W ramach trwających prac w projekcie Ustawa 2.0 opublikowano wczoraj założenia nowego systemu szkolnictwa wyższego opracowane przez jeden z trzech zespołów. Zespół pod przewodnictwem prof. Marka Kwieka, w którego pracach udział wzięli eksperci Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – dr Adam Szot, dr hab. Emanuel Kulczycki, zaprasza do konsultacji które prowadzone będą w trakcie cyklicznych konferencji w całym kraju. Swoje uwagi będzie można zgłaszać również za pośrednictwem specjalnie utworzonej platformy, która zacznie funkcjonować w ciągu kilku dni.

Jak czytamy we wstępie dokumentu: „Dwa filary naszej propozycji stanowią doskonałość naukowa, osiągana poprzez szeroko zakrojoną i przejrzystą krajową i międzynarodową konkurencję, oraz silne wsparcie państwowe, zarówno finansowe, jak i instytucjonalizujące akademicki prestiż (stopnie, tytuł, uprawnienia) w polskiej nauce.”

Główne założenia projektu to:

  • Wzrost nakładów finansowych z budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe;
  • Wyodrębnienie trzech typów uczelni (badawcze, badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne);
  • Wzmocnienie kompetencji jednoosobowych organów uczelni (rektorów, dziekanów);
  • Poszerzenie autonomii finansowej i zarządczej uczelni;
  • Przemodelowanie zasad funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej i nowe podejście do akredytacji jakości kształcenia;
  • Przejścia z „dyscyplin naukowych” na „dziedziny naukowe” w kształceniu i prowadzeniu badań;
  • Podniesienie wymagań do posiadania uprawnień do nadawania stypni naukowych;
  • Obowiązek przyznawania stypendiów wszystkim doktorantom;
  • Rezygnacja z niestacjonarnych studiów doktoranckich;
  • Silniejsze włączenie studentów i doktorantów w procesy zapewniania i oceny jakości kształcenia.

OGÓLNY OPIS KONCEPCJI ZAŁOŻEŃ SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE