W koncepcjach zespołów ekspertów, którzy opracowywali założenia do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym odnaleźć można analogiczne stanowiska, dotyczące m.in. podziału i ustroju uczelni, kariery naukowej, studiów oraz finansowania uczelni.

Wraz z końcem stycznia 3 zespoły ekspertów: zespół prof. Marka Kwieka(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), zespół dr. hab. Arkadiusza Radwana (Instytut Allerhanda w Krakowie), oraz zespół prof. Huberta Izdebskiego (Uniwersytet SWPS w Warszawie), które pracowały nad założeniami do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przedłożyły swoje projekty resortowi nauki.

Analogiczne stanowiska zespołów zostały zaprezentowane w następujących kwestiach:

– podział uczelni – należy dokonać podziału uczelni na placówki badawcze, badawczo – dydaktyczne i dydaktyczne, w zależności od strategii funkcjonowania uczelni oraz jakości badań, prowadzonych w szkołach wyższych,

 – ustrój uczelni – uczelniom potrzebne jest lepsze zarządzanie menadżerskie,

– wydział a uczelnia – potrzeba ograniczenia roli wydziałów w stosunku do uczelni – uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora powinna posiadać uczelnia, nie wydział. Pracownikom natomiast należy stworzyć możliwość tworzenia jednostek (katedr, instytutów).

– kariera naukowa – należy wprowadzić zmiany w systemie awansów naukowych, poprzez zwiększenie rangi doktora oraz zniesienie habilitacji; ponadto, uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora powinna otrzymać jedynie uczelnia, która prowadzi badania naukowo na odpowiednio wysokim poziomie,

– studia – należy dokonać zwiększenia wpływu uczelni w kształtowaniu ilości studentów i doktorantów, zmian w sposobie prowadzenia zajęć oraz wprowadzić opłaty za studia, w szczególności za kierunku nieregulowane,

 – doktoraty – należy ograniczyć stopień umasowienia studiów doktoranckich – poprzez zlikwidowanie trybu niestacjonarnego studiów oraz wprowadzenie  możliwość zatrudniania naukowca posiadającego stopień doktora jedynie w innej niż alma mater placówce.

– finansowanie uczelni – należy ujednolicić algorytm przyznawania dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych, z wyłączeniem finansowania potencjału organizacyjnego i naukowo – dydaktycznego, które występowałoby tylko na uczelniach publicznych). W finansowaniu szkół wyższych dopuszczalne jest uczestnictwo jednostek samorządu terytorialnego, które byłyby uprawnione do zamawiania kierunków studiów nieregulowanych, a także skarbu państwa, który premiowałby uzyskanie dotacji przez uczelnię.
.

Źródło: PAP Nauka