W dniu 1 października wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. Jest to kompleksowa reforma szkolnictwa wyższego, która wprowadza znaczące zmiany m.in. w funkcjonowaniu i finansowaniu szkół wyższych oraz podejściu do badań naukowych, dydaktyki i karier pracowników akademickich.

Ustawa 2.0 zastąpi cztery dotychczas istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 października, ale proces ich wdrażania rozłożony będzie na kilka najbliższych lat.

Ustawa poszerza autonomię uczelni i pozwala na elastyczność w zakresie wewnętrznej struktury organizacyjnej. Wprowadza nowy organ doradczy, czyli radę uczelni, którą tworzyć będą osoby spoza wspólnoty akademickiej. Dojdzie również do połączenia strumieni finansowania – uczelnia dostanie jedną subwencję. Ponadto szkoły wyższe będą mogły swobodniej decydować, na co konkretnie przeznaczą otrzymane środki. Środki finansowe będą kierowane do uczelni, a nie – jak dotąd – do ich jednostek organizacyjnych (np. wydziałów).

Dla akademików otworzą się nowe możliwości zawodowe. Nauczyciel akademicki będzie mógł zostać pracownikiem dydaktycznym, badawczym lub badawczo – dydaktycznym.

Ewaluacji działalności naukowej jednostek podlegać będzie działalność naukowa całej uczelni w poszczególnych dyscyplinach. Nowy system ewaluacji wprowadza również program wsparcia rozwoju polskich czasopism, by zwiększyć ich udział w najbardziej prestiżowych bazach naukowych.

Konstytucja dla Nauki wprowadza również szkoły doktorskie, które będą mogły być utworzona przez podmioty posiadające co najmniej kategorię naukową na poziomie B+ w dwóch dyscyplinach, a w okresie przejściowym przez podmioty posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

Konstytucja dla Nauki zachowa dotychczasowe przywileje studentów, ma lepiej chronić ich interesy oraz zapewnić stabilny system pomocy materialnej.
.

Do pobrania:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Konstytucji dla Nauki.

Uczelnia 2.0