Akademia Liderów Zarządzania Uczelniami (1-11 lipca 2024 r.)

Dowiedz się więcej

Doskonalenie dokumentacji formalno-prawnej studiów wyższych

Jaki był kontekst i cele projektu?  

Władze dynamicznie rozwijającej się niepublicznej akademii nauk stosowanych, dostrzegły konieczność przekrojowego usystematyzowanego i zobiektywizowanego spojrzenia na dotychczasowe działania w obszarze kształcenia. W krótkim czasie efektem ubocznym zwiększającej się liczby kierunków, jednostek organizacyjnych i zatrudnionych pracowników, stało się znaczące zróżnicowanie doświadczenia wśród kadry oraz odmiennego postępowania podczas wykonywania obowiązków – nie zawsze zgodnego z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi lub wewnętrznymi.

Celem kadry zarządzającej uczelnią była optymalizacja procesów zarządzania studiami wyższymi oraz wypracowywanie najlepszych rozwiązań, które ułatwią w przyszłości tworzenie, realizację i doskonalenie programów studiów, w tym ujednolicone korzystanie z niezbędnych przepisów, wytycznych i wzorów dokumentów.

Jak odpowiedzieliśmy na potrzeby Uczelni?  

W odpowiedzi na zgłoszone potrzeby i wyzwania, po dyskusji w zespole eksperckim zaproponowaliśmy kadrze zarządzającej Uczelni przeprowadzenie kompleksowego audytu dokumentacji kierunków studiów, zwieńczonego prezentacją szczegółowego raportu zawierającego wyniki z przeprowadzonej diagnozy oraz konkretne rekomendacje działań doskonalących. W celu podniesienia kompetencji kadry uczelni w zakresie doskonalenia programów studiów zaproponowaliśmy także dedykowane szkolenie.

Jak przebiegała realizacja projektu?  

Realizacja projektu trwała prawie 4 miesiące, a w jego realizację po stronie Uczelni zaangażowane były zarówno władze Uczelni, władze wydziałów jak również pracownicy administracyjni odpowiedzialni za obsługę procesu kształcenia. 

Naszą pracę rozpoczęliśmy od przeprowadzenia szkolenia z zakresu tworzenia, realizacji i doskonalenia programów studiów. Szkolenie na tym etapie było ważne, żeby ujednolicić wśród pracowników wiedzę i umiejętności na poziomie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przyjętych w szkolnictwie wyższym dobrych praktyk. Kolejno, w części warsztatowej, dokonano przekrojowej analizy wytycznych i mechanizmów funkcjonujących w Uczelni oraz ich zgodności, zarówno wewnętrznej, jak i z zewnętrznymi zasadami. Uzyskane efekty dały również jasne podstawy do uwzględniania na dalszym etapie indywidualnych potrzeb wynikających ze specyfiki Uczelni i jej jednostek.

W kolejnym kroku, w ramach działań audytowych dokonaliśmy weryfikacji uczelnianych przepisów i procedur związanych z programami studiów, w tym: wytycznych i wzorów dokumentów stosowanych podczas tworzenia i realizacji programu studiów oraz wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia. Analizie podlegały również programy wszystkich kierunków studiów. Nasz zespół ocenił w szczególności ich kompletność, wewnętrzną spójność, jednolitość stosowanych rozwiązań oraz zgodność z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Przeprowadzona przez nas kompleksowa ocena, objęła m.in:

 • strategię rozwoju uczelni (w zakresie kształcenia),
 • dokumentację dotyczącą tworzenia i likwidacji studiów wyższych,
 • wytyczne w zakresie tworzenia i doskonalenia programu studiów,
 • przyporządkowanie kierunków do dyscyplin naukowych,
 • wytyczne w zakresie współpracy z interesariuszami,
 • politykę kadrową,
 • dokumentację dotyczącą infrastruktury,
 • regulamin studiów w zakresie kształcenia,
 • wytyczne w zakresie metod dydaktycznych, weryfikacji i oceny osiągania efektów uczenia się,
 • wytyczne w zakresie kształcenia na odległość,
 • wytyczne w zakresie dyplomowania,
 • regulamin studenckich praktyk zawodowych,
 • dokumentację dotyczącą organizacji kształcenia w zakresie języków obcych,
 • wzory dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów;
 • wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia.
 • 9 aktualnych programów studiów (w tym 6 opartych na standardach) wraz z harmonogramami ich realizacji, kartami przedmiotów i programami praktyk.

W ostatnim etapie przygotowaliśmy i przedłożyliśmy Władzom Uczelni raport prezentujący wyniki audytu, który został szczegółowo omówiony w trakcie spotkania konsultacyjnego.

Jakie efekty uzyskała Uczelnia?

W ramach projektu przeprowadziliśmy usystematyzowaną diagnozę obszaru kształcenia w Uczelni, dzięki której Władze Uczelni uzyskały przekrojową, obiektywną wiedzę na temat silnych i słabych stron dotychczas stosowanych rozwiązań w analizowanym obszarze. Wskazaliśmy na najlepsze dotychczas stosowane praktyki i istotne niedoskonałości – uwzględniając specyfikę oraz doświadczenia Uczelni i jej jednostek. Określiliśmy niespójności i braki w dotychczasowych regulacjach, wytycznych, wzorach czy niepisanych zwyczajach, a także w ich zastosowaniu w poszczególnych jednostkach i na kierunkach studiów.

Kadra zarządzająca Uczelnią otrzymała szczegółowe rekomendacje działań doskonalących oraz zdefiniowane – jako konieczne lub możliwe do podjęcia – działania naprawcze i usprawniające (w formie zindywidualizowanego i kompleksowego zestawu zaleceń obejmujących działania wynikające z obowiązków określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz w zakresie usystematyzowania i uszczegółowienia ramach procedur, wytycznych i spisanych mechanizmów).

Wspólnie wypracowaliśmy wnioski – dotyczące nie tylko poszczególnych kierunków studiów, ale również poszczególnych wydziałów oraz całej Uczelni – które będą stanowiły podstawę do dalszych działań doskonalących WSZJK, który wspomoże optymalizację procesów zarządzania studiami, m.in. pozwoli na wspólne wypracowywanie najlepszych rozwiązań i ułatwi korzystanie z niezbędnych wytycznych i wzorów dokumentów.

Dowiedz się jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej Uczelni

Umów się na bezpłatna konsultację
Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację