Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

§1.
1. Fundacja działa pod nazwą Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.
2. Celem istnienia Fundacji jest podejmowanie działań́ mających na celu stymulowanie stałego rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez inspirowanie uczelni w procesie ciągłego doskonalenia się i podnoszenia jakości prowadzonej działalności naukowej i dydaktycznej.
3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t.).
4. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§2.
1. Siedzibą Fundacji jest Lublin.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
5. Ministrem nadzorującym Fundację jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

§3.
1. Celami Fundacji są działania społecznie użyteczne, prowadzone w sferze zadań publicznych określonych w ustawie wymienionej w §1 ust. 3 Statutu, w szczególności poprzez:
1) wspomaganie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
2) prowadzenie działalności naukowej i naukowo-badawczej na rzecz sektora szkolnictwa wyższego w Polsce;
3) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego;
4) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;5) zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
5) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
6) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
7) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

2. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu instytucji sektora szkolnictwa wyższego w Polsce. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz destynariuszy wymienionych w zdaniu poprzednim, w sferze określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i §3 ust. 1 niniejszego Statutu.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego. Jeżeli Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem tej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) Badania naukowe i prace rozwojowe (Dział PKD 72);
2) Edukacja (Dział PKD 85);
3) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Dział PKD 74);
4) Działalność prawnicza, rachunkowo – księgowa i doradztwo podatkowe (Dział PKD 69);
5) Działalność wydawnicza (Dział PKD 58);
6) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (Dział PKD 70);
7) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (Dział PKD 71);
8) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (Dział PKD 73);
9) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (Dział PKD 82);
10) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (Dział 18 PKD);
11) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (Dział 62 PKD);
12) Działalność usługowa w zakresie informacji (Dział 63 PKD);
13) Działalność związana z zatrudnieniem (Dział 78 PKD);
14) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (Dział 81 PKD);
15) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (Dział 90 PKD);
16) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (Dział 91 PKD);
17) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (Dział 93 PKD);
18) Pozostała indywidualna działalność usługowa (Dział 96 PKD);

Prowadzenie działalności gospodarczej wymagającej zezwolenia lub koncesji może zostać podjęte po ich uzyskaniu.

§4.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. działalność naukową i naukowo-badawczą;
2. współpracę z instytucjami sektora szkolnictwa wyższego;
3. kompleksową działalność szkoleniowo-edukacyjną;
4. działalność edukacyjną i wydawniczą;
5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi;
6. działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, w tym współpracę międzynarodową z fundacjami i stowarzyszeniami zagranicznymi o zbieżnych celach statutowych.

§5.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, w jaki wyposażył Fundację Fundator, w kwocie 3 tys. złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) dotacji i subwencji;
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4) dochodów z majątku Fundacji;
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli przekazujących mienie. Jeśli Zarząd Fundacji uzna, że wola ta nie może zostać uszanowana, zwraca środki osobie uprawnionej.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§6.
1. Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji;
2) Rada Fundacji;
3) Kapituła Fundacji
2. Członkowie organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, chyba że Statut stanowi inaczej.

§7.
1. Zarząd składa się z jednego lub 3 do 6 członków powoływanych na pięcioletnie kadencje.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego w jego skład wchodzą następujący członkowie:
1) Prezes Zarządu;
2) Wiceprezes Zarządu;
3) od 1 do 4 członków.

3. Zarząd Fundacji lub jego poszczególnych członków powołuje Fundator.
4. Pierwszy zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu w osobie Fundatora.
5. Członkowstwo w Zarządzie ustaje:
1) z chwilą śmierci członka Zarządu;
2) w momencie odwołania członka Zarządu przez Fundatora na wniosek Rady Fundacji;
3) w momencie złożenia na ręce Fundatora pisemnej rezygnacji;

§8.
1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów, w szczególności:
1) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów rzeczowo-finansowych,
2) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Zarządu Fundacji;
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
5) przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji;
6) przygotowywanie sprawozdań finansowych Fundacji za poszczególne lata obrotowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
7) coroczne przedkładanie do zatwierdzenia Radzie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych
na posiedzeniu Zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie
za pośrednictwem innego członka Zarządu lub pisemnie upoważnionej osoby. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
6. Podejmowanie uchwał jest możliwe na posiedzeniu Zarządu albo bez jego zwoływania – w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu sporządza protokół, w którym stwierdza sposób i wynik głosowania. W przypadku, gdy głos był oddany w ten sposób, że możliwe jest utrwalenie jego treści (e-mail, fax, pismo), wydruk takiej wiadomości e-mail lub egzemplarz faxu lub pisma stanowi załącznik do protokołu sporządzonego przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego członka Zarządu.

§9.
1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli za Fundację, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 Statutu, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.
3. W przypadku zarządu jednoosobowego, Fundację reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu.

§10.
1. Kapituła Fundacji jest organem opiniodawczym Fundacji.
2. Kapituła Fundacji składa się z darczyńców i osób zaproszonych przez Radę lub Zarząd Fundacji,
którzy zadeklarują na piśmie chęć uczestnictwa w Kapitule Fundacji. Członkiem Kapituły Fundacji mogą być również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3. Członkostwo w Kapitule Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Kapituły Fundacji lub ustania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
4. Posiedzenia Kapituły zwołuje co najmniej raz w roku Prezes Zarządu. Kapituła może również zebrać się z własnej inicjatywy.
5. Posiedzeniem Kapituły kieruje Prezydent Kapituły, wybierany przez Kapitułę spośród jej członków lub upoważniona przez niego osoba.
6. Wybory Prezydenta Kapituły organizuje Zarząd Fundacji.

§11.
Do zadań Kapituły Fundacji należy w szczególności inicjowanie i wskazywanie kierunków podejmowanych działań przez Fundację i pożądanych zmian.

§12.
1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzorczo-kontrolnym, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.
2. Członków Rady powołuje Fundator.
3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba:
1) będąca jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji;
2) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członek Rady Fundacji traci uprawnienia do wykonywania tej funkcji z chwilą:
1) rezygnacji, złożonej na piśmie na ręce Fundatora;
2) odwołania go przez Fundatora za zgodą lub na wniosek większości członków Rady;
6. Do zakresu działania Rady należy wyłącznie:
1) uchwalanie regulaminów normujących zasady działania Rady;
2) nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami statutowymi Fundacji;
3) opiniowanie programów działań Fundacji;
4) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań dotyczących działalności Fundacji;
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy;
6) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów podziału zysków i strat;
7) nadawanie tytułu „Mecenasa Fundacji”.
7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
8. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.
9. W celu wykonywania uprawnień nadzorczych, upoważnieni przez Radę jej członkowie mają prawo wglądu we wszelką dokumentację Fundacji, mogą żądać wyjaśnień od Zarządu, oraz badać zgodność treści dokumentów ze stanem faktycznym.

§13.
1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady lub Prezesa Zarządu Fundacji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.
3. W wypadku nie zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady we wskazanym w ust. 2 terminie posiedzenie może zwołać Prezes Zarządu Fundacji na wniosek wyżej wymienionych podmiotów.
4. Przewidywany porządek obrad przedstawia osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady, uwzględniając propozycje osób uprawnionych do wnioskowania o zwołanie posiedzenia Rady.
5. W kwestiach nie objętych przedstawionym i zatwierdzonym porządkiem obrad podejmowanie uchwał nie jest dopuszczalne, chyba, że na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy jej członkowie i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu, co do uzupełnienia przedstawionego porządku posiedzenia.
6. Ograniczenie określone w ust. 5 nie dotyczy wniosków formalnych.
7. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo do reprezentowania na posiedzeniach Rady Fundacji powinno zostać udzielone przez członka Rady Fundacji imiennie wskazanej osobie fizycznej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zgłoszone do protokołu obrad. Pełnomocnictwo jest ważne do momentu jego odwołania.

§14.
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji.
2. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność osoba przez niego upoważniona.
3. Osoba zwołująca posiedzenie Rady ma obowiązek powiadomienia wszystkich członków Rady i członków Zarządu o miejscu i terminie posiedzenia nie później niż na tydzień przed zwoływanym posiedzeniem oraz przedstawić proponowany porządek posiedzenia.
4. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.
5. Protokół musi być podpisany przez osobę sporządzającą oraz Przewodniczącego posiedzenia.
6. Szczegółowy przebieg posiedzenia określa regulamin uchwalany przez Radę.
7. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy co najmniej jeden członek Zarządu Fundacji.
8. Członkom Zarządu przysługuje prawo zabierania głosu oraz zgłaszania wniosków formalnych.

§15.
Członkowie Rady obowiązani są nie ujawniać osobom trzecim przebiegu posiedzeń Rady, treści podjętych uchwał oraz informacji dotyczących działalności gospodarczej Fundacji.

§16.
1. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały ustanawiać rady programowe ad hoc i określać zakres ich działania.
2. Rady programowe są powoływane na czas określony lub nieokreślony, składają się z liczby od 2 do 10 członków.
3. Członkowie rad programowych mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach organów Fundacji za zgodą Prezesa Zarządu Fundacji.

§17.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach dla efektywnego realizowania swoich celów po uzyskaniu zgody Fundatora.
2. Fundacja może wchodzić w spółki z osobami prawnymi i fizycznymi po uzyskaniu zgody Fundatora.

§18.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych na prowadzenie dalszej działalności.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Fundacji, chyba że Fundator zdecyduje inaczej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji likwidatorów na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
5. Zmian niniejszego statutu dokonuje Fundator.