Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Pomagamy uczelniom w rozwoju – online!

Postaw na doświadczenie, profesjonalizm, wysoki poziom merytoryczny szkoleń IRSW!

Nasza oferta szkoleń zamkniętych (dedykowanych) skierowana jest do pracowników uczelni i innych jednostek sektora szkolnictwa wyższego. Tematyka szkoleń dotyczy najważniejszych obszarów funkcjonowania szkolnictwa wyższego i jest na bieżąco dopasowywana do zapotrzebowania naszych klientów. Wszystkie szkolenia realizujemy na miejscu w uczelni oraz online (ich atutem jest to, że realizujemy je w dowolnym miejscu i w terminie wskazanym przez klienta oraz w oparciu o program dopasowany do konkretnych potrzeb i specyfiki danej uczelni, również bez konieczności wychodzenia pracowników z biura czy z domu). Poprzez szkolenia szyte na miarę dostarczamy pracownikom wiedzę praktyczną, podnosimy ich kompetencje zawodowe, ale przede wszystkim pokazujemy, jak zastosować tą wiedzę do rozwiązania konkretnych problemów oraz jak usprawnić funkcjonowanie uczelni w danym obszarze. Dbając o najwyższą jakość naszych usług szkoleniowych współpracujemy z najlepszymi specjalistami w kraju, którzy reprezentują nie tylko najwyższy poziom merytoryczny, ale również posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze szkolnictwa wyższego. Kładziemy bardzo silny akcent na praktyczność – szkolenia w swej zawartości bazują na praktycznych przykładach i prowadzone są z wykorzystaniem metod umożliwiających sprawdzenie zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce (case study). Osiągamy to dzięki trafnej identyfikacji potrzeb rozwojowych, rekomendowaniu i wdrożeniu rozwiązań funkcjonujących w szkolnictwie wyższym, pomocy w zbudowaniu otoczenia wspierającego skuteczne osiąganie celów. Teraz wszystkie szkolenia z naszej oferty realizujemy również w formie online (w czasie rzeczywistym)!

Szukasz szkolenia dla pracowników swojej uczelni? Skontaktuj się z nami!

.

NASI KLIENCI

JAK MOŻE SKORZYSTAĆ TWOJA UCZELNIA?

 

ROZWIĄZANIE KONKRETNYCH PROBLEMÓW

 

Programy szkoleń tworzymy wspólnie z uczelnią i pracujemy na przypadkach, problemach i potrzebach zgłaszanych przez uczestników

 

DODATKOWE WSPARCIE DORADCZE

 

 Przygotowując się do szkoleń analizujemy kluczowe dokumenty i procedury danej uczelni. Dzięki temu często możemy wskazać dodatkowe rekomendacje lub elementy do korekty

 

REDUKCJA KOSZTÓW SZKOLENIA

 

Zorganizowanie szkolenia zamkniętego obniża koszt przeszkolenia jednego uczestnika nawet o 60% w stosunku do szkoleń otwartych

 

KOMFORT UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 

Na szkolenie zamknięte, to trener przyjeżdża do uczelni. Dzięki temu pracownicy nie tracą czasu i nie ponoszą dodatkowych kosztów na transport i noclegi

 

DODATKOWE MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

 

Naszym uczestnikom udostępniamy materiały uzupełniające, wzory, wytyczne, itp. dopasowane do specyfiki uczelni

 

DODATKOWE KONSULTACJE PO SZKOLENIU

 

 Najwięcej pytań od uczestników pojawia się kilka dni po szkoleniu. Uczestnicy naszych szkoleń mogą konsultować się z trenerem nawet miesiąc po ich zakończeniu


Obszary i przykładowe tematy szkoleń

 • Ustrój uczelni, organizacja i zarządzanie
 • Prowadzenie studiów oraz innych form kształcenia
 • Szkoły doktorskie
 • Badania naukowe, komercjalizacja, ewaluacja działalności naukowej
 • Procedury awansu naukowego w świetle nowych regulacji prawnych
 • Sprawy pracownicze
 • Sprawy studencko-doktoranckie
 • Internacjonalizacja kształcenia i obsługa cudzoziemców
 • Jakość kształcenia
 • Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich (menedżerskie i zespołowe)
 • Zagadnienia prawne
 

Przykładowe tematy szkoleń

 
 • Jak przygotować prawidłowy statut uczelni + warsztaty legislacyjne
 • Tworzenie nowej struktury organizacyjnej uczelni i organów
 • Kierunki rozwoju uczelni niepublicznych
 • Formalno-prawne aspekty prowadzenia studiów wyższych po 1 października 2018 r.
 • Strategiczne zarządzanie uczelnią w świetle Ustawy 2.0
 • Ustawa 2.0 w uczelniach niepublicznych – jaką pójść drogą najlepszą dla siebie?
 • Uczelnie niepubliczne - strategia, statut i regulamin studiów
 

Przykładowe tematy szkoleń

 
 • Organizacja i prowadzenie studiów wyższych (projektowanie, realizacja i ewaluacja kształcenia)
 • Organizacja studiów podyplomowych i innych form kształcenia (kształcenie specjalistyczne)
 • Przekształcanie i dostosowywanie programów studiów wyższych w okresie przejściowym
 • Piąty poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - kształcenie specjalistyczne w uczelni
 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów zgodnie z nowymi przepisami prawa
 • Tworzenie regulaminów studiów zgodnie z wytycznymi Ustawy 2.0
 • Budowa programów kształcenia w ramach polskiej ramy kwalifikacji na poziomach 6-8
 • Studia o profilu praktycznym w modelu dualnym - aspekty prawne i merytoryczne
 • Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami i ich wpływ na jakość kształcenia
 • Uznawanie efektów uczenia się (recognition of prior learning)
 

Przykładowe tematy szkoleń

 
 • Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej w świetle Ustawy 2.0
 • Organizacja szkół doktorskich
 • Programy szkół doktorskich – tworzenie, realizacja, ewaluacja
 

Przykładowe tematy szkoleń

 
 • Ewaluacja w świetle Ustawy 2.0 – etap wdrożenia
 • Dokumentowanie osiągnięć naukowych pracowników
 • Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać oraz promować skutecznie swoje publikacje
 • Komercjalizacja badań naukowych na uczelni i w ośrodkach badawczych w odniesieniu do Ustawy 2.0
 
 

Przykładowe tematy szkoleń

 
 • Nadawanie stopni naukowych i tytułu profesora
 • Zasady prowadzenia procedur awansowych w nauce
 • Szczegółowe zasady prowadzenia przewodów doktorskich
 • Szczegółowe zasady prowadzenia postępowań habilitacyjnych i profesorskich
 

Przykładowe tematy szkoleń

 
 • Procedury dyscyplinarne w sprawach pracowniczych
 • Polityka kadrowa i sprawy nauczycieli akademickich wobec Ustawy 2.0
 • Stosunek pracy nauczyciela akademickiego w świetle nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy wprowadzającej
 • Regulamin pracy w świetle Ustawy 2.0 – ocena okresowa pracowników
 

Przykładowe tematy szkoleń

 
 • Dokumentacja procesu kształcenia oraz spraw studenckich i doktoranckich
 • Procedury dyscyplinarne w sprawach studenckich i doktoranckich (tego nie ma na stronie)
 • Zmiany w zasadach przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
 • Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością - zasady tworzenia warunków kształcenia (szkolenie dla władz i administracji)
 • System przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
 • Stypendia motywacyjne w uczelni
 • Ustalanie dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne
 • Postępowania dyscyplinarne w specyfice funkcjonowania uczelni (studenci i doktoranci)
 • Jak prawidłowo prowadzić postępowania administracyjne w sprawach studenckich i doktoranckich w Ustawie 2.0.
 • Studenckie praktyki zawodowe - regulacje, organizacja i rozliczanie
 • Organizacje studenckie i doktoranckie w strukturze uczelni - procedury tworzenia, finansowanie i zasady ich funkcjonowania i nadzorowania
 • Zasady prowadzenia rekrutacji - organy, tryby, procedury, dokumenty
 

Przykładowe tematy szkoleń

 
 • Cudzoziemcy w uczelni - aspekty prawne, organizacyjne i komunikacyjne
 • Podejmowanie kształcenia przez cudzoziemców
 • Studia wspólne i podwójne dyplomowanie
 • Obsługa cudzoziemców na studiach wyższych
 • Komunikacja międzykulturowa w uczelni
 • Internacjonalizacja w szkole wyższej
 

Przykładowe tematy szkoleń

 
 • Jakość kształcenia w świetle międzynarodowych standardów i kryteriów oceny PKA
 • Kryteria i zasady prowadzenia ocen programowych przez Polską Komisję Akredytacyjną od 2019 roku
 • Budowa wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia
 • Uczelnie niepubliczne - co zmienia się w dokumentach i kształceniu
 

Przykładowe tematy szkoleń

 
 • Praca i komunikacja w zespole w oparciu o metodologię MBTI®
 • Doskonalenie procesu zarządzania w oparciu o metodologię MBTI®
 • Analiza transakcyjna w organizacji
 • Budująca komunikacja, czyli jak chcieć razem pracować - szkolenie w nurcie NVC
 • Inteligencja emocjonalna, czyli jak pracować efektywnie i z przyjemnością - szkolenie w oparciu o model EQ-I 2.0. ®.
 

Przykładowe tematy szkoleń

 
 • Prawa i obowiązki uczelni w zakresie relacji z konsumentami (studenci, doktoranci, itp.)
 • Obowiązki uczelni w prawie ochrony środowiska - wymagania i przepisy stosowania
 • Nowe przepisy o ochronie danych osobowych w uczelni (RODO)
 • Dostęp do informacji publicznej w specyfice funkcjonowania uczelni
 • Pełnomocnictwa i upoważnienia w szkole wyższej
 • Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w szkole wyższej

POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ W PDF

POBIERZ

SZUKASZ INNEGO TEMATU SZKOLENIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


JAK WYGLĄDA PROCES ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO?

 • ETAP 1. Zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenie

  Zgłoszenia zapotrzebowania na organizację szkolenia zamkniętego dla danej uczelni przyjmowane są za poprzez:
  • formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.irsw.pl
  • wiadomości e-mail – szkolenia@irsw.pl
  • kontakt telefoniczny z doradcą IRSW:  +48818228615
 • ETAP 2. Diagnoza indywidualnych potrzeb szkoleniowych

  W odpowiedzi na zgłoszenie potrzeb szkoleniowych, doradca IRSW kontaktuje się telefonicznie z przedstawicielem uczelni w celu ustalenia szczegółowych potrzeb szkoleniowych. Rozmowa ma na celu ustalenie oczekiwań́ uczelni oraz zidentyfikowanie podstawowych obszarów zainteresowania. Na podstawie uzyskanych informacji określana jest wspólnie z klientem tematyka, zakres merytoryczny oraz podstawowe parametry szkolenia.
 • ETAP 3. Opracowanie programu i oferty szkolenia

  W kolejnym etapie zespół IRSW projektuje szkolenie dostosowane do potrzeb i specyfiki uczelni. Następnie doradca IRSW przygotowuje wstępną ofertę szkolenia, uwzględniającą wycenę, program oraz proponowane metody szkoleniowe. Następnym krokiem jest konsultacja z klientem przedstawionej oferty szkoleniowej oraz ostateczne określenie wszystkich kwestii organizacyjnych i merytorycznych.
 • ETAP 4. Przygotowanie szkolenia

  Po akceptacji przedstawionej oferty zespół IRSW w porozumieniu z ekspertem prowadzącym szkolenie, przygotowuje materiały merytoryczne oraz szkoleniowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczelni.
 • ETAP 5. Przeprowadzenie szkolenia

  Zgodnie z ustalonym harmonogramem i standardem szkoleniowym,  ekspert Instytutu prowadzi szkolenie dla pracowników uczelni.
 • ETAP 6. Konsultacje i ewaluacja

  W ramach realizacji usługi szkolenia zamkniętego, każda uczelnia otrzymuje pakiet dodatkowych godzin konsultacji z ekspertem.  Wyznaczeni przedstawiciele uczelni, mają możliwość zdalnego konsultowania (telefonicznie lub online) z osobą prowadzącą szkolenie zagadnień szczegółowych (w ustalonym zakresie) w terminie do 30 dni od zakończenia szkolenia.
  Na życzenie uczelni, badana jest efektywność zrealizowanego szkolenia na czterech poziomach oceny:
  • ocena szkolenia przez uczestników,
  • efekty uczenia się – wiedza,
  • efekty uczenia się – umiejętności,
  • ocena wdrożonych umiejętności.
   

POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ REKOMENDACJE


Co może osiągnąć uczelnia po efektywnym wdrożeniu Ustawy 2.0?

KATEGORIA

B+ lub A/A+

WYŻSZE OCENY JAKOŚCI

WZROST LICZBY KANDYDATÓW NA STUDIA

WZROST OTRZYMYWANEJ SUBWENCJI

AWANS W RANKINACH

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Zapytaj o szkolenie dla Twojej Uczelni!


Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Gęsiej 23. Lok.23. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.irsw.pl, telefonicznie 81 8228 615. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Podstawą  prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności.