Szkolenia wewnętrzne
i otwarte

Dopasowane do indywidualnych potrzeb kadry uczelni

Rozwój uczelni wymaga doskonalenia kompetencji kadr. Dotyczy to zarówno pojedynczych osób, zespołów jak i jednostek organizacyjnych. Szczególne znaczenie mają kompetencje osób zarządzających oraz specjalistów odpowiedzialnych za kluczowe procesy w uczelniach.

Dlatego od 10 lat dostarczamy pracownikom szkół wyższych wiedzę praktyczną z zakresu szkolnictwa wyższego, podnosimy ich kompetencje zawodowe, a przede wszystkim pokazujemy w jaki sposób zastosować tę wiedzę do usprawniania funkcjonowania uczelni, realizacji indywidualnych zadań i wprowadzania korzystnych zmian.

Tematyka naszych szkoleń dotyczy najważniejszych obszarów funkcjonowania szkolnictwa wyższego i jest na bieżąco dopasowywana do zapotrzebowania naszych klientów. Nasze szkolenia realizujemy na miejscu w uczelni oraz formie otwartej (stacjonarnie oraz online). Powyższe formy uzupełniamy ofertą kursów i szkoleń e-learningowych Akademii IRSW, przy wykorzystaniu nowoczesnej platformy.

Do kogo skierowane są nasze szkolenia?

Pracownicy administracji

Kadra zarządzająca
uczelnią/instytutem naukowym

Pracownicy naukowi 
i dydaktyczni

Doktoranci

Najbliższe szkolenia otwarte

Zaawansowane aspekty prowadzenia procedur nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Szkoły doktorskie – aspekty prawne, organizacyjne i ewaluacyjne

Termin:

25 czerwca 2024 r.

Cena:

799 zł

Miejsce:

Online | MS Teams

Czas trwania:

1 dzień (8 godz.)

Zaawansowane aspekty prowadzenia procedur nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

PROMOCJA

Akademia Liderów Zarządzania Uczelniami

Termin:

1 – 11 lipca 2024 r.

Cena:

2599 zł 2900 zł

Miejsce:

Online | MS Teams

Czas trwania:

8 dni (po 4 godz.)

Obszary i tematy szkoleń

Ustrój uczelni, organizacja i zarządzanie

 • Wybrane wewnętrzne akty prawa w uczelni – krok po kroku
 • Standardy i zarządzanie jakością kształcenia
 • Budowa nowoczesnych wewnętrznych systemów zarządzania jakością kształcenia
 • Organizacja i prowadzenie studiów wyższych (projektowanie, realizacja i ewaluacja kształcenia)
 • Jak przygotować prawidłowy statut uczelni + warsztaty legislacyjne
 • Strategiczne zarządzanie uczelnią w świetle obowiązujących przepisów

Zagadnienia prawne

 • Tworzenie aktów prawnych w uczelni według zasad prawidłowej legislacji
 • Prawa autorskie i prawa pokrewne w praktyce uczelni
 • Zasady prowadzenia procedur nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
 • Zasady prowadzenia procedur nadawania tytułu profesora
 • Obowiązki uczelni w prawie ochrony środowiska – wymagania i przepisy stosowania
 • Dostęp do informacji publicznej w specyfice funkcjonowania uczelni
 • Pełnomocnictwa i upoważnienia w szkole wyższej

Prowadzenie studiów oraz innych form kształcenia  

 • Formalno-prawne aspekty prowadzenia studiów wyższych w świetle aktualnych przepisów
 • Jakość kształcenia w świetle międzynarodowych standardów i kryteriów oceny PKA [Zobacz program]
 • Tworzenie kierunku studiów w szkole wyższej [Zobacz program]
 • Budowa programów studiów w ramach polskiej ramy kwalifikacji na poziomach 6-7
 • Potwierdzanie efektów uczenia się (recognition of prior learning)
 • Kryteria i zasady prowadzenia ocen programowych przez Polską Komisję Akredytacyjną
 • Studia wspólne – przygotowanie, realizacja i dyplomowanie
 • Organizacja i prowadzenie studiów wyższych (projektowanie, realizacja i ewaluacja kształcenia)
 • Organizacja studiów podyplomowych i innych form kształcenia (kształcenie specjalistyczne)
 • Piąty poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – kształcenie specjalistyczne w uczelni
 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów
 • Budowa programów studiów w ramach polskiej ramy kwalifikacji na poziomach 6-7
 • Studia o profilu praktycznym w modelu dualnym – aspekty prawne i merytoryczne
 • Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami i ich wpływ na jakość kształcenia
 • Nowoczesna technologia w dydaktyce akademickiej e-learning i blended learning nie tylko na trudne czasy
 • Uczelnie niepubliczne – prowadzenie dokumentacji studiów

Szkoły doktorskie

 • Szkoły doktorskie, a stopień doktora
 • Tworzenie i organizacja szkół doktorskich
 • Kształcenie doktorantów i ocena śródokresowa w szkole doktorskiej
 • Programy szkół doktorskich – tworzenie, realizacja, ewaluacja

Działalność naukowa, komercjalizacja

 • Jakość działalności naukowej – efektywność, widoczność i wpływ społeczny
 • Ewaluacja jakości działalności naukowej – zasady, tryb oraz dobre praktyki i rekomendacje z ostatniej oceny [Zobacz program]
 • Wpływ społeczny – III kryterium w ewaluacji jakości działalności naukowej [Zobacz program]
 • Dokumentowanie osiągnięć naukowych pracowników
 • Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać oraz promować skutecznie swoje publikacje
 • Czasopisma naukowe w bazach referencyjnych Scopus i Web of Science. Wymagania i kryteria oceny
 • Jak skutecznie budować współpracę uczelni i instytutów badawczych z otoczeniem gospodarczym? Komercjalizacja i działalność gospodarcza w szkolnictwie wyższym

Polityka personalna

 • Procedury dyscyplinarne w sprawach pracowniczych
 • Polityka kadrowa i sprawy nauczycieli akademickich wobec obowiązujących przepisów
 • Stosunek pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustaw
 • Regulamin wynagradzania – zasady tworzenia i przyjmowania
 • Regulamin pracy – zasady tworzenia i przyjmowania
 • Ocena okresowa pracowników
 • Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego
 • Zatrudnianie nauczycieli akademickich zgodnie z przepisami prawa – aspekty prawne i organizacyjne. Szkolenie dla kadry zarządzającej

Sprawy studencko-doktoranckie  

 • Studenckie praktyki zawodowe – regulacje, organizacja i rozliczanie
 • Postępowanie dyscyplinarne w sprawach studenckich i doktoranckich
 • Zasady i system przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
 • Stypendia motywacyjne w uczelni
 • Jak prawidłowo prowadzić postępowania administracyjne w sprawach studenckich i doktoranckich
 • Organizacje studenckie i doktoranckie w strukturze uczelni – procedury tworzenia, finansowanie i zasady ich funkcjonowania i nadzorowania
 • Zasady prowadzenia rekrutacji – organy, tryby, procedury, dokumenty

Internacjonalizacja kształcenia i obsługa cudzoziemców  

 • Zagraniczne dokumenty o wykształceniu – podstawy prawne, dobre praktyki, przykłady
 • Student zagraniczny na uczelni – od promocji do dyplomu (rekrutacja na studia, sprawozdawczość, finansowanie studiów, wydawanie dyplomu – aspekty administracyjne, prawne i praktyczne)
 • Legalizacja pobytu studentów zagranicznych na pełnych programach studiów oraz na wymianach międzynarodowych
 • Komunikacja międzykulturowa w uczelni
 • Internacjonalizacja w szkole wyższej [Zobacz program]
 • Umiędzynarodowienie pracowników administracyjnych
 • Umiędzynarodowienie pracowników akademickich
 • Umiędzynarodowienie inkluzywne – warsztat

Przywództwo oraz kompetencje społeczne i komunikacyjne

 • Doskonalenie procesu zarządzania w oparciu o metodologię MBTI®
 • Praca i komunikacja w zespole w oparciu o metodologię MBTI®
 • W co grają ludzie? Analiza transakcyjna w organizacji
 • Budująca komunikacja, czyli jak chcieć razem pracować – szkolenie w nurcie NVC
 • Inteligencja emocjonalna, czyli jak pracować efektywnie i z przyjemnością – szkolenie w oparciu o model EQ-I 2.0. ®
 • Zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Detoks stresu – intensywny i praktyczny trening radzenia sobie ze stresem i emocjami
 • Rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w życiu zawodowym
 • Komunikacja interpersonalna – jak poprawić jakość relacji ze współpracownikami.
 • Budowanie rezyliencji – odporności psycho-fizycznej
 • Trening asertywności – jak zadbać o swoje granice w życiu zawodowym
 • Jak pokonać wypalenie zawodowe?

Kultura organizacyjna

 • Różnice kulturowe i pokoleniowe w szkole wyższej
 • Umiejętność budowania i utrzymywania relacji w środowisku akademickim
 • Inkluzywność i przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Program równości płci

Dostępność uczelni

 • Dostępność uczelni dla osób niepełnosprawnych – szkolenie dla pracowników administracyjnych [Zobacz program]
 • Dostępność uczelni dla osób niepełnosprawnych – szkolenie dla nauczycieli akademickich

Nie znalazłeś/aś interesującego Cię tematu szkolenia?
Napisz lub zadzwoń do nas! Przygotujemy ofertę dopasowaną dla Twojej Uczelni

Z naszych usług skorzystali:

Sprawdź również ofertę szkoleń 
i kursów
e-learningowych Akademii IRSW

Wybrane opinie naszych Klientów 

Dlaczego warto skorzystać 
z naszych szkoleń?

Jesteśmy ekspertami w zakresie szkolnictwa wyższego

Nasze szkolenia prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem doradczym w sektorze szkolnictwa wyższego. Jako eksperci reprezentują najwyższy poziom merytoryczny w swoich dziedzinach.

Kładziemy bardzo silny akcent na praktyczność – szkolenia w swej zawartości bazują rzeczywistych przykładach z uczelni i prowadzone są z wykorzystaniem metod umożliwiających późniejsze wdrożenie poznanych narzędzi i konkretnych rozwiązań.

Skutecznie wspieramy w osiąganiu celów rozwojowych uczelni i indywidualnych osób. Pomagamy w trafnej identyfikacji potrzeb szkoleniowych, konstrukcji celowo zorientowanych programów rozwojowych kadry, doborze najbardziej skutecznych metod wsparcia, łącząc elementy szkoleniowe i doradcze.

Szkolenia KROK po Kroku

Jak wygląda proces organizacji 
szkolenia wewnętrznego w uczelni? 

Zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenie 

Zgłoszenia zapotrzebowania na organizację szkolenia zamkniętego dla danej uczelni przyjmowane są poprzez:

 • formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.irsw.pl
 • wiadomości e-mail – szkolenia@irsw.pl
 • kontakt telefoniczny z doradcą IRSW:  +48 530 448 968

Diagnoza indywidualnych potrzeb szkoleniowych 

W odpowiedzi na zgłoszenie potrzeb szkoleniowych, doradca IRSW kontaktuje się telefonicznie z przedstawicielem uczelni w celu ustalenia szczegółowych potrzeb szkoleniowych. Rozmowa ma na celu ustalenie oczekiwań uczelni oraz zidentyfikowanie podstawowych obszarów zainteresowania. Na podstawie uzyskanych informacji określana jest wspólnie z klientem tematyka, zakres merytoryczny oraz podstawowe parametry szkolenia.

Opracowanie programu i oferty szkolenia 

W kolejnym etapie zespół IRSW projektuje szkolenie dostosowane do potrzeb i specyfiki uczelni. Następnie doradca IRSW przygotowuje wstępną ofertę szkolenia, uwzględniającą wycenę, program oraz proponowane metody szkoleniowe. Następnym krokiem jest konsultacja z przedstawicielem uczelni przedstawionej oferty szkoleniowej oraz ostateczne określenie wszystkich kwestii organizacyjnych i merytorycznych.

Przygotowanie szkolenia 

Po akceptacji przedstawionej oferty zespół IRSW w porozumieniu z ekspertem prowadzącym szkolenie, przygotowuje materiały merytoryczne oraz szkoleniowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczelni.

Przeprowadzenie szkolenia 

Zgodnie z ustalonym harmonogramem i standardem szkoleniowym, ekspert Instytutu prowadzi szkolenie dla pracowników uczelni. Szkolenie może być realizowane stacjonarnie (w siedzibie uczelni lub innym ustalonym miejscu) lub online.

Konsultacje i ewaluacja 

W ramach realizacji usługi szkolenia zamkniętego, każda uczelnia, w terminie 30 dni od zakończenia szkolenia, ma możliwość zdalnych konsultacji z ekspertem. Możliwość zdalnego konsultowania z osobą prowadzącą szkolenie, zagadnień szczegółowych dotyczących szkolenia, w wymiarze i zakresie wcześniej ustalonym.

Na życzenie uczelni, badana jest efektywność zrealizowanego szkolenia na czterech poziomach oceny:

 • ocena szkolenia przez uczestników,
 • efekty uczenia się – wiedza,
 • efekty uczenia się – umiejętności,
 • ocena wdrożonych umiejętności.

Poznaj naszych trenerów

Arkadiusz Wronowski

Piotr Pokorny

Ekspert ds. prawnych i strategicznych

Arkadiusz Wronowski

Mariusz Lorenc

Ekspert ds. strategii i kultury organizacyjnej

Arkadiusz Wronowski

dr Katarzyna Świerk

Ekspertka ds. zarządzania działalnością naukową

Arkadiusz Wronowski

Grzegorz Laskowski

Ekspert ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia

Arkadiusz Wronowski

Grzegorz Kierner

Ekspert ds. komercjalizacji, cyfryzacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Arkadiusz Wronowski

Joanna Domagała

Ekspertka ds. internacjonalizacji

Arkadiusz Wronowski

dr Jacek Lewicki

Ekspert ds. kształcenia doktorantów i ram kwalifikacji

Arkadiusz Wronowski

adw. Patryk Dykas

Ekspert ds. prawnych

Arkadiusz Wronowski

Anna Rutz

Ekspertka ds. wdrażania dostępności w uczelniach

baza wiedzy

Polecane artykuły

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania w obszarze zarządzania działalnością naukową. 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody