Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Jakość kształcenia w świetle międzynarodowych standardów i kryteriów oceny PKA

OPIS SZKOLENIA:

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami, jakie stoją przed uczelniami i ich jednostkami w kontekście nowych zasad oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz przykładami dobrych praktyk, w tym opartych na międzynarodowych standardach.

Szkolenie pozwoli na przekrojowe ukazanie kluczowych z punktu widzenia akredytacji PKA obszarów funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia wraz z ukazaniem praktycznych rozwiązań oraz (w przypadku zajęć o charakterze warsztatowym) wyposażenie uczestników w umiejętności identyfikowania niedostatków systemów funkcjonujących w ich uczelniach, projektowania rozwiązań projakościowych.

Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za nadzór nad procesami jakościowymi w uczelni i na wydziale (prorektorów, prodziekanów, pełnomocników) oraz zaangażowanych w bieżące funkcjonowanie systemów zapewniana jakości kształcenia (członkowie komisji i zespołów, pracownicy działów i sekcji).

1. European Standards and Guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area

2. Zmiany w obowiązujących przepisach dot. oceny jakości kształcenia

3. Nowy model akredytacji – filozofia i podstawowe założenia

4. Funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w świetle nowych kryteriów oceny PKA – zalecenia, praktyczne wskazówki, zajęcia warsztatowe
a. koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją i strategią uczelni
b. program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów
c. skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
d. kadra prowadząca proces kształcenia
e. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia
f. umiędzynarodowienie procesu kształcenia
g. infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia
h. opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia

5. Case study i networking


Miejsce:
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.


Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

dr Adam Szot

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunki: prawo i administracja).

Ekspert ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspert ds. formalno-prawnych PKA, członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rzecznik Praw Studenta (wcześniej ekspert w Biurze Rzecznika) w latach 2013-2015. Od 2008 r. nauczyciel akademicki w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.

Specjalizuje się w problematyce praktycznego stosowania przepisów w sektorze szkolnictwa wyższego oraz zagadnieniach jakości kształcenia. Wśród innych jego zainteresowań zawodowych znajdują się również te związane w wykładnią prawa, stosowaniem prawa przez organy administracji (w tym organy uczelni) oraz techniką prawodawczą.

Autor licznych publikacji naukowych, w tym poświęconych prawnym aspektom studiów wyższych, organizator i współorganizator konferencji naukowych z zakresu szkolnictwa wyższego. W latach 2013-2014 aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotowując szereg opinii, uwag i poprawek obejmujących założenia oraz projekt ustawy na różnych etapach prac legislacyjnych. Pracował również w zespole eksperckim, przygotowując założenia do Ustawy 2.0.

Wybrane zrealizowane szkolenia:
• Jakość kształcenia w świetle międzynarodowych standardów i kryteriów oceny PKA (Poznań, 5 - 6.10.2017)
• Legislacja wewnętrzna w specyfice funkcjonowania politechniki (Łódź, 5.06.2017)
• Prawo o szkolnictwie wyższym z punktu widzenia funkcjonowania jednostek organizacyjnych uczelni (Warszawa, 26.06.2017)
• Jakość kształcenia i kultura jakości kształcenia (Warszawa, 26.10.2017)
• Jakość kształcenia w świetle międzynarodowych standardów i kryteriów oceny PKA (Bielsko - Biała, 21.06.2018)

Koszt szkolenia obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia


Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);


Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl