Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę ws. kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. Bardzo miło nam poinformować, że nad opracowaniem projektu dokumentu pracował zespół badawczy Instytutu Rozwoju Szkolnictw Wyższego, który na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przygotował ekspertyzę pn. „Kierunki i perspektywy zmian szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim”.

W dniu 1 lutego 2018 przeprowadziliśmy również warsztat strategiczny Grupy Roboczej ds. opracowania kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. Materiały te stały się podstawą do dyskusji i wypracowania dokumentu, który zakłada określenie trzech głównych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie Lubuskim:

  • 1. Kierunek: Atrakcyjne kształcenie, czyli koncentracja na tworzeniu atrakcyjnej oferty dydaktycznej i wsparcie dla studiujących.
  • 2. Kierunek: Wysokiej jakości nauka, czyli wzmacnianie potencjału naukowego lubuskich naukowców i pozycji uczelni.
  • 3. Kierunek: Komercjalizacja badań i wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli tworzenie warunków do rozwoju innowacji i zwiększenia transferu technologii oraz zacieśnianie współpracy na linii uczelnie-biznes.

 

Do pobrania: 

Ekspertyza pn. Kierunki i perspektywy zmian szkolnictwa wyższego w Województwie Lubuskim

Prezentacja ze spotkania warsztatowego Grupy Roboczej ds. opracowania kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim