykładach wyczerpująco wyjaśniał poruszane zagadnienia. Z pełnym przekonaniem możemy rekomendować usługi Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako firmy, która rzetelnie wywiązała się z poleconego jej zadania."

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

W imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, mam przyjemność zarekomendowania Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych dedykowanych pracownikom szkół wyższych. Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego zrealizował dla naszej Uczelni następujące szkolenia: - "Studenckie praktyki zawodowe. Regulacje, organizacja i rozliczanie" - 22.02.2019 r. (8 godzin szkoleniowych) - "Formalno-prawne aspekty prowadzenia kształcenia" - 23.02.2019 r. (8 godzin szkoleniowych) Szkolenia przeprowadził p. Grzegorz Laskowski, który wykorzystując własne doświadczenia zawodowe i bazując na konkretnych przykładach, wyczerpująco objaśnił poruszane zagadnienia. Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z założeniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, z dużą starannością, na wysokim poziomie merytorycznym oraz ogromną życzliwością ze strony prowadzącego. Z pełnym przekonaniem polecamy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera, realizującego dedykowane uczelniom usługi szkoleniowe.

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

W imieniu Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie chcę zarekomendować Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako profesjonalnego wykonawcę usług doradczo-wdrożeniowych oraz szkoleniowych w zakresie RODO. Reprezentowana przeze mnie Uczelnia współpracowała z Instytutem w przedmiotowej sprawie w okresie od listopada 2018r. do stycznia 2019r. Zakres umowy obejmował: 1. Przeprowadzenie audytu zgodności działalności Uczelni z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO); 2. Opracowanie wzorcowej dokumentacji normującej zasady ochrony danych osobowych w Uczelni, przygotowującej Uczelnię do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO; 3. Przeprowadzenie szkolenia pracowników pod nazwą: Nowe przepisy o ochronie danych osobowych w uczelni. Wszystkie elementy umowy zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, przez wykwalifikowanych audytorów, z dochowaniem najwyższej staranności. W związku z powyższym polecamy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera realizującego dla uczelni usługi audytowe, doradcze i szkoleniowe w zakresie RODO na wysokim poziomie.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 lok. 2.13, 20-325 Lublin) zrealizował dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku szkolenie z zakresu obsługi studentów zagranicznych. Szkolenie zostało przeprowadzone w terminie 6-7 czerwca i obejmowało 16 godzin dydaktycznych. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.: ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., podstawy podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców, rekrutację cudzoziemców na studia wyższe w Polsce, dokumenty związane z przyjęciem cudzoziemca na studia wyższe, ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, wspólnie i podwójne studia, różnice kulturowe. Szkolenie z obsługi studentów zagranicznych realizowane było w ramach projektu pn. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia” w ramach programu „Welcome to Poland” realizowanego przez Narodowe Agencję Wymiany Akademickiej. Pracownicy uczestniczący w szkoleniu ocenili je pozytywnie, argumentując, że było ono przeprowadzone zgodnie z programem i w sposób znaczący poszerzyło ich umiejętności i kompetencje związane z obsługa studentów zagranicznych. Doceniono również zaangażowanie trenera i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Podsumowując, szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Polecamy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako bardzo dobrze zorganizowaną firmę szkoleniową.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

"Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Lublinie wykonał na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: - Ekspertyzę pt. "Kierunki i perspektywy zmian szkolnictwa wyższego w Województwie Lubuskim", - Moderację spotkania warsztatowego wraz z opracowaniem raportu z warsztatów nt. celów oraz kierunków działań w obszarze rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. Wykonawca wykazał się wysokim profesjonalizmem w zakresie powierzonych mu zadań. Zostały one zrealizowane zgodnie z założeniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, z dużą starannością i na wysokim poziomie merytorycznym."

Uniwersytet Wrocławski

"Wrocławskie Centrum Biotechnologii posiadające status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego z pełnym przekonaniem rekomenduje współpracę z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. W ramach wspólnych działań, ekspert Instytutu – Pan Piotr Pokorny przygotował Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich we Wrocławskim Centrum Biotechnologii KNOW oraz Regulamin przyznawania stypendiów dla najlepszych studentów studiów II stopnia w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii KNOW. Zakres prac obejmował opracowanie i zaproponowanie rozwiązań merytorycznych regulaminów, ich właściwe przygotowanie legislacyjne oraz przygotowanie dokumentacji towarzyszącej na potrzeby zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oba regulaminy uzyskały pozytywne opinie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego już przy pierwszym podejściu."

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

“(…) w wyniku dotychczasowej współpracy z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego otrzymaliśmy fachowe wsparcie doradcze w kluczowych dla nas obszarach. Usługi doradcze realizowane są przez Instytut terminowo i z pełnym profesjonalizmem. Z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi oferowane przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego tym, którzy poszukują fachowego doradztwa oraz instytucji gwarantującej jakość usług.”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ekspertyza „Zarządzanie uczelnią oraz infrastrukturą powstałą w ramach Priorytetu XIII – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ)” opracowana przez zespół ekspertów IRSW pod kierownictwem dra Adama Szota na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju została przygotowana z należytą starannością, odpowiadała na potrzeby NCBiR, a jej efekt końcowy można ocenić wysoko.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

„(…) Warsztat zorganizowany przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego pt. „Uznawanie efektów uczenia się” został przygotowany na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzącego cechował profesjonalizm i umiejętności dydaktyczne, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego warsztatu. Wiedza pozyskana podczas zajęć jak i przedstawione materiały dydaktyczne okazały się bardzo pomocne w zgłębieniu zagadnień związanych z procedurą efektów uczenia się. Z pewnością w przyszłości skorzystam ze szkoleń i warsztatów organizowanych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.”

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Niniejszym pragnę gorąco zarekomendować Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera uczelni w procesach zapewniania i podnoszenia jakości kształcenia. W okresie Listopad 2015 – Styczeń 2016 eksperci Instytutu przeprowadzili w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kompleksowy audyt funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Efektem audytu było opracowanie szczegółowego raportu podsumowującego, w którym w rzetelny sposób zostały zarówno przedstawione jak i ocenione oraz omówione poszczególne elementy istniejącego systemu jakości. Raport uwzględniał także zestawienie ogólnych zaleceń i kierunków prac naprawczych i rozwojowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalizmu i podejścia ekspertów IRSW do powierzonego im zlecenia. Przygotowany raport podsumowujący audyt w rzetelny i obiektywny sposób przedstawił stan faktyczny a poszczególne oceny i sformułowane rekomendacje pozwoliły nam na podjęcie odpowiednich działań zmierzających do rozbudowy i poprawy wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Politechnika Lubelska

Współpracując z ekspertami Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, mieliśmy okazję przekonać się, z jak wielką skrupulatnością i starannością przygotowują się do powierzonego im zadania. Zwróciliśmy szczególną uwagę na indywidualne podejście odbiorców i dostosowanie usług doradczych do ich potrzeb. Ponieważ wsparcie udzielone przez ekspertów IRSW cechował pełny profesjonalizm, z przyjemnością udzielamy rekomendacji, polecając tym samym Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera.

Uniwersytet Rzeszowski

“(…) Otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii od uczestników szkolenia, którzy podkreślali aktualność omawianej problematyki, wiedzę i doświadczenie prowadzącego oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień, które jest niezwykle cenne i potrzebne w bieżącej pracy uczelni. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone na najwyższym poziomie. Szczególnie warte podkreślenia jest również wsparcie poszkoleniowe ekspertów Instytutu.”

Uniwersytet w Białymstoku

„(…) W mojej opinii warsztaty zostały przygotowane w sposób profesjonalny. Istotne jest to, że IRSW jako pierwsza firma szkoleniowa zareagował na zapotrzebowanie uczelni w tym zakresie. Walidacja to jeszcze nieznana w środowisku akademickim „materia” co do której przepisy mówią bardzo niewiele. Uczelnie nie mają w tym względzie żadnych doświadczeń a wątpliwości jest wiele, tak więc każda dyskusja na ten temat jest bardzo potrzebna. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, i co więcej uzyskania na zadane pytania odpowiedzi na bieżąco. Organizacja warsztatów w niewielkich grupach dała możliwość podejścia do tematu w sposób indywidualny a jednocześnie umożliwiła wspólną dyskusję i wypracowanie pewnych reguł jednolitych dla wszystkich uczelni. Reasumując wysoko oceniam poziom przeprowadzanych przez Instytut warsztatów.”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

„(…) Warsztat został zrealizowany w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie merytorycznym. Komunikatywny i zarazem bardzo interesujący sposób prowadzenia zajęć bazował na konkretnych przykładach i doświadczeniu trenera. Materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom zostały opracowane w sposób przejrzysty i czytelny, stanowiąc doskonałe uzupełnienie i przypomnienie wiedzy. Zakres tematyczny warsztatu spełnił moje oczekiwania wzbogacając dotychczasową wiedzę i umiejętności. W związku z powyższym mogę zdecydowanie polecić Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako doświadczonego, solidnego i wiarygodnego organizatora szkoleń poświęconych problemom i wyzwaniom szkolnictwa wyższego.”

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

“(…) Z przyjemnością potwierdzamy, że zarówno szkolenie zorganizowane w siedzibie naszej Uczelni, jak również te szkolenia, z których korzystaliśmy w Instytucie, zorganizowane były w sposób profesjonalny, z należytą starannością i zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Zajęcia były przeprowadzone w sposób interesujący, a prowadzący wykazał się dużą wiedzą i praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym chętnie dzielił się z uczestnikami szkolenia, czyniąc to w sposób ciekawy i sprzyjający zaangażowaniu w tematykę szkolenia.”

Politechnika Warszawska

"(...) Adam Szot - ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego uczestniczył w pracach nad przeglądem i modernizacją wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego wiedza, doświadczenie, systemowe spojrzenie oraz zaangażowanie przyczyniły się do wprowadzenia wielu istotnych zmian projakościowych, dostosowanych do specyfiki kształcenia na naszym Wydziale, Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu synergii, jaki udało się osiągnąć w ramach realizacji tego zadania, oraz efektu finalnego pracy. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy współpracę w zakresie tworzenia i doskonalenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia".

Warszawski Uniwersytet Medyczny

"Polecam szkolenie dotyczące "Znowelizowanych procedur awansu naukowego po 24 listopada 2015 r". Osoba prowadząca w sposób przystępny i wyczerpujący wyjaśniła zagadnienia. Program zawierał istotne aspekty."
Iwona Lipka Z-ca kierownika Wydziału Lekarsko - Dentystycznego WUM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

"Niniejszym gorąco rekomenduję Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako bardzo dobrego partnera dla uczelni wyższych. Szkolenie ["Wspólne i podwójne dyplomy - studia I i II stopnia dla cudzoziemców"] przeprowadzone było w sposób kompleksowy, merytoryczny i rzetelny. Materiały szkoleniowe okazały się niezastąpionym źródłem informacji, a prowadząca szkolenie wykazała dużą łatwość i swobodę w interakcji z grupą oraz profesjonalizm. W planach mamy już dalszą współpracę z IRSW w zakresie szkoleń dla pracowników".

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

"Szkolenie ["Nowelizacje ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym 2016"] prowadzone w dobrej atmosferze, z możliwością zadawania pytań i wymiany doświadczeń. Prowadzący w bardzo przystępny i uporządkowany sposób przedstawił interpretację aktów prawnych".

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

"Szkolenie ["Uznawanie efektów uczenia się"] przeprowadzone w bardzo efektywny sposób - bardzo kompetentny prowadzący, który nawiązuje kontakt ze słuchaczami, zapewnia wyjaśnienie najtrudniejszych kwestii."

CM UMK w Bydgoszczy - Wydział Lekarski

"Z przyjemnością rekomendujemy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako partnera merytorycznego w zakresie tematyki szkolnictwa wyższego i procedur awansu naukowego. W dniach 1 - 2 marca 2017 r. ekspert IRSW - Piotr Pokorny, przeprowadził kompleksowe szkolenie pn. "Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań awansu naukowego". Szkolenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie, a ekspert charakteryzował się znakomitą znajomością poruszanych zagadnień, także w ujęciu praktycznym. Na szczególne uznanie zasługuje forma i sposób przekazywania informacji. Prowadzący w sposób skrupulatny przekazał wyjaśnił wszystkie zagadnienia oraz przekazał bogate i użyteczne materiały, w tym wzory uchwał i dokumentów z postępowań awansowych, dzięki czemu możliwe było szybkie wdrożenie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie szkolenia. Warto dodatkowo podkreślić, że ekspert IRSW w dalszym ciągu pozostaje w kontakcie z uczestnikami szkolenia i pomimo jego zakończenia, wspiera naszą jednostkę w sprawach z zakresu awansów naukowych. Po przeprowadzonym szkoleniu na naszym wydziale, z całą pewnością możemy polecić współpracę z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego oraz z jego ekspertami, szczególnie w zakresie procedur przeprowadzania postępowań naukowych."

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

"Niniejszym rekomenduję Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych dedykowanych pracownikom szkół wyższych. W dniu 26.10.2017 r. IRSW zrealizował dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie szkolenie "Ocena jakości kształcenia prowadzona przez PKA - nowe zasady i kryteria a praktyczne działania projakościowe", w którym udział wzięło 20 pracowników. Szkolenie przeprowadził dr Adam Szot, który wykorzystując własne doświadczenia zawodowe i bazując na konkretnych przykładach, wyczerpująco objaśnił poruszane zagadnienia. Szkolenie zostało zrealizowane w pełni profesjonalnie, zgodnie z założeniami zamówienia oraz na wysokim poziomie merytorycznym. W związku z powyższym polecam Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera, realizującego dedykowane Uczelniom usługi szkoleniowe na bardzo wysokim poziomie.

CM UMK w Bydgoszczy - Wydział Nauk o Zdrowiu

"Z przyjemnością potwierdzamy, że przeprowadzone przez Fundację Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Lublinie szkolenie nt.: „Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań awansu naukowego", które odbyło się w dniach 1-2 marca 2017 r. w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Bydgoszczy zostało przygotowane w sposób bardzo profesjonalny. Wiedza i doświadczenie eksperta: Pana Piotra Pokornego, zostały bardzo wysoko ocenione przez wszystkich uczestników szkolenia. Prowadzący miał bardzo dobry kontakt ze słuchaczami oraz skrupulatnie wyjaśniał najtrudniejsze kwestie, również te, które dotyczyły konkretnych przypadków na Naszym Wydziale. Forma przeprowadzonych zajęć była przystępna i zrozumiała, a część warsztatowa objęła omówienie typowych i nietypowych problemów proceduralnych, jak również uwzględniła przygotowywanie różnych uchwał, pism i dokumentów w toku postępowań awansowych. W planach mamy dalszą współpracę z IRSW w zakresie doszkalania współpracowników. Jesteśmy przekonani, że Państwa wsparcie merytoryczne będzie nieocenione. Z wielką przyjemnością rekomendujemy innym uczelniom współpracę z Fundacją Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Lublinie."

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

"Niniejszym rekomenduję Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych dedykowanych pracownikom szkół wyższych. W dniu 28.06.2017 r. IRSW zrealizował dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie szkolenie "Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań awansu naukowego", w którym udział wzięło 20 pracowników. Szkolenie przeprowadził p. Piotr Pokorny, który wykorzystując własne doświadczenia zawodowe i bazując na konkretnych przykładach wyczerpująco objaśnił poruszane zasady. Szkolenie zostało zrealizowane w pełni profesjonalnie, zgodnie z założeniami zamówienia oraz na wysokim poziomie merytoryczny,. W związku z powyższym polecam Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera (...)."

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

"W imieniu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pragnę zarekomendować Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych dedykowanych pracownikom szkól wyższych, w zakresie budowy programów kształcenia w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji. W dniu 9 marca 2017 r. Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego zrealizował dla naszej Uczelni szkolenie "Budowa programów kształcenia w ramach polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 6-8, w którym udział wzięło trzydziestu pracowników naukowych i administracyjnych. Wymiar szkolenia wyniósł 7 godzin szkoleniowych. Szkolenie przeprowadził dr Jacek Lewicki, który bazując na konkretnych przykładach, wyczerpująco objaśnił poruszane zagadnienia. Szkolenie zostało zrealizowane w pełni profesjonalnie, zgodnie z założeniami zamówienia oraz na wysokim poziomie merytorycznym. W związku z powyższym polecamy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera, realizującego dedykowane Uczelniom usługi szkoleniowe na bardzo wysokim poziomie. "

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

"W dniu 13 grudnia 2018 r. pani dr Aleksandra Bocheńska, ekspertka Instytutu Rozwoju szkolnictwa Wyższego, przeprowadziła dla naszej Uczelni szkolenie pn.: "Stosunek pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce." W szkoleniu uczestniczyło 30 pracowników z 12 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Centrum Kadrowo-Płacowego i Działu Organizacyjno-Prawnego. Wymiar godzinowy szkolenia wynosił 8 godzin. Dodatkowo, p. Aleksandra Bocheńska realizowała usługę doradczą w zakresie wdrożenia przepisów z dziedziny prawa pracy. P. Trener wyczerpująco objaśniła poruszane zagadnienia wykorzystując własne doświadczenia zawodowe i bazując na konkretnych przykładach. Usługa została zrealizowana w pełni profesjonalnie, zgodnie z założeniami zamówienia oraz na wysokim poziomie merytorycznym. W związku z powyższym polecamy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, jako rzetelnego partnera, realizującego dedykowane Uczelniom usługi szkoleniowe i doradcze na wysokim poziomie."

Zaborski, Morysiński Adwokacka Spółka Partnerska

W imieniu Zaborski, Morysiński adwokackiej spółki partnerskiej pragnę zarekomendować Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako profesjonalnego wykonawcę usług doradczych w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym. Eksperci IRSW przygotowali na nasze zlecenie opinię dotyczącą wpływu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na umowy w zakresie kształcenia doktorantów. Usługa została przeprowadzona w sposób profesjonalny i terminowy.

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

W imieniu władz Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu w pełni polecam Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako partnera w podejmowaniu działań w sektorze szkolnictwa wyższego, których celem jest wprowadzenie innowacyjnych roziązań oraz dopasowanie do regulacji prawnych. Mieliśmy przyjemność jako Uczelnia współpracować z zespołem ekspertów IRSW pod opieką pana Grzegorza Laskowskiego przy projektowaniu dwóch innowacyjnych kierunków studiów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Współpraca z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego była nie tylko efektywna na poziomie realizowania zadania, ale dostarczyła satysfakcji w przestrzeni poszukiwania nowych impulsów do dalszego rozwoju naszej Uczelni. Profesjonalizm w planowaniu kolejnych etapów pracy, umiejętnie prowadzone wsparcie prawne oraz poziom i rzetelność realizacji usług zasługują na najwyższą ocenę, będziemy rekomendować współpracę z IRSW z pełnym przekonaniem innym uczelniom.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny zlecił Instytutowi Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW) przeprowadzenie oceny formalnej wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi odpowiednimi przepisami. Prace te zostały wykonane bardzo starannie, dodatkowo stanowiąc też doskonałą okazję do dalszego pogłębienia wiedzy zespołów wewnątrzuczelnianych w tym zakresie. Dostarczane są bowiem nie tylko komentarze pisemne, ale istnieje także możliwość ich wnikliwego omówienia, z wyraźnym wskazaniem na obszar decyzyjny po stronie uczelni. Z powodów oczywistych z tej oceny wyłączona była czysto merytoryczna zawartość wniosków, jednak i w tym zakresie lektura opracowanej dokumentacji przez niezależnych ekspertów dostarczyła cennych wskazówek pozwalających na wprowadzenie udoskonaleń. Ponadto, co istotne dla celów uczelni, wszystkie zadania były realizowane w pełnej zgodności z przyjętym wcześniej harmonogramem, a wzajemna komunikacja i organizacja pracy przebiegała wręcz wzorowo. Tym samym, stwierdzam, iż doradztwo IRSW wspiera nie tylko w przygotowaniu konkretnych wniosków, ale sprzyja też pogłębianiu kompetencji osób zaangażowanych w ten proces po stronie uczelni, a tym samym jest inwestycją w dalszą profesjonalizację tych działań w przyszłości.