Tworzenie kierunku studiów w szkole wyższej

Podstawowym celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi tworzenia kierunków i programów studiów, zasadami ich poprawnego formułowania, a także zagadnieniami, które wiążą się z późniejszą realizacją i weryfikacją zdefiniowanych efektów uczenia się.

Szkolenie pozwoli na przekrojowe ukazanie kluczowych z punktu widzenia prawa, dydaktyki i jej jakości obszarów wpływających na tworzenie kierunku studiów. Drugim celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności pozwalające na praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy.

Co otrzymują uczestnicy?

 • Materiały dydaktyczne (np. prezentacja) w formie elektronicznej lub papierowej;
 • Możliwość zdalnego konsultowania z osobą prowadzącą szkolenie, zagadnień szczegółowych dotyczących szkolenia, w wymiarze i zakresie wcześniej ustalonym;
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu;
 • Możliwość weryfikacji postępów uczenia się i ocena efektywności szkoleń po przez wprowadzenie pre-testów i post-testów (zakres i forma do ustalenia).

Dla kogo jest szkolenie?

Osób bezpośrednio odpowiedzialnych za nadzór nad kształceniem (zwłaszcza nad poprawnością programów studiów) w uczelni i w funkcjonujących w niej jednostkach organizacyjnych (prorektorów, prodziekanów, pełnomocników)

Osób zaangażowanych w bieżące działanie jednostek (pracownicy działów kształcenia, dydaktyki, studiów itp.)

Osób prowadzących zajęcia dydaktyczne (nauczycieli akademickich i innych), od których zależy merytoryczna strona istnienia programów studiów

Prowadzący

Grzegorz Laskowski

Ekspert ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia

Skutecznie wykorzystuje niemal 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zarządzania jakością kształcenia. Realizuje usługi prawne, konsultacyjne i audytowe w zakresie tworzenia uczelni i kierunków studiów, doskonalenia wewnętrznych systemów zarządzania jakością kształcenia, ustroju uczelni i zapewnienia zgodności jej działalności z przepisami prawa, w tym  dokumentowania jej działań oraz doskonalenia wewnętrznych aktów prawnych.

Zrealizował łącznie ponad 200 działań i projektów, w tym ok. 30 przy tworzeniu kierunków studiów, poprowadził ponad 100 szkoleń dla pracowników uczelni oraz innych instytucji sektora szkolnictwa wyższego.

Przykładowy program szkolenia

 1. Tworzenie programów studiów
  ● formalne ograniczenia
  ● powiązania ze strategią
  ● potrzeby interesariuszy
  ● sylwetki kandydata i absolwenta
  ● budowa programu studiów, m.in. efekty uczenia się, punkty ECTS, praktyki zawodowe
  ● kadra realizująca kształcenie
  ● infrastruktura i zasoby edukacyjne
  ● warunki ukończenia studiów i dyplomowanie
  ● transparentność i sprawozdawczość
 2. Efekty uczenia się
  ● wymagania prawne dotyczące efektów uczenia się
  ● Polska Rama Kwalifikacji
  ● efekty uczenia się a program studiów
  ● formułowanie efektów uczenia się na poziomie kierunku studiów
  ● weryfikacja i ocena efektów osiąganych przez studenta
 3. Karta przedmiotu
  ● elementy karty przedmiotu
  ● „przedmiotowe” efekty uczenia się
  ● taksonomia Benjamina Blooma
  ● metody dydaktyczne
  ● weryfikacja i ocena efektów
 4. Wniosek o udzielenie pozwolenia na utworzenie studiów wyższych
  ● regulacje prawne dotyczące wniosku
  ● wzory i wytyczne, ich praktyczne zastosowanie

Jesteś zainteresowany/a tym szkoleniem?

Obejrzyj webinary tego eksperta 

„Fundamentalne mankamenty techniczne wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów”

„Zdalne rekrutacja i kształcenie w czasie pandemii”