Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Oferujemy kompleksowe wsparcie w przygotowywaniu skutecznych i nowoczesnych strategii rozwoju uczelni. Specjalizujemy się w tworzeniu strategii, które pozwalają uczelniom maksymalnie wykorzystać ich potencjał i nabrać im właściwego rozpędu w działaniach rozwojowych.

Opracowywane strategie opieramy na rzetelnej i głębokiej diagnozie strategicznej, której wyniki pozwalają nie tylko na przyjęcie prawidłowych założeń strategicznych, ale także na dokonanie bieżących korekt w działaniu uczelni.

Wypracowując dokumenty strategiczne silnie angażujemy wspólnotę uczelni, dzięki czemu możliwe jest nie tylko późniejsze realne (skuteczne) wdrożenie strategii, ale także pozyskanie dziesiątek nowych pomysłów i wzbudzenie chęci współdziałania członków wspólnoty na rzecz rozwoju swojej uczelni.

Dokumenty strategiczne zawsze wypracowujemy wspólnie z władzami uczelni oraz przedstawicielami wszystkich grup interesariuszy. W tym procesie dostarczamy przedstawicielom uczelni niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające w przyszłości samodzielną pracę nad doskonaleniem i tworzeniem nowych strategii lub polityk rozwojowych. Dzięki autorskiemu modelowi diagnozy, tworzenia i wdrażania strategii znacząco usprawniamy proces implementacji i podnosimy skuteczność realizacji strategicznych zamierzeń uczelni.

W JAKI SPOSÓB DOSKONALIMY UCZELNIE?

W ramach obszaru zarządzania strategicznego oferujemy:

Co robimy?
• W pełni przygotowujemy oraz koordynujemy metodycznie proces opracowywania strategii rozwoju w sposób umożliwiający stworzenie kompleksowego, spójnego i możliwego do wdrożenia dokumentu;
• W ramach diagnozy strategicznej realizujemy kompleksowo badania i analizy strategiczne (badania społeczne w kluczowych grupach interesariuszy oraz analizy wewnętrzne desk research), pozwalających na ustalenie rzeczywistej pozycji strategicznej uczelni i przyjęcie prawidłowych podstaw do stworzenia docelowej strategii;
• Przeprowadzamy warsztaty strategiczne z przedstawicielami uczelni, w ramach których czuwamy nad prawidłowością i spójnością procesu planowania i podpowiadamy najlepsze praktyki z kraju i ze świata;
• Realizujemy wsparcie doradcze dla kadry zarządzającej uczelnią, przygotowując ją do sprawnego zarządzania wdrożeniem strategii;
• Całościowo opracowujemy ostateczny dokument strategiczny (zarówno od strony merytorycznej jak i redakcyjnej);
• Opracowujemy jasne instrukcje wdrożenia strategii uczelni, w tym zestawy wskaźników i mierników umożliwiające bieżące monitorowanie postępów;
• Wspieramy planowanie i prowadzenie działań angażujących całą wspólnotę uczelni, w tym konsultacje społeczne, umożliwiające późniejsze sprawne wdrożenie strategii i zaangażowanie wszystkich w ten proces.


Jakich efektów można się spodziewać?
• Przedstawiona w przystępny sposób pogłębiona diagnoza strategiczna uczelni obejmująca opinie i spostrzeżenia kluczowych grup interesariuszy (m.in. pracownicy, studenci i doktoranci, partnerzy otoczenia społeczno-gospodarczego) oraz stan faktyczny wynikający z dokumentów, danych statystycznych i innych danych wewnętrznych uczelni;
• Ustalenie rzeczywistej pozycji strategicznej uczelni i jej przewag konkurencyjnych, na podstawie analiz SLEPT, SWOT i SWOT/TOWS, pozwalająca na rzetelne określenie strategii bazowej, stanowiącej podstawę do prawidłowego planowania;
• Przygotowane zestawienie kluczowych problemów krytycznych (strategicznych) w kluczowych obszarach funkcjonowania uczelni (nauka, kształcenie, kadry, organizacja i zarządzanie, umiędzynarodowienie, relacje z otoczeniem, itp.), umożliwiających podejmowanie dodatkowych działań naprawczych równolegle do prowadzenia prac strategicznych;
• Dostarczenie od interesariuszy istotnych informacji umożliwiających lepsze projektowanie działań operacyjnych (np. oferty dydaktycznej dla studentów, kampanii marketingowo-rekrutacyjnych, itp.);
• Sformułowanie prawidłowych: misji i kluczowych wartości uczelni, wizji rozwoju uczelni (całościowej oraz w kluczowych obszarach) w perspektywie 5 lat oraz z ujęciem perspektywicznym 10 lat;
• Określenie celów strategicznych spójnych z diagnozą strategiczną i przyjętą wizją rozwoju;
• Określenie celów operacyjnych dla poszczególnych celów strategicznych, wraz z przypisanymi im kluczowymi działaniami umożliwiającymi prawidłowe wdrożenie;
• Zaakceptowane priorytety oraz spójność i równowaga celów operacyjnych;
• Wyznaczone mierniki i wskaźniki postępów realizacji strategii;
• Określone ogólne zasady nadzoru nad wdrożeniem strategii - monitorowania postępów w realizacji celów, dokonywania korekt operacyjnych oraz niezbędnej aktualizacji celów i mierników;
• Akceptacja społeczna nowej strategii rozwoju dzięki zaangażowaniu wspólnoty uczelni w proces jej tworzenia (konsultacje, nabór pomysłów na kluczowe działania, itp.);
• Opracowany merytorycznie i redakcyjnie dokument strategii rozwoju uczelni.

Co robimy?
• Przeprowadzamy kompleksowo badania społeczne wśród kluczowych grup interesariuszy uczelni, tj. nauczycieli akademickich, pracowników wspierających, studentów, doktorantów, partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz mieszkańców regionu lub kraju;
• Realizujemy kompleksowo i analizy wewnętrzne uczelni (desk research) na podstawie zewnętrznych danych (systemy POL-on, GUS, EUROSTAT, itp.) oraz jej aktów normatywnych, dokumentów i innych danych wewnętrznych;
• Analizujemy otoczenie zewnętrzne uczelni określając czynniki mogące wpływać na jej funkcjonowanie w ramach czynników społeczno-kulturowych, prawnych, ekonomiczno-gospodarczych, politycznych i technologicznych;
• Opracowujemy rzetelną analizę SWOT i SWOT/TOWS, umożlwiającą właściwe zdefiniowanie pozycji strategicznej uczelni i uniknięcie błędnych założeń mogących całkowicie uniemożliwić późniejsze wdrożenie strategii;
• Przedstawiamy i omawiamy szczegółowo wyniki diagnozy strategicznej z przedstawicielami uczelni, umożliwiając ich prawidłowe zrozumienie oraz wskazując ewentualne skutki dla dalszego procesu planowania strategicznego.

Jakich efektów można się spodziewać?
• Przedstawiona w przystępny sposób pogłębiona diagnoza strategiczna uczelni obejmująca opinie i spostrzeżenia kluczowych grup interesariuszy (m.in. pracownicy, studenci i doktoranci, partnerzy otoczenia społeczno-gospodarczego) oraz stan faktyczny wynikający z dokumentów, danych statystycznych i innych danych wewnętrznych uczelni;
• Ustalenie rzeczywistej pozycji strategicznej uczelni i jej przewag konkurencyjnych, na podstawie analiz SLEPT, SWOT i SWOT/TOWS, pozwalająca na rzetelne określenie strategii bazowej, stanowiącej podstawę do prawidłowego planowania;
• Przygotowane zestawienie kluczowych problemów krytycznych (strategicznych) w kluczowych obszarach funkcjonowania uczelni (nauka, kształcenie, kadry, organizacja i zarządzanie, umiędzynarodowienie, relacje z otoczeniem, itp.), umożliwiających podejmowanie dodatkowych działań naprawczych równolegle do prowadzenia prac strategicznych;
• Dostarczenie od interesariuszy istotnych informacji umożliwiających lepsze projektowanie działań operacyjnych (np. oferty dydaktycznej dla studentów, kampanii marketingowo-rekrutacyjnych, itp.);
• Dostarczenie rzetelnych podstaw do prawidłowego planowania strategicznego, ograniczając ryzyko przyjęcia błędnych założeń strategicznych.

Co robimy?
• Przeprowadzamy warsztaty strategiczne z przedstawicielami uczelni, w ramach których czuwamy nad prawidłowością i spójnością procesu planowania i podpowiadamy najlepsze praktyki z kraju i ze świata;
• Realizujemy wsparcie doradcze dla kadry zarządzającej uczelnią, przygotowując ją do sprawnego zarządzania wdrożeniem strategii;
• Całościowo opracowujemy ostateczny dokument strategiczny (zarówno od strony merytorycznej jak i redakcyjnej);
• Opracowujemy jasne instrukcje wdrożenia strategii uczelni, w tym zestawy wskaźników i mierników umożliwiające bieżące monitorowanie postępów;
• Wspieramy planowanie i prowadzenie działań angażujących całą wspólnotę uczelni, w tym konsultacje społeczne, umożliwiające późniejsze sprawne wdrożenie strategii i zaangażowanie wszystkich w ten proces.

Jakich efektów można się spodziewać?
• Potwierdzenie misji oraz uporządkowanie i aktualizacja kluczowych wartości uczelni,
• Sformułowanie prawidłowej:, wizji rozwoju uczelni (całościowej oraz w kluczowych obszarach) w perspektywie 5 lat, wraz z możliwym ujęciem perspektywicznym 10 lat;
• Określenie celów strategicznych spójnych z przyjętą wizją rozwoju oraz postulatami wynikającymi z diagnozy strategicznej;
• Określenie celów operacyjnych dla poszczególnych celów strategicznych, wraz z przypisanymi im kluczowymi działaniami umożliwiającymi prawidłowe wdrożenie;
• Zaakceptowane priorytety oraz spójność i równowaga celów operacyjnych;
• Wyznaczone mierniki i wskaźniki postępów realizacji strategii;
• Określone ogólne zasady nadzoru nad wdrożeniem strategii - monitorowania postępów w realizacji celów, dokonywania korekt operacyjnych oraz niezbędnej aktualizacji celów i mierników;
• Akceptacja społeczna nowej strategii rozwoju dzięki zaangażowaniu wspólnoty uczelni w proces jej tworzenia (konsultacje, nabór pomysłów na kluczowe działania, itp.);
• Opracowany merytorycznie i redakcyjnie dokument strategii rozwoju uczelni.

Co robimy?
• Opracowujemy i uzgadniamy z zespołem strategicznym założenia i plan komunikowania prac strategicznych obejmujący cele, formy, kanały, osoby odpowiedzialne, główne kroki kampanii, etc.;
• Wspieramy władze uczelni praktyczną wiedzą i doświadczeniem wdrożeniowym, wskazując efektywny sposób konsultowania treści powstającej strategii z całą społecznością akademicką;
• Przygotowujemy w tym celu odpowiednie formularze, instrukcje i inne narzędzia służące do przeprowadzenia konsultacji;
• Przekazujemy rekomendacje optymalnego zarządzania tą zmianą z uwzględnieniem ryzyk związanych z reakcją różnych grup interesariuszy na daną strategię;
• Analizujemy kluczowe treści przekazu na temat strategii (planowanych przez uczelnię publikacji, wystąpień, ogłoszeń, etc.) oraz oferujemy rekomendacje w zakresie:
 - skuteczności komunikacji na każdym z etapów wprowadzania zmian,
 - zgodności faktycznego przekazu z intencjami zespołu strategicznego,
 - doboru języka komunikacji do założonych celów;
• Zapewniamy stałe wsparcie eksperta dla liderów uczelni w zakresie komunikacji procesu strategicznego (w formie warsztatowej, wsparcia indywidualnego lub w formule on demand).

Jakich efektów można się spodziewać?
• Proces strategiczny jest transparentny i zrozumiały dla społeczności akademickiej;
• Kluczowe komunikaty są przejrzane i optymalizowane pod kątem ich oddziaływania;
• Ograniczone są źródła konfliktów i nieporozumień;
• Kształtowanie nowej strategii komunikowane jest w sposób spójny i planowy;
• Osoby, które chcą wnieść swój wkład wypracowanie optymalnej strategii, mają zapewnioną taką możliwość;
• Konsultacje są efektywnie zorganizowane jako system pozyskiwania informacji (formy, kanały, etapy);
• Komunikacja zwrotna ze strony społeczności akademickiej jest kształtowana i otrzymywana w postaci możliwie konstruktywnej i użytecznej dla przygotowania i wdrożenia strategii.

Co robimy?
• Wypracowujemy z władzami uczelni „instrukcję wdrożenia”, uwzględniając charakterystykę przyjętego dokumentu strategii oraz aktualne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne tego procesu;
• Rekomendujemy władzom uczelni zestaw dobrych praktyk oraz autorskie rozwiązania w zakresie skutecznego wdrożenia strategii (społecznościowy model wdrożenia);
• Przygotowujemy osoby koordynujące wdrożenie, przekazując niezbędny know-how w zakresie działań krótkookresowych i kluczowych rezultatów, prowadzenia spotkań monitorujących, harmonogramów, elementów zarządzania „zwinnego” etc;
• Dostarczamy metodykę i narzędzia prowadzenia monitoringu wdrożenia strategii w skali całej uczelni, dostosowane do jej specyfiki;
• Wspieramy liderów oraz uczestniczymy, jako doradcy, w pracach zespołów strategicznego i sektorowych – szczególnie w pierwszym roku wdrożenia;
• Przygotowujemy polityki sektorowe (sub-strategie – np. personalna, umiędzynarodowienia, etc.) porządkujące realizację strategii w poszczególnych obszarach;
• Rekomendujemy właściwy język i paradygmat komunikacji w procesie strategicznym, służący budowaniu zaangażowania, umożliwianiu osiągnięć radzenie sobie z trudnościami w po zachowanie w przypadku obiekcji oraz różnicy zdań w zespole.

Jakich efektów można się spodziewać?
• Zaprojektowany i uruchomiony jest proces nadzoru i zarządzania wdrożeniem strategii;
• Jednostki organizacyjne uczelni rozumieją plan operacyjny (zdekomponowany do poziomu szczegółowych projektów i zadań) i prowadzą skoordynowane działania wdrożeniowe;
• Wspólnota uczelni jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana, mając wpływ na dobór tych działań a następnie dokonując samooceny osiągania kolejnych efektów;
• Specjalnie skonstruowany system wskaźników i kluczowych rezultatów pozwala orientować się w postępach wdrożenia w bardzo krótkich cyklach monitorowania;
• Zarządzanie ryzykiem, wobec dynamiki zmian otoczenia uczelni, jest proaktywne i realizowane jako składnik zarządzania strategicznego;
• Proces strategiczny etapu wdrożenia komunikowany jest w sposób profesjonalny, akcentujący osiągnięcia ludzi i integrację wspólnoty uczelni wokół najważniejszych wartości i celów.

Celem tych działań jest pozyskanie rzetelnych i obiektywnych informacji oraz dokonanie oceny rzeczywistego stanu funkcjonowania Uczelni. Ocena może dotyczyć obszarów: kształcenia, działalności naukowej, relacji z otoczeniem i współpracy międzynarodowej oraz funkcji administracji i prowadzonej polityki personalnej. Na tej podstawie formułowane są konkretne rekomendacje usprawnienia i podniesienia jakości działania.

Co robimy?
• Dokonujemy analizy i oceny modelu oraz praktyki zarządzania uczelnią we wskazanych, kluczowych obszarach, w tym oceniamy efektywność aktualnie obowiązujących procedur wewnętrznych i praktyk organizacyjnych;
• Oceniamy zdolność dostarczania wartości wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom przez główne i wspierające funkcje uczelni;
• Oceniamy istniejące w uczelni kluczowe procesy w ww. obszarach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi;
• Rekomendujemy wprowadzenie niezbędnych zmian w zarządzaniu ww. obszarami w kontekście:
 - dostosowania do nowych przepisów prawa,
 - efektywności zarządzania i adekwatności dotychczasowych procedur,
 - istniejących barier i potrzeb rozwoju kultury organizacyjnej, w tym pozyskania niezbędnych kompetencji,
 - wykorzystania najlepszych praktyk krajowych i międzynarodowych.

Jakich efektów można się spodziewać?
Efektem usług audytowych jest raport zawierający:
• opis przeprowadzonych badań i analiz,
• identyfikację i analizę istniejących ryzyk i barier w funkcjonowaniu uczelni,
• opis mocnych i słabych stron,
• rekomendacje dotyczące sposobu doskonalenia organizacji, w tym usprawnienia, procesów zarządzania w obszarach objętych audytem oraz podniesienia jakości świadczonych usług:
 - w perspektywie interesariuszy,
 - w odniesieniu do realizacji strategii uczelni,
 - w odniesieniu do benchmarków i najlepszych praktyk w danym obszarze,
• rekomendacje stanowiące materiał do planowania strategicznego, wdrożenia zmian strukturalnych, organizacyjnych, czy też rozwoju kompetencji administracji.

Co robimy?
1) Przeprowadzamy warsztaty strategiczne z przedstawicielami uczelni, w ramach których czuwamy nad prawidłowością i spójnością procesu planowania i podpowiadamy najlepsze praktyki z kraju i ze świata;
2) Realizujemy wsparcie doradcze dla kadry zarządzającej uczelnią, przygotowując ją do sprawnego zarządzania wdrożeniem strategii;
3) Całościowo opracowujemy ostateczny dokument strategiczny (zarówno od strony merytorycznej jak i redakcyjnej);
4) Opracowujemy jasne instrukcje wdrożenia strategii uczelni, w tym zestawy wskaźników i mierników umożliwiające bieżące monitorowanie postępów;
5) Wspieramy planowanie i prowadzenie działań angażujących całą wspólnotę uczelni, w tym konsultacje społeczne, umożliwiające późniejsze sprawne wdrożenie strategii i zaangażowanie wszystkich w ten proces.

Jakich efektów można się spodziewać?
1) Potwierdzenie misji oraz uporządkowanie i aktualizacja kluczowych wartości uczelni,
2) Sformułowanie prawidłowej:, wizji rozwoju uczelni (całościowej oraz w kluczowych obszarach) w perspektywie 5 lat, wraz z możliwym ujęciem perspektywicznym 10 lat;
3) Określenie celów strategicznych spójnych z przyjętą wizją rozwoju oraz postulatami wynikającymi z diagnozy strategicznej;
4) Określenie celów operacyjnych dla poszczególnych celów strategicznych, wraz z przypisanymi im kluczowymi działaniami umożliwiającymi prawidłowe wdrożenie;
5) Zaakceptowane priorytety oraz spójność i równowaga celów operacyjnych;
6) Wyznaczone mierniki i wskaźniki postępów realizacji strategii;
7) Określone ogólne zasady nadzoru nad wdrożeniem strategii - monitorowania postępów w realizacji celów, dokonywania korekt operacyjnych oraz niezbędnej aktualizacji celów i mierników;
8) Akceptacja społeczna nowej strategii rozwoju dzięki zaangażowaniu wspólnoty uczelni w proces jej tworzenia (konsultacje, nabór pomysłów na kluczowe działania, itp.);
9) Opracowany merytorycznie i redakcyjnie dokument strategii rozwoju uczelni.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Doświadczenie

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych, doradczo-szkoleniowych w zakresie opracowywania strategii rozwoju dla różnych typów uczelni.

Gwarancja efektów

Gwarantujemy użyteczność efektów audytów w postaci przejrzystego raportu, zawierającego zestawienie wszelkich zaleceń i rekomendacji.

Bezpieczeństwo

Zwiększamy bezpieczeństwo w podejmowaniu strategicznych decyzji i działań oraz zapewniamy ich pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Wiedza

Posiadamy wiedzę na temat rozwiązań organizacyjno-prawnych funkcjonujących w polskim i światowym szkolnictwie wyższym.

Sprawdzone rozwiązania

Pracujemy procesowo w oparciu o pogłębione badania i analizy, a wszyscy nasi konsultanci posiadają wieloletnie, praktyczne doświadczenie w realizacji projektów audytowych i strategicznych dla instytucji szkolnictwa wyższego, dzięki temu rekomendujemy sprawdzone rozwiązania, funkcjonujące już w uczelniach.

Znajomość specyfiki polskich uczelni

Dzięki licznym współpracom z polskimi uczelniami, a także wysokimi kompetencjami naszych ekspertów, rozumiemy specyfikę polskiego szkolnictwa wyższego.

Zapoznaj się z materiałami eksperckimi z zakresu zarządzania strategicznego w uczelni

Pozostałe materiały ekspeckie znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy

Sprawdź

POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW