Celem działalności Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jest poszerzanie wiedzy na temat szkolnictwa wyższego we wszystkich jego obszarach, identyfikowanie problemów i barier w rozwoju tego sektora oraz formułowanie propozycji rozwiązań systemowych. Bazując na kapitale intelektualnym naszego zespołu, specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów, przygotowaliśmy ofertę dla uczelni i instytucji sektora szkolnictwa wyższego obejmująca opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz oraz kompleksowe usługi badawcze w zakresie: projektowania, gromadzenia danych, analizy i prezentacji wyników badań.

Na zlecenie szkół wyższych realizujemy badania i opracowujemy ekspertyzy w zakresie szkolnictwa wyższego, dotyczące m.in.:
 • diagnozy wizerunku uczelni;
 • monitoringu losów absolwentów uczelni;
 • oczekiwań pracodawców odnośnie do kompetencji (zawodowych, społecznych i interpersonalnych) absolwentów uczelni (i danego kierunku);
 • potrzeb i oczekiwań kandydatów na studia;
 • jakości doradztwa zawodowego na uczelni.


Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia projektów badawczych, ewaluacji i ekspertyz obejmujących:

 • przygotowanie koncepcji badawczych,
 • opracowanie metodologii badawczych,
 • przygotowanie narzędzi badawczych i dobór adekwatnych technik badawczych oraz źródeł danych,
 • dobór próby do badań ilościowych i jakościowych,
 • organizację i realizację procesu badawczego,
 • rekrutacje respondentów i uczestników badań jakościowych,
 • skuteczną realizację badań z wykorzystaniem różnorodnych technik badawczych,
 • analizę i interpretację wyników badań,
 • opracowanie raportów zawierających praktyczne wnioski i rekomendacje,
 • opracowanie ekspertyz społeczno -gospodarczych.

Nasi eksperci  posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych badań, ewaluacji, analiz i ekspertyz skierowanych do sektora prywatnego i publicznego, a w szczególności do podmiotów i instytucji związanych z edukacją i szkolnictwem wyższym.

Oferujemy pełny katalog metod i technik badań społecznych i ekonomiczno-gospodarczych. Wykorzystywane przez nas metody, techniki i narzędzia dostosowujemy indywidualnie do potrzeb problematyki badawczej.
Ponadto jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie w rozpowszechnianiu opracowanych wyników badań. tj.:

 • opracowanie planu promocji;
 • druk (przygotowanie do druku, skład, korekta edytorska, etc.);
 • dystrybucję materiałów do grupy docelowej.

PRZYKŁADOWE USŁUGI

Realizujemy badania ilościowe m.in. z wykorzystaniem technik: CAWI, CATI, PAPI, ankieta audytoryjna oraz badania jakościowe, m.in. IDI, TDI, FGI. Każde prowadzone przez nas badanie jest szczegółowo zaplanowane oraz dostosowane do potrzeb Klienta. Proces badawczy kończy się każdorazowo opracowaniem raportu wraz z wytycznymi i rekomendacjami dotyczącymi danego problemu.

Na zlecenie szkół wyższych realizujemy badania i opracowujemy ekspertyzy w zakresie szkolnictwa wyższego obejmujące m.in. następujące kwestie:
• monitoring losów absolwentów uczelni w tym m.in.:
- opracowanie metodologii i narzędzi badania losów absolwentów
- opracowanie i interpretacja wyników badania losów absolwentów (analiza danych, stworzenie raportu wraz z rekomendacjami),
• diagnozę marki uczelni
• opracowanie strategii rozwoju uczelni dostosowanej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy;
• opracowanie propozycji i zaleceń, a także kompleksowych rozwiązań w zakresie budowania i rozwijania współpracy z pracodawcami (otoczeniem społeczno-gospodarczym) służącej zapewnianiu jakości kształcenia;
• przygotowanie diagnozy możliwości zacieśnienia współpracy z pracodawcami w zakresie określania efektów kształcenia i kształtowania kompetencji zawodowych studentów dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
• badanie jakości kształcenia danej uczelni;
• sporządzenie diagnozy oczekiwań pracodawców odnośnie kompetencji (zawodowych, społecznych i interpersonalnych) absolwentów uczelni (i danego kierunku);
• badanie potrzeb i oczekiwań kandydatów na studia;
• badanie satysfakcji studentów;
• badanie jakości doradztwa zawodowego;
• badanie UX strony internetowej uczelni (wersja stacjonarna i mobilna) – badanie doświadczenia użytkownika strony internetowej, które pozwala na wskazanie elementów wymagających usprawnienia.

Prowadzimy ewaluacje projektów przed, w trakcie i po ich zakończeniu, dokonujemy rzetelnej oceny projektów pod względem trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności i oddziaływania.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Formularz kontaktowy

Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych dotyczących szkoleń i innych usług świadczonych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

[recaptcha]

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43, lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.irsw.pl i telefonicznie: 81 822 86 15. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności.