Rozpoczynamy nowy cykl artykułów, w których będziemy zapoznawaćć Państwa z kolejnymi zagadnieniami dotyczącymi przygotowywania dokumentów tworzonych w Uczelni. Na naszym Blogu poruszaliśmy już kwestie dotyczące decyzji (artykuł dra Artura Kokoszkiewicza o rodzajach decyzji w praktyce szkół wyższych dostępny jest TUTAJ, artykuł o 8 najczęściej popełnianych błędach przy ich wydawaniu TUTAJ). W niniejszym artykule podejmujemy temat poprawnego redagowania uchwał. Kolejne zostaną poświęcone m.in. redakcji zarządzenia, aktom zmieniającym oraz tekstom ujednoliconemu i jednolitemu, protokołowi, pełnomocnictwu i upoważnieniu.

Akty normatywne o charakterze wewnętrznym – wprowadzenie

Akty normatywne o charakterze wewnętrznym w uczelni to wydawane kolegialnie „uchwały” albo jednoosobowo – „zarządzenia”. Podstawą wydania jest przepis prawny, który:

  1.             upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw;
  2.              wyznacza zadania lub kompetencje danego organu.

W uchwale i zarządzeniu zamieszcza się przepisy prawne regulujące wyłącznie sprawy z zakresu przekazanego w przepisie, oraz sprawy należące do zadań lub kompetencji organu. Nie zamieszcza się natomiast przepisów prawnych niezgodnych z aktami normatywnymi wyższej rangi, raczej nie powtarza się przepisów zawartych w takich aktach.

Tekst uchwały i zarządzenia rozpoczyna się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego uchwała albo zarządzenie są wydawane. Uchwała i zarządzenie mogą być wydane na podstawie kilku przepisów prawnych. Na podstawie jednego przepisu prawnego można wydać więcej niż jedną uchwałę albo więcej niż jedno zarządzenie.

Uchwała i zarządzenie mogą zawierać załączniki, odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach merytorycznych. W załącznikach zamieszcza się w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze specjalistycznym.

 

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z treścią artykułu przygotowanego przez eksperta Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia – Grzegorza Laskowskiego, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo eksperckiej pomocy w kwestiach prawnych dot. szkolnictwa wyższego, uprzejmie prosimy o kontakt: +48 81 8228 615, biuro@irsw.pl