Propozycja rządu dotycząca wysokości środków przeznaczonych na naukę i szkolnictwo wyższe, przewidzianych w projekcie budżetu na rok 2016, nie spotkała się z aprobatą środowiska akademickiego. Zgodnie z deklaracją rządu, o której pisaliśmy 4 września, spodziewano się zwiększenia funduszy, jednak okazało się, iż nakłady finansowe na ten cel ulegną znacznemu zmniejszeniu. Do chwili obecnej nie odbyło się także kolejne, zapowiadane wcześniej spotkanie przedstawicieli środowiska akademickiego z premier Ewą Kopacz.

.
Przedstawiciele środowiska akademickiego wyrażają obawy, czy w obecnej sytuacji do 2020 roku rządowi uda się zrealizować zaplanowany wzrost nakładów środków finansowych przeznaczonych na naukę i szkolnictwo wyższe do wartości 2% PKB. Sytuacja materialna uczelni uzależniona jest od wysokości dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeżeli kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, kondycja uczelni również się pogorszy. Zdaniem prof. Wiesława Banysia, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ograniczenie funduszy na naukę w znacznym stopniu spowolni rozwój gospodarczy.

Aby polepszyć swoją sytuację finansową, uczelnie podejmują wszelkie możliwe kroki. Zauważyć można znaczącą poprawę, bowiem straty uczelni spadły o prawie 70% w porównaniu do roku 2013. Są to kwoty niebagatelne, ponieważ suma strat netto zmniejszyła się z 70 mln zł do 22 mln zł. Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmniejszyła się również liczba szkół wyższych, które poniosły straty, gdyż wśród 101 uczelni publicznych jedynie 10 z nich zanotowało ujemny wynik finansowy, w porównaniu do roku 2012, kiedy to ujemny wynik odnotowało ok. 38 uczelni publicznych.

Szkoły wyższe starają się zminimalizować straty poprzez plan racjonalizacji wydatków, zakładający oszczędności w skali całej uczelni, czego przykładem jest Politechnika Koszalińska. Podobna sytuacja występuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie położono nacisk na pozyskiwanie grantów na projekty badawcze, usprawnienie obsługi studiów podyplomowych oraz skuteczną windykację należności.