W ubiegłym tygodniu odbyła się debata dotycząca zagadnień związanych z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, akademicy oraz międzynarodowi eksperci, powołani przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Wsparcia Politycznego.
.

W ramach Instrumentu Wsparcia Politycznego (Policy Support Facility – PSF), finansowanego od 2015 roku z programu ramowego „Horyzont 2020”, Komisja Europejska pomaga krajom członkowskim w zakresie projektowania i wdrażania reform w obszarze badań naukowych i innowacji. PSF zapewnia wsparcie niezależnych ekspertów ze środowiska akademickiego, biznesowego, jak również politycznego, polegające na wzajemnych ocenach i analizach  zagadnień i rozwiązań („peer reviews”), zgłoszonych przez dany kraj.

Kluczowymi, poddanymi ekspertyzie, kwestiami dla Polski są zagadnienia związane z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym:

  • zmiany strukturalne w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego,
  • relacje sektora szkolnictwa wyższego z pozostałymi aktorami systemu innowacji,
  • umiędzynarodowienie sektora nauki i szkolnictwa wyższego.

Wśród prelegentów debaty z międzynarodowymi ekspertami w ramach PSF, która odbyła się w dniach 7 – 10 marca br., znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także  Parlamentu Studentów RP czy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich.

Efektem prac ekspertów będą rekomendacje, które zostaną wykorzystane w pracach nad ostatecznym kształtem Ustawy 2.0. Kolejna wizyta ekspertów w ramach PSF jest przewidziana w terminie 5 – 8 czerwca br.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: MNiSW