Print Friendly, PDF & Email
+100%-

SZKOLENIE: Obowiązki uczelni w prawie ochrony środowiska – wymagania i przepisy stosowania

OPIS SZKOLENIA

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie obowiązków uczelni jako podmiotów korzystających ze środowiska, wynikających z uregulowań prawnych. Obecnie obowiązki uczelni w tym zakresie regulowane są między innymi w aktach prawnych takich jak: ustawa Prawo ochrony środowiska; ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska; ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (w zakresie kontroli ekologicznej); ustawa o postępowaniu z substancjami zubażającymi warstwę ozonową (w zakresie obowiązków użytkowników urządzeń); ustawa o odpadach; ustawa o zachowaniu czystości i porządku w gminach; ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

Ponadto podczas szkolenia zostaną przedstawione sposoby i rodzaje kontroli dokonywane przez organy kontrolujące oraz sankcje, jakie mogą być nałożone w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań. Program szkolenia obejmuje również analizę przypadków zgłoszonych przez uczestników, czas na pytania oraz dyskusję.

..
Centrum Konferencyjne AS-BUD
Al. Jerozolimskie 81
Warszawa
Zagadnienia prawne
1 dzień
Brak wolnych miejsc
/  

Program szkolenia

09:00 - 10:00

Zagadnienia wprowadzające:

 • Uczelnia jako podmiot korzystający ze środowiska
 • Struktura prawa ochrony środowiska:
 • Rodzaje aktów prawnych,
 • Rozporządzenia unijne,
 • Dyrektywy
 • Sposoby stosowania POŚ przez adresatów – podmioty korzystające ze środowiska i organy administracji publicznej
 • Podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska:
 • Instalacja, Urządzenie, Zakład,
 • Pozwolenia, Zezwolenia
 • Podmiot korzystający ze środowiska, Podmiot prowadzący instalację, Użytkownik urządzenia.
10:00 - 11:00

Aktualne wymagania dot. uregulowań formalno-prawnych:

 • Rodzaje pozwoleń, które mogą być wymagane dla uczelni
 • Zgłoszenia jako forma zwykłego korzystania ze środowiska
 • Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu i warunki ich uzyskania,
 • Zwolnienia z uregulowań formalno-prawnych
 • Nowy obowiązek w zakresie zgłoszenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Ewidencjonowanie obowiązków z zakresu wykorzystywania substancji kontrolowanych (SZWO).
11:00 - 12:00

Obowiązki monitoringowe:

 • Obowiązek prowadzenia pomiarów (automonitoring),
 • Obowiązek wykonywania pomiarów przez akredytowane laboratorium,
 • Obowiązek stosowania metodyk referencyjnych.
12:00 - 14:00

Obowiązki ewidencyjno-sprawozdawcze, obowiązek opłatowy:

 • Ewidencjonowanie emisji do środowiska z instalacji
 • Ewidencjonowanie emisji z samochodów służbowych i innych urządzeń
 • Ewidencjonowanie emisji z urządzeń chłodniczych (klimatyzatory itp.)
 • Sprawozdawczość (do urzędu marszałkowskiego, KOBIZE itp.)
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty podwyższone i administracyjne kary pieniężne
 • Pozostałe obowiązki ewidencyjno-sprawozdawcze wynikające z decyzji i przepisów prawa.
14:00-15:00

Gospodarka odpadami na uczelni:

 • Odpowiedzialność uczelni jako wytwórcy i posiadacza odpadów
 • Odpady komunalne (pomieszczenia biurowe, akademiki, stołówki itp.)
 • Odpady niebezpieczne (świetlówki, odpady z wydziałów chemii, fizyki itp.)
 • Odpady medyczne i weterynaryjne
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
15:00-15:30

Sankcje dla uczelni nie spełniających wymagań:

 • Rodzaje sankcji: mandaty, wstrzymanie użytkowania instalacji lub urządzenia, decyzja w sprawie ograniczenia negatywnego oddziaływania, nawiązka administracyjna,
 • Organy uprawnione do ich nakładania.
15:30-16:00

Kontrola ekologiczna – uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego:

 • Uprawnienia kontrolne WIOŚ i organów ochrony środowiska,
 • Wykonywanie i przebieg kontroli – uprawnienia kontrolującego,
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Zarządzenie pokontrolne i jego zaskarżenie
 • Obowiązki informacyjne w zakresie realizacji zrządzenia pokontrolnego
 • Uprawnienia mandatowe WIOŚ
Zarejestrowani uczestnicy mają również możliwość zadawania pytań ekspertowi przed realizowanym szkoleniem. Wszystkie zagadnienia przesłane droga mailową, zostaną poruszone podczas zajęć.
 

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 

Kanclerzy oraz dyrektorów administracyjnych uczelni

 

Pracowników administracji uczelnianej, zajmujących się zagadnieniami BHP (specjaliści ds. BHP)

 

Pracowników ochrony środowiska (specjaliści ds. OŚ)

 

Pracowników gospodarowania mieniem itp.

PROWADZĄCY

dr hab. Anna Haładyj

 

Ekspert ds. prawnych i ochrony środowiska

Doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska i urzędników administracji ogólnej z całej Polski. W IRSW specjalizuje się w prawnych aspektach gospodarowania odpadami i ochroną środowiska w ramach działalności uczelni.Jej aktualny zakres badań obejmuje zagadnienia dotyczące prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko i dostępu do informacji o nim. Jest m.in. laureatką VI edycji konkursu Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt na najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska (2003) oraz laureatką stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowionego dla wybitnego młodego naukowca zatrudnionego na Uczelni (2011).

Więcej

 
 

Centrum Konferencyjne AS-BUD

 

Aleje Jerozolimskie 81

 

02-001 Warszawa

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • W jaki sposób mogę się zgłosić na szkolenie?

  Zgłoszenie na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową IRSW. Aby się zgłosić, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie wybranego szkolenia.
 • Skąd będę mieć pewność, że zgłoszenie na pewno dotarło?

  Po otrzymaniu zgłoszenia, przesyłamy uczestnikom potwierdzenie zapisu na szkolenie wraz z zobowiązaniem do zapłaty, które należy podpisać i przesłać na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl lub faxem pod numer: (81) 82 28 616, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Kiedy otrzymam dokładne informacje dotyczące m.in. miejsca szkolenia i godzin, w których się ono odbywa?

  Większość tych informacji znajduje się na stronie internetowej danego szkolenia od momentu rozpoczęcia naboru. Dodatkowo, na kilka dni przed dniem szkolenia przesyłamy uczestnikom maila ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi: a) dokładnego miejsca szkolenia, wraz z numerem sali szkoleniowej, b) wskazówek dojazdu, c) godzin szkolenia, z uwzględnieniem przerwy na lunch, d) możliwości kontaktu z ekspertem przed szkoleniem, e) wydawania certyfikatów, f) faktur i płatności.
 • Czy możliwa jest zamiana uczestnika po potwierdzeniu jego udziału w szkoleniu?

  Zamiana uczestnika jest możliwa najpóźniej na 48 h przed dniem szkolenia, żebyśmy mogli przygotować odpowiedni certyfikat ukończenia szkolenia. W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o kontakt telefoniczny –rozwiążemy każdy problem.
 • Czy będę miał zagwarantowane miejsce postojowe i zwrot opłaty parkingowej?

  W ramach szkolenia nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsc postojowych na parkingu, ale w mailu organizacyjnym przesyłamy informacje o najbliższych parkingach. Nie zwracamy opłat parkingowych.
 • Co zawiera opłata za szkolenie?

  W cenie szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi: - w pełni zrealizowany program szkolenia wg harmonogramu określonego w ofercie, - opiekę trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji po szkoleniu - autorskie materiały szkoleniowe - certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, - lunch oraz serwis kawowy; - dostęp do specjalnej grupy FB dla uczestników szkoleń IRSW.
 • Kiedy i w jaki sposób następuje płatność za szkolenie?

  Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury VAT, którą Organizatorzy przekazują Uczestnikom podczas szkolenia. Termin płatności faktury wynosi 14 dni. Jeżeli przed szkoleniem potrzebna jest faktura pro-forma, prosimy o kontakt na adres szkolenia@irsw.pl
 • Czy mogę przesłać prowadzącemu swoje pytania przed lub po szkoleniu?

  Tak! Zawsze staramy się dopasować program do potrzeb i oczekiwań uczestników, dlatego przed szkoleniem na adres szkolenia@irsw.pl można przesłać pytania, które nasi trenerzy postarają się uwzględnić podczas szkolenia. Dodatkowo, w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia, uczestnicy również mogą przesyłać pytania do wykładowcy na adres: szkolenia@irsw.pl, na które staramy się odpowiedzieć niezwłocznie. Po upływie terminu przygotowujemy też całościową listę wszystkich pytań i odpowiedzi (w wersji zanonimizowanej), którą udostępniamy uczestnikom danego szkolenia.
 • Czy to samo szkolenie można zorganizować dla grupy pracowników w siedzibie uczelni?

  Tak, na życzenie klienta możemy zorganizować wybrane przez niego szkolenie w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. W przypadku zainteresowania organizacją szkolenia zamkniętego, dopasowanego do potrzeb Państwa grupy szkoleniowej, prosimy o kontakt z Biurem IRSW.
 • Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które już wysłałam/em zgłoszenie?

  Tak, jednak w zależności od czynności, które zostały już podjęte w związku z organizacją szkolenia, rezygnacja może być związana z poniesieniem kosztów. Bezkosztowe anulowanie udziału w szkoleniu możliwe jest przed odesłaniem podpisanego zobowiązania do zapłaty (patrz: pytanie nr 2). W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania i jednocześnie na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości opłaty za udział w szkoleniu. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości pełnej opłaty za udział w szkoleniu.

Musisz przekonać przełożonych?

POBIERZ BROSZURĘ

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Informacje o uczestniku:
Informacje o zgłaszającym (jeśli inny niż uczestnik):
Informacje o uczelni/instytucji/firmie:
Informacje dodatkowe: