Diagnoza strategiczna – badania społeczne

Diagnoza strategiczna musi dostarczyć niezbędnych podstaw dla kluczowych decyzji władz uczelni. Oznacza to rzetelne badania, profesjonalne metody organizacji danych oraz zdolność identyfikacji kluczowych dla strategii czynników. Dlatego badania społeczne kluczowych grup interesariuszy uczelni zestawiamy z obiektywnymi danymi ilościowymi i jakościowymi.

Przeprowadzamy analizy desk research w formacie typu SLEPT oraz sprawdzenie pozycji wobec uczelni wzorcowych lub konkurencyjnych. W perspektywie wewnętrznej stosujemy całościową diagnozę organizacyjną, aby ocenić słabe i silne strony funkcjonowania uczelni, jakość jej kultury organizacyjnej oraz wskazać zakres niezbędnych zmian.

W jaki sposób pracujemy?

 • Przeprowadzamy kompleksowo badania społeczne wśród kluczowych grup interesariuszy uczelni, tj. nauczycieli akademickich, pracowników wspierających, studentów, doktorantów, partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz mieszkańców regionu lub kraju;
 • Analizujemy otoczenie zewnętrzne uczelni określając czynniki mogące wpływać na jej funkcjonowanie w ramach czynników społeczno-kulturowych, prawnych, ekonomicznych, politycznych i technologicznych;
 • Realizujemy kompleksowo analizy wewnętrzne uczelni (desk research) na podstawie zewnętrznych danych (systemy POL-on, GUS, EUROSTAT, itp.) oraz aktów normatywnych, dokumentów i innych danych wewnętrznych;
 • Przeprowadzamy diagnozę organizacyjną uczelni, obejmującą wywiady, badanie kultury organizacyjnej, analizę kontroli zarządczej, procesów cyfryzacji i innych kluczowych aspektów funkcjonowania;
 • Opracowujemy rzetelną diagnozę SWOT/TOWS, umożlwiającą właściwe zdefiniowanie pozycji strategicznej uczelni i uniknięcie błędnych założeń mogących całkowicie uniemożliwić późniejsze wdrożenie strategii;
 • Przedstawiamy i omawiamy szczegółowo wyniki diagnozy z przedstawicielami uczelni, umożliwiając prawidłowe zrozumienie rozpoznanych czynników i ich konsekwencji oraz dostarczając rekomendacji dla dalszego procesu planowania strategicznego.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

 • Przedstawiona w przystępny sposób pogłębiona diagnoza strategiczna uczelni obejmująca opinie i spostrzeżenia kluczowych grup interesariuszy (m.in. pracownicy, studenci i doktoranci, partnerzy otoczenia społeczno-gospodarczego) oraz stan faktyczny wynikający z dokumentów, danych statystycznych i innych danych wewnętrznych uczelni;
 • Ustalenie rzeczywistej pozycji strategicznej uczelni i jej zdolności konkurencyjnych, na podstawie analiz SLEPT i SWOT-TOWS, pozwalające na rzetelne określenie strategii bazowej, stanowiącej podstawę do prawidłowego planowania;
 • Raport z diagnozy organizacyjnej obejmujący oceny i rekomendacje w zakresie stanu uczelni, wybranych procesów, jakości zarządzania, kompetencji kadry, etc.;
 • Zestawienie krytycznych problemów i ryzyk w kluczowych obszarach funkcjonowania uczelni (nauka, kształcenie, kadry, organizacja i zarządzanie, umiędzynarodowienie, relacje z otoczeniem, etc.), umożliwiających podejmowanie dodatkowych działań naprawczych równolegle do prowadzenia prac strategicznych;
 • Pozyskanie istotnych informacji z perspektywy interesariuszy, umożliwiających lepsze projektowanie działań operacyjnych (np. oferty dydaktycznej dla studentów, kampanii marketingowo-rekrutacyjnych, etc.);
 • Rzetelne podstawy do prawidłowego planowania strategicznego, ograniczające ryzyko przyjęcia błędnych założeń strategicznych.

Możliwe warianty usługi

 • Diagnoza funkcjonowania uczelni
 • Badania opinii interesariuszy uczelni

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody