dr Jacek Lewicki

Ekspert ds. kształcenia doktorantów i ram kwalifikacji

Arkadiusz Wronowski

Jako ekspert Instytutu wspierał liczne uczelnie przy tworzeniu szkół doktorskich oraz prowadził szkolenia z zakresu tworzenia programów studiów, czy rozwijania systemów zapewniania jakości kształcenia.

Pracował w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Pełnił funkcje eksperta w zespole ds. mikropoświadczeń przy Ministerstwie Edukacji i Nauki (2021-2023),  projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  pn. „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach” (2016), Członka Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2015), eksperta bolońskiego (2011-2013), wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2009-2011). 

Adiunkt w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), ekspert i sekretarz zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przedstawiciel (pro bono) Polski w sieci korespondentów ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego przy Radzie Europy oraz grupie roboczej ds. ram kwalifikacji i ECTS wspierającej Bolonia Follow-up Group. Członek Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EVET) [obszar szkolnictwa wyższego]. Zajmuje się problematyką polityk publicznych w obszarach szkolnictwa wyższego i nauki, kształceniem na poziomie doktorskim, ramami kwalifikacji oraz problematyką uczenia się przez całe życie.

Interesuje się także edukacją pozaformalną i samorządem terytorialnym (w szczególności problematyką miejską).

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami