Akademia Liderów Zarządzania Uczelniami 

Unikatowy program rozwoju dla osób podejmujących wyzwania związane z zarządzaniem uczelnią lub jej jednostkami, w szczególności dla nowo powołanych władz.  

Nowa kadencja władz uczelni to moment, który dla wielu osób oznacza podjęcie nowych zadań związanych kierowaniem jednostką organizacyjną lub zespołem.   

Ponadto osoby pełniące już wcześniej funkcje kierownicze, często potrzebują aktualizacji wiedzy i dobrych praktyk związanych z pełnioną rolą. 

Z tego powodu stworzyliśmy skoncentrowany program szkoleniowy, którego celem jest ułatwienie nowo powołanej kadrze kierowniczej uczelni udanego startu w nowej roli poprzez odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Takie przygotowanie pozwala również zminimalizować ryzyko popełnienia błędów, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych  i organizacyjnych. 

Program Akademii został opracowany przez ekspertów szkolnictwa wyższego (prawników, finansistów, menedżerów) i zawiera przegląd zagadnień wybranych ze względu na ich przydatność dla osób pełniących funkcje kierownicze.   

Akademia skierowana jest do:

rektorów i prorektorów 

dziekanów i prodziekanów 

dyrektorów instytutów i ich zastępców 

przewodniczących i członków organów uczelni 

MODUŁY KURSU

Program

1. Ustrój i prawne podstawy działania uczelni

Termin: 1 lipca 2024 r. (poniedziałek) 
Godziny: 14:00 – 18:00   
Prowadzący: Piotr Pokorny   

Opis: 
Moduł wprowadzający do struktury prawnej i organizacyjnej uczelni, omówienie podstawowych zasad funkcjonowania. Uczestnicy zapoznają się z przepisami regulującymi działalność szkół wyższych oraz ich wewnętrzną organizacją. Dowiedzą się, jakie są podstawowe obowiązki i prawa poszczególnych organów uczelni.

Najważniejsze elementy programu:

 • Organy uczelni, ich kompetencje i zasady działania
 • Funkcje kierownicze i kierujące
 • Struktura organizacyjna uczelni – rozwiązania prawne i funkcjonalne

2. Prawne aspekty działalności naukowej i dydaktycznej, nadawanie stopni i zatrudnianie pracowników uczelni

Termin: 2 lipca 2024 r. (wtorek)
Godziny: 14:00 – 18:00   
Prowadzący: Piotr Pokorny 

Opis: 
Kontynuacja omawiania ustroju i prawnych podstaw działania uczelni, z uwzględnieniem podstaw prawnych dla kluczowej działalności uczelni w obszarze działalności naukowej oraz kształcenia. Poruszone zostaną także podstawy prawne nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz najważniejsze aspekty prawne zatrudniania pracowników uczelni, ze szczególnym naciskiem na nauczycieli akademickich.

Najważniejsze elementy programu:

 • Prawne aspekty prowadzenia studiów i działalności naukowej
 • Kształcenie doktorantów i nadawanie stopni
 • Pracownicy uczelni

3. Rola lidera w zarządzaniu jednostką akademicką

Termin: 3 lipca 2024 r. (środa)
Godziny: 14:00 – 18:00   
Prowadzący: Mariusz Lorenc   

Opis: 
Szkolenie skoncentruje się na efektywnych formach komunikacji lidera, szczególnie poprzez informację zwrotną. W oparciu o studia przypadku, badania i doświadczenia wdrażania standardów pracy lidera, prowadzący zaproponuje konkretne, użyteczne wzorce komunikacji. To podejście charakteryzuje się redukcją krytyki i oceny na rzecz definiowania oczekiwań i wzmacniania rozwoju. Pozwala odblokować przepływ informacji między liderem i zespołem, co ogólnie można określić jako „umożliwianie osiągnięć”.

Najważniejsze elementy programu:

 • Zarządzanie strategiczne a zarządzanie w ramach funkcji
 • Przywództwo a zarządzanie w uczelni
 • FeedForward – „umożliwianie osiągnięć” – integralny model pracy lidera
 • Exposé lidera zespołu, stawianie wymagań, co do celów, zachowań i postaw
 • Uczenie poprzez informację zwrotną

4. Podstawy gospodarowania finansami publicznymi w uczelni   

Termin: 4 lipca 2024 r. (czwartek)
Godziny: 14:00 – 18:00   
Prowadzący: dr Artur Chełstowski

Opis: 
Szkolenie skupia się na wprowadzeniu uczestników w zawiłości finansów publicznych i ich wykorzystywania w efektywnym procesie zarządzania uczelnią, w tym jej działalnością dydaktyczną i naukową.

Najważniejsze elementy programu:

 • Podstawowe zasady gospodarki finansowej Uczelni
 • Odpowiedzialność za dyscyplinę finansów publicznych
 • Finansowanie działalności dydaktycznej Uczelni
 • Finansowanie działalności badawczej Uczelni
 • Pozostałe źródła przychodów Uczelni

 5. Pełnomocnictwa i upoważnienia w uczelni   

Termin: 8 lipca 2024 r. (poniedziałek)
Godziny: 14:00 – 18:00   
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Ganczar  

Opis: 
Szkolenie obejmuje kompleksową analizę różnic między pełnomocnictwem a upoważnieniem oraz ich zastosowanie na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego. Uczestnicy poznają szczegółowe zasady dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi, w tym podmioty uprawnione, formy, treść oraz zakres trwania i wygaśnięcia pełnomocnictwa. Omówiona zostanie również konstrukcja upoważnienia oraz praktyczne aspekty pełnomocnictwa w kontekście funkcjonowania szkół wyższych, z uwzględnieniem opłat skarbowych związanych z udzieleniem pełnomocnictwa.

Najważniejsze elementy programu:

 • Pełnomocnictwo a upoważnienie
 • Upoważnienie na gruncie prawa administracyjnego
 • Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Konstrukcja upoważnienia
 • Pełnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego w praktyce szkół wyższych
 • Konstrukcja pełnomocnictwa
 • Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa

6. Podstawy zamówień publicznych   

Termin: 9 lipca 2024 r. (wtorek)
Godziny: 14:00 – 18:00   
Prowadzący: dr Beata Zięba

Opis: 
Panel szkoleniowy dotyczący zamówień publicznych obejmuje kluczowe aspekty związane z procedurami PZP, w tym znaczenie stosowania przepisów oraz odpowiedzialność kierownika zamawiającego. Omówione zostaną role członków Komisji Przetargowej oraz sposób efektywnego organizowania procesu zamówień w uczelniach. Uczestnicy dowiedzą się również, jak dostosować procedury zakupowe do specyfiki instytucji akademickich, aby zapewnić ich sprawne funkcjonowanie.

Najważniejsze elementy programu:

 • Zamówienia publiczne w pigułce – o co chodzi w zamówieniach, dlaczego trzeba stosować PZP
 • Odpowiedzialność kierownika zamawiającego
 • Rola Komisji Przetargowej, czyli jak rozłożyć role w procesie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Specyfika uczelni a PZP
 • Jak poukładać proces zakupowy w uczelni, by to działało

7. Zarządzanie i rozwój kadr uczelni oraz tworzenie motywującej kultury organizacyjnej 

Termin: 10 lipca 2024 r. (środa)
Godziny: 14:00 – 18:00   
Prowadzący: Jacek Wieczorek oraz Mariusz Lorenc

Opis:
Uczestnicy będą mieli okazję dokonać przeglądu istotnych wyzwań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzi w organizacji. W kontekście zadań osób zarządzających, zapoznają się ze skutecznymi metodami optymalizacji wynagrodzeń, powiązania osiągnięć kadry z zaangażowaniem i efektami pracy oraz narzędziami wspierającymi planowy rozwój kompetencji osób i zespołów.

Ponadto uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami tworzenia, przez liderów, warunków zaangażowania i motywacji kadry uczelni.

Najważniejsze elementy programu:

 • Wartościowanie pracy i polityka wynagrodzeń
 • Systemy ocen i systemy motywacyjno-premiowe
 • Modele kompetencyjne
 • Motywacja podstawowa a kierunkowa – motywacja jako efekt zachowań lidera
 • Motywacja zewnętrzna a wewnętrzna – elementy kultury automotywacji
 • Ustalanie autonomii pracownika

8. Podstawy postępowania administracyjnego w uczelni   

Termin: 11 lipca 2024 r. (czwartek)
Godziny: 14:00 – 18:00   
Prowadzący: Piotr Pokorny   

Opis: 
Procedury administracyjne, zasady prowadzenia postępowań oraz podejmowanie decyzji administracyjnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat przepisów regulujących postępowania administracyjne w uczelniach. Omówione zostaną również zasady sporządzania dokumentacji administracyjnej oraz procedury odwoławcze.

Najważniejsze elementy programu:

 • Podstawowe zasady postępowania administracyjnego
 • Właściwość organów
 • Strony w postępowaniu
 • Doręczenia
 • Terminy
 • Postępowanie wyjaśniające
 • Wezwania, postanowienia i decyzje
 • Procedura odwoławcza

Dzięki udziałowi w Akademii Uczestnicy: 

Wiedza

zdobędą wiedzę na temat struktur prawnych i finansowych uczelni oraz podstawowych zasad zarządzania zasobami finansowymi i prawnymi uczelni.  To pozwoli na efektywne gospodarowanie budżetem i zgodność działań z przepisami prawa 

Umiejętności

rozwiną kompetencje związane z rolą lidera oraz poszerzą znajomość dobrych praktyk w obszarze akademickiego HR

Dobre praktyki

poszerzą wiedzę i poznają szereg praktycznych wskazówek w obszarze zamówień publicznych, co ułatwi poruszanie się po skomplikowanych procedurach i współpracę z działem zamówień publicznych

Dodatkowe korzyści:

Dodatkowo jako bonus uczestnicy otrzymają bezpłatny dostęp do nagrań szkoleń na 6 miesięcy, co pozwoli na wielokrotne powracanie do materiału oraz ułatwia utrwalenie zdobytej wiedzy. 

NASI EKSPERCI

Poznaj zespół prowadzących

Arkadiusz Wronowski

Piotr Pokorny

Ekspert ds. prawnych i strategicznych

Arkadiusz Wronowski

Mariusz Lorenc

Ekspert ds. strategii i kultury organizacyjnej

Arkadiusz Wronowski

dr Beata Zięba

Ekspertka ds. zamówień publicznych

Arkadiusz Wronowski

Jacek Wieczorek

Ekspert ds. wartościowania i rozwoju kadr

Arkadiusz Wronowski

dr Artur Chełstowski

Ekspert ds. finansowych i gospodarczych

Arkadiusz Wronowski

dr hab. Małgorzata Ganczar

Ekspertka ds. prawnych oraz ochrony danych osobowych

ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W AKADEMII?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa dla 1 osoby:  2900 zł netto (+ 23% VAT)
/ brutto jeśli szkolenie finansowane jest ze środków publicznych – VAT zw. (po podpisaniu oświadczenia)

PROMOCJA Early Birds: 2599 zł netto – przy zapisie do 16 czerwca 2024 r.

Cena obejmuje: 8 dni szkoleniowych (łącznie 32 godziny), materiały szkoleniowe w formie elektornicznej, certyfikat uczestnictwa.

Forma: online (MS Teams)

Akademia rozpoczyna się 1 lipca 2024 r. Zajęcia prowadzone od poniedziałku do czwartku w godz. 14:00 – 18:00. 

Terminy spotkań: 1-4 oraz 8-11 lipca 2024 r. 

Zapisy do 23 czerwca 2024 r.

Chcesz zorganizować szkolenia Akademii w formie zamkniętej, dla kadry zarządzającej Twojej uczelni?

Chętnie przygotujemy ofertę grupową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb!