14 października 2015 r. ogłoszony został trzeci konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju – Kompetencje w szkolnictwie wyższym na projekty dotyczące wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa. NCBiR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 16 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 35 000 000,00 PLN, przy czym maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów (wg stanu na dzień złożenia projektu) i wynosi:

  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 700 000 PLN,
  • dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 1 500 000 PLN,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 2 500 000 PLN.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać TUTAJ.

 Wsparcie dla uczelni i Akademickich Biur Karier

Jednocześnie polecamy usługi świadczone przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, który oferuje w tym zakresie kompleksowe wsparcie m.in. związane z:

  1. przygotowaniem wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
  2. procesem negocjacji i przygotowania dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
  3. realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani konkursem, prosimy o kontakt z biurem Instytutu pod adresem e-mail biuro@irsw.pl lub pod nr. telefonu 81 8228 615.