Wraz z rozpoczęciem 2022 roku zmienił się profil działalności Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW). Zachęcamy do sprawdzenia, w jaki sposób pomagamy uczelniom rozwijać ich potencjał. 

W obszarze strategicznego zarządzania uczelnią oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji strategii rozwoju uczelni oraz audytów i badań poszczególnych obszarów funkcjonowania uczelni. W obszarze zarządzania działalnością naukową przeprowadzamy audyty oraz wspieramy uczelnie w opracowaniu i doskonaleniu systemu zarządzania działalnością naukową. W ramach zarządzania kształceniem zapewniamy wsparcie doradcze i wdrożeniowe, przeprowadzamy audyty w zakresie polityki jakości kształcenia, wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia (WSZJK), systemów zarządzania działalnością dydaktyczną oraz przygotowywania wniosków o pozwolenie na prowadzenie studiów. W obszarze zarządzania relacjami z otoczeniem oferujemy kompleksowe wsparcie doradcze i wdrożeniowe w zakresie relacji uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz w zakresie tworzenia i ewaluacji systemów komercjalizacji wyników działalności naukowej. W dziedzinie zarządzania kadrami świadczymy usługi z zakresu opracowywania i doskonalenia systemów zarządzania kadrami oraz systemów motywacyjnych a także systemów ocen bieżących i okresowych kadr. Kolejną ważną domeną naszej działalności jest compliance / prawo, w ramach której przeprowadzamy audyty prawne aktów normatywnych uczelni oraz prowadzimy szkolenia z zakresu prawa szkolnictwa wyższego. Udzielamy również kompleksowego wsparcia przy tworzeniu uczelni niepublicznej i federacji uczelni. W ramach działu zarządzanie marketingiem świadczymy usługi z zakresu przeprowadzania audytów marketingowych i audytów Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) oraz opracowywania strategii marki i komunikacji marketingowej uczelni.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą usług realizowanych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW):

I. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

 • Kompleksowa usługa wsparcia w opracowaniu strategii rozwoju uczelni
 • Kompleksowa diagnoza strategiczna (badania społeczne i audyt wewnętrzny)
 • Wsparcie metodyczne i merytoryczne w procesie planowania strategicznego
 • Wsparcie w procesie komunikowania i konsultowania procesu strategicznego
 • Wsparcie w zarządzaniu zmianą na etapie wdrożenia strategii
 • Ewaluacje wdrażania strategii rozwoju (ewaluacje mid-term i ex-post)
 • Wewnętrzne audyty i assessmenty organizacyjne (kompleksowe i obszarowe)
 • Weryfikacja metodyczna i merytoryczna strategii oraz procesu strategicznego
 • Kompleksowa usługa wsparcia w opracowaniu strategii obszarowych uczelni (strategie lub polityki rozwoju naukowego, jakości kształcenia, umiędzynarodowienia, marki, itp.)
 • Audyt organizacyjny (obszarowo lub kompleksowo)
 • Audyt komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji
 • Badanie wizerunku i audyt działań marketingowych
 • Badanie kultury organizacyjnej
 • Audyt systemu zarządzania uczelnią
 • Badania opinii interesariuszy (360° lub wybrane grupy)
 • Ewaluacje podjętych działań wdrożeniowych (strategie i plany operacyjne)
 • Audyt komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji
 • Strategiczny audyt kultury organizacyjnej
 • Badanie kultury organizacyjnej

 

II. ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ

 • Kompleksowe wsparcie w opracowaniu polityki naukowej uczelni lub polityk rozwoju dyscyplin
 • Audyt systemu zarządzania działalnością naukową
 • Wsparcie doradcze i wdrożeniowe w opracowaniu lub doskonaleniu systemu zarządzania działalnością naukową

 

III. ZARZĄDZANIE KSZTAŁCENIEM

 • Kompleksowe wsparcie w opracowaniu polityki jakości kształcenia
 • Audyt dokumentacji kierunku studiów
 • Kompleksowy audyt systemu zarządzania działalnością dydaktyczną (studia wyższe oraz inne formy kształcenia)
 • Wsparcie doradcze i wdrożeniowe w opracowaniu lub doskonaleniu systemu zarządzania działalnością dydaktyczną
 • Audyt funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • Wsparcie doradcze i wdrożeniowe w opracowaniu lub doskonaleniu wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • Kompleksowe wsparcie w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na prowadzenie studiów
 • Weryfikacja wniosku o pozwolenie na prowadzenie studiów

 

IV. ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z OTOCZENIEM

 • Kompleksowe wsparcie w opracowaniu strategii lub polityki rozwoju relacji z otoczeniem
 • Audyt systemu zarządzania relacjami z otoczeniem społecznym i gospodarczym
 • Wsparcie doradcze i wdrożeniowe w opracowaniu lub doskonaleniu systemu zarządzania relacjami z otoczeniem społecznym i gospodarczym
 • Wsparcie doradcze i wdrożeniowe w opracowaniu lub doskonaleniu systemu komercjalizacji wyników działalności naukowej

 

V. ZARZĄDZANIE KADRAMI

 • Audyt systemu zarządzania kadrami
 • Wsparcie doradcze w opracowaniu lub doskonaleniu systemu zarządzania kadrami
 • Wsparcie doradcze w opracowaniu lub doskonaleniu systemów oceny bieżącej i okresowej dla kadr
 • Wsparcie doradcze w opracowaniu lub doskonaleniu systemów motywacyjnych dla kadr

 

VI. COMPLIANCE / PRAWO

 • Kompleksowy audyt prawny kluczowych aktów normatywnych uczelni
 • Szkolenia prawne

 

VII. TWORZENIE UCZELNI I FEDERACJI

 • Kompleksowe wsparcie w utworzeniu uczelni niepublicznej
 • Kompleksowe wsparcie w utworzeniu federacji uczelni

 

VIII. ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM

 • Audyt marketingowy uczelni
 • Opracowywanie strategii marki
 • Opracowywanie planów komunikacji marketingowej
 • Audyt Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) uczelni

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

☎️+48 530 448 968

✉️ biuro@irsw.pl