Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Oferujemy:

  1. Audyt organizacyjny (obszarowo lub kompleksowo)
  2. Audyt komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji
  3. Badanie wizerunku i audyt działań marketingowych
  4. Badanie kultury organizacyjnej
  5. Audyt systemu zarządzania uczelnią
  6. Badania opinii interesariuszy (360° lub wybrane grupy)
  7. Ewaluacje podjętych działań wdrożeniowych (strategie i plany operacyjne)
 

Co robimy?

 1. Przeprowadzamy kompleksowo badania społeczne wśród kluczowych grup interesariuszy uczelni, tj. nauczycieli akademickich, pracowników wspierających, studentów, doktorantów, partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz mieszkańców regionu lub kraju;
 2. Realizujemy kompleksowo i analizy wewnętrzne uczelni (desk research) na podstawie zewnętrznych danych (systemy POL-on, GUS, EUROSTAT, itp.) oraz jej aktów normatywnych, dokumentów i innych danych wewnętrznych;
 3. Analizujemy otoczenie zewnętrzne uczelni określając czynniki mogące wpływać na jej funkcjonowanie w ramach czynników społeczno-kulturowych, prawnych, ekonomiczno-gospodarczych, politycznych i technologicznych;
 4. Opracowujemy rzetelną analizę SWOT i SWOT/TOWS, umożlwiającą właściwe zdefiniowanie pozycji strategicznej uczelni i uniknięcie błędnych założeń mogących całkowicie uniemożliwić późniejsze wdrożenie strategii;
 5. Przedstawiamy i omawiamy szczegółowo wyniki diagnozy strategicznej z przedstawicielami uczelni, umożliwiając ich prawidłowe zrozumienie oraz wskazując ewentualne skutki dla dalszego procesu planowania strategicznego.

Jakich efektów można się spodziewać?

 1. Przedstawiona w przystępny sposób pogłębiona diagnoza strategiczna uczelni obejmująca opinie i spostrzeżenia kluczowych grup interesariuszy (m.in. pracownicy, studenci i doktoranci, partnerzy otoczenia społeczno-gospodarczego) oraz stan faktyczny wynikający z dokumentów, danych statystycznych i innych danych wewnętrznych uczelni;
 2. Ustalenie rzeczywistej pozycji strategicznej uczelni i jej przewag konkurencyjnych, na podstawie analiz SLEPT, SWOT i SWOT/TOWS, pozwalająca na rzetelne określenie strategii bazowej, stanowiącej podstawę do prawidłowego planowania;
 3. Przygotowane zestawienie kluczowych problemów krytycznych (strategicznych) w kluczowych obszarach funkcjonowania uczelni (nauka, kształcenie, kadry, organizacja i zarządzanie, umiędzynarodowienie, relacje z otoczeniem, itp.), umożliwiających podejmowanie dodatkowych działań naprawczych równolegle do prowadzenia prac strategicznych;
 4. Dostarczenie od interesariuszy istotnych informacji umożliwiających lepsze projektowanie działań operacyjnych (np. oferty dydaktycznej dla studentów, kampanii marketingowo-rekrutacyjnych, itp.);
 5. Dostarczenie rzetelnych podstaw do prawidłowego planowania strategicznego, ograniczając ryzyko przyjęcia błędnych założeń strategicznych.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Doświadczenie

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych, doradczo-szkoleniowych w zakresie opracowywania strategii rozwoju dla różnych typów uczelni.

Gwarancja efektów

Gwarantujemy użyteczność efektów audytów w postaci przejrzystego raportu, zawierającego zestawienie wszelkich zaleceń i rekomendacji.

Bezpieczeństwo

Zwiększamy bezpieczeństwo w podejmowaniu strategicznych decyzji i działań oraz zapewniamy ich pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Wiedza

Posiadamy wiedzę na temat rozwiązań organizacyjno-prawnych funkcjonujących w polskim i światowym szkolnictwie wyższym.

Sprawdzone rozwiązania

Pracujemy procesowo w oparciu o pogłębione badania i analizy, a wszyscy nasi konsultanci posiadają wieloletnie, praktyczne doświadczenie w realizacji projektów audytowych i strategicznych dla instytucji szkolnictwa wyższego, dzięki temu rekomendujemy sprawdzone rozwiązania, funkcjonujące już w uczelniach.

Znajomość specyfiki polskich uczelni

Dzięki licznym współpracom z polskimi uczelniami, a także wysokimi kompetencjami naszych ekspertów, rozumiemy specyfikę polskiego szkolnictwa wyższego.

Zapoznaj się z materiałami eksperckimi z zakresu zarządzania strategicznego w uczelni

Pozostałe materiały ekspeckie znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy

Sprawdź

POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW