Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Oferujemy wsparcie w przeprowadzeniu procesu mającego na celu uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na wszystkich poziomach i profilach studiów. Na bazie wieloletnich doświadczeń współpracy z uczelniami, wypracowaliśmy w IRSW różne formy wsparcia, dzięki którym kadra uczelni potrafi opracować koncepcje programów studiów dopasowane do potrzeb interesariuszy i adekwatne do potencjału uczelni, ale także skutecznie zaplanować i zarządzać procesem tworzenia wysokiej jakości wniosków, spójnych i czytelnych od strony merytorycznej, w pełni zgodnych z kryteriami oceny PKA i pozbawionych błędów formalno-prawnych.

Specjalizujemy się w formalno-prawnej weryfikacji wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów, przygotowywanych przez kadrę uczelni. Pomagamy również w opracowaniu wniosków - od etapu przygotowawczego (tworzenia koncepcji kształcenia), przez bieżące wsparcie w opracowaniu wniosku po złożenie kompletu niezbędnych dokumentów. Poprzez szkolenia wewnętrzne i doradztwo podnosimy kompetencje kadry uczelni w zakresie tworzenia nowych kierunków studiów (zgodnych z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa).

W JAKI SPOSÓB POMAGAMY UCZELNIOM?

W ramach przygotowywania wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów oferujemy wsparcie poprzez:

Kiedy warto skorzystać?
• Uczelnia potrzebuje wsparcia doradczego w przygotowaniu koncepcji kształcenia na nowym kierunku, w odniesieniu do potrzeb interesariuszy, obowiązujących standardów oraz przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
• Kadra uczelni ma niewielkie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów i potrzebuje wsparcia w opracowaniu wysokiej jakości treści wniosku pod względem merytorycznym i formalno-prawnym, zgodnego z kryteriami oceny PKA;
• Potrzebne jest podniesienie kompetencji kadry uczelni w zakresie tworzenia nowych kierunków studiów zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa;
• Uczelnia potrzebuje wsparcia w koordynacji procesu opracowania wniosku.

Co robimy?
• Szkolimy pracowników uczelni w zakresie formalno-prawnych aspektów tworzenia nowych kierunków studiów oraz opracowywania wniosków;
• Doradzamy w przygotowaniu koncepcji kształcenia na nowym kierunku, w odniesieniu do obowiązujących przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
• Udzielamy bieżących konsultacji pracownikom uczelni odpowiedzialnym za opracowanie wniosku;
• Pomagamy w opracowaniu niezbędnych dokumentów, w tym tekstu wniosku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie studiów oraz kompletu załączników do wniosku;
• Dokonujemy weryfikacji:
− programu studiów i związanej z nim dokumentacji – powiązania ze strategią, opinii interesariuszy (w szczególności przedstawicieli rynku pracy), efektów uczenia się, sylabusów, harmonogramu i organizacji studiów, organizacji praktyk (programy i porozumienia),
− kadry dydaktycznej (nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia, przydział zajęć),
− infrastruktury,
− spełnienia innych wymagań m.in. zapewniania jakości kształcenia, wsparcia studentów, transparentności;
• Koordynujemy proces przygotowania wniosku (planowanie pracy uczelnianego zespołu, nadzór nad harmonogramem prac, monitorowanie postępów);
• Weryfikujemy i oceniamy ostateczną wersję wniosku i załączników;
• Doradzamy w przygotowaniu ewentualnych wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy do PKA.

Kiedy warto skorzystać?
• Potrzebna jest dodatkowa weryfikacja formalno-prawna dokumentacji przez zewnętrznego eksperta, gdyż istnieje ryzyko, iż wniosek może zawierać błędy formalno-prawne, w tym niekompletność dokumentacji względem przepisów lub jej nieaktualność;
• Wniosek wymaga weryfikacji pod względem:
− uporządkowania dokumentacji,
− aktualności treści,
− adekwatności materiałów, treści lub koncepcji,
− stosowania wzorów i kryteriów PKA,
− proporcji i selekcji informacji,
− czytelności wizualnej i logicznej,
− kompletności treści.

Co robimy?
• Dokonujemy dwukrotnej weryfikacji wniosku (wraz z załącznikami) pod względem formalno-prawnym oraz udzielamy bieżących konsultacji pracownikom uczelni odpowiedzialnym za opracowanie wniosku;
• Na obu etapach weryfikacji sugerujemy konkretne zmiany i omawiamy je podczas spotkań,
• Udzielamy pomocy przy opracowaniu ewentualnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (doradztwo, weryfikacja treści wniosku).

Opis szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa, których znajomość jest niezbędna podczas przygotowywania wniosku, a także omówienie wzory wniosku
i kryteriów PKA.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
Szkolenie jest kierowane do osób odpowiedzialnych za kształcenie w uczelni/ jednostce przygotowującej wniosek, a przede wszystkim do osób wchodzących w skład zespołu przygotowującego wniosek.

Efekty szkolenia
Efektem spotkania jest wiedza o zasadach przygotowywania wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów możliwa do wykorzystania podczas właściwych prac.

Kiedy warto skorzystać?
Wsparcie doradcze jest trafnym wyborem, kiedy uczelnia jest w stanie samodzielnie przygotować wniosek dobrej jakości, jednak dostrzega przydatność konsultacji z ekspertem zewnętrznym na dowolnym etapie przygotowania wniosku.

Co robimy?
Doradzamy władzom uczelni w temacie organizacji prac i opracowania koncepcji kształcenia. Osoby odpowiadające za merytoryczne i formalno-prawne przygotowanie wniosku wspieramy w przypadku potrzeby przedyskutowania ich indywidulanych wątpliwości lub uzyskania przez nie odpowiedzi na konkretne pytania. Godziny objęte pakietem mogą być przeznaczone na różne formy wsparcia ze strony eksperta, w zależności od potrzeb uczelni.

Pobierz ofertę wsparcia w przygotowaniu wniosku o utworzenie studiów!

OFERTA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl