Akademia Liderów Zarządzania Uczelniami (9-19 września 2024 r.)

Dowiedz się więcej

Z naszych usług
skorzystali:

obszary wsparcia

W jaki sposób wspieramy uczelnie?

Droga po horyzont

Strategiczne
zarządzanie
uczelnią

Kompleksowe wsparcie procesu strategicznego w uczelni. Obiektywna diagnoza i skuteczne, angażujące wspólnotę wdrożenie.

Sprawdzony know-how równoważący trwałość wizji i planu oraz elastyczność odpowiedzi na zmiany otoczenia.

Doświadczenie zespołu ekspertów Instytutu gwarantujące jakość całego procesu strategicznego lub wspierające uczelnię w wybranych zadaniach.

Most łączący dwa brzegi

Diagnoza
i doskonalenie
funkcjonowania uczelni

Podnoszenie jakości zarządzania, doskonalenie kluczowych funkcji, procesów oraz podstaw prawnych funkcjonowania uczelni.

Pogłębione diagnozy, transfer najlepszych praktyk i rekomendacje doradców.

Rozwój optymalnych regulacji, modeli instytucjonalnych oraz kultury organizacyjnej, tworzący istotną wartość dla interesariuszy uczelni.

istotne zagadnienia w SZKOLNICTWie WYŻSZym

Wyzwania, trendy, wydarzenia

Absolwenci

Akademia Liderów Zarządzania Uczelniami  (9-19 września 2024 r.)

Nowa kadencja władz uczelni to moment, który dla wielu osób oznacza podjęcie nowych zadań związanych kierowaniem jednostką organizacyjną lub zespołem.  Ponadto osoby pełniące już wcześniej funkcje kierownicze, często potrzebują aktualizacji wiedzy i dobrych praktyk związanych z pełnioną rolą. 

Z tego powodu stworzyliśmy skoncentrowany program szkoleniowy, którego celem jest ułatwienie nowo powołanej kadrze kierowniczej uczelni udanego startu w nowej roli poprzez odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Takie przygotowanie pozwala również zminimalizować ryzyko popełnienia błędów, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych  i organizacyjnych. 

Absolwenci

Poprawa wyników rekrutacji, wzrost retencji studentów i zapewnienie pełnej zgodności kierunku studiów z przepisami prawa.

Ostatnie lata pokazują, że zainteresowanie nawet uznanymi dotychczas kierunkami studiów potrafi znacząco osłabnąć, przekładając się nie tylko na pogarszające się wyniki rekrutacyjne, ale także na coraz częstsze zjawisko porzucenia studiów (ang. dropout). Prowadzi to często do wymiernych strat finansowych i problemów organizacyjnych w uczelniach. Nakładać się na to mogą także krytyczne uwagi i zalecenia PKA wydane w wyniku ocen programowych.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania jako pierwsi w Polsce, przygotowaliśmy uporządkowane metodycznie wsparcie obejmujące wszystkie kluczowe czynniki decydujące o sukcesie prowadzonego kierunku studiów.  Dzięki temu usprawnienia mają charakter systemowy i oparte są na dowodach wynikających z rzetelnej diagnozy. W ramach naszych działań doradczych opracowujemy dla kierunku studiów precyzyjny program naprawczy, pozwalający na udoskonalenie kierunku studiów.

Pracownicy rozmawiający ze sobą

Usprawnienie funkcjonowania administracji uczelni

Słabości administracji jako funkcji wspierającej procesy główne uczelni, są istotną barierą osiągnięć całej instytucji. Mogą one wynikać z barier organizacyjnych, nieefektywnych procesów, przestarzałych technologii, a także barier kompetencyjnych, mentalnych i komunikacyjnych. Systemowe rozpoznanie jakości funkcjonowania administracji wymaga oceny zdolności dostarczania wartości interesariuszom, identyfikacji wyzwań rozwojowych, a także przeglądu zarządzania administracją w kluczowych obszarach.

Wykorzystując najlepsze wzorce profesjonalnej administracji w instytucjach szkolnictwa wyższego, potrafimy dobrać optymalny dla danej jednostki model rozwoju. Wspieramy kadrę administracji w podnoszeniu efektywności procesów oraz tworzenia warunków autentycznej, trwałej kultury jakości. Nasze rekomendacje są praktycznym przewodnikiem wprowadzania niezbędnych zmian.

Katarzyna

Jesteśmy zespołem integrującym ekspertów o różnych doświadczeniach i uzupełniających się kompetencjach. Od dekady udowadniamy w praktyce,
że realne, pozytywne zmiany w polskich uczelniach są możliwe.

Element dekoracyjny

Case studies

Historie naszych Klientów

W jaki sposób  przygotować się do wdrożenia rozwiązania IT na uczelni? – materiały do pobrania

Instytut jako partner konferencji Innovation Edu Trends przygotował i poprowadził panel dyskusyjny. W trakcie dyskusji paneliści podzielili się doświadczeniami oraz praktycznymi poradami, dotyczącymi planowania i wdrażania nowych rozwiązań informatycznych w sektorze edukacji wyższej.
Czytaj całośćW jaki sposób  przygotować się do wdrożenia rozwiązania IT na uczelni? – materiały do pobrania

Nasze doświadczenie w liczbach

10

Lat działalności

189

Uczelni, które skorzystały z naszych usług

+400

Projektów doradczych zrealizowanych przez ekspertów IRSW

+3000

Przeszkolonych pracowników uczelni

4

Uczelnie, które
pomagaliśmy stworzyć

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami