Kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogą zgłaszać środowiska naukowe oraz społeczno-gospodarcze i finansowe. Nabór potrwa do 15 września 2014 r.

 

Spośród zgłoszonych kandydatów do Rady wejdzie:

  • czterech członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe,
  • trzech członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów  wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe.

Kadencja nowo powołanych członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie się 30 listopada 2014 r.

Szczegóły dotyczące naboru oraz niezbędne wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci, są opisane w ogłoszeniu.

Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako ciało doradcze i opiniodawcze m.in. przygotowuje projekty strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, wypowiada się w sprawie warunków konkursów na wykonanie projektów w ramach realizowanych przez Centrum programów oraz w sprawie innych zadań Centrum wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Na etapie projektu Rada opiniuje również roczny plan finansowy i plan działalności Centrum, jak również wyraża opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Centrum oraz sprawozdań z realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych.

W skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wchodzą osoby reprezentujące środowiska naukowe, gospodarcze i finansowe oraz przedstawiciele administracji rządowej.