Akademia Liderów Zarządzania Uczelniami (9-19 września 2024 r.)

Dowiedz się więcej

Odpowiedzi na pytania z webinaru „Procedury awansu naukowego w okresie przejściowym a pandemia COVID-19” Piotra Pokornego

 1. Czy publiczna obrona rozprawy doktorskiej w świetle tych zapisów może również odbyć się online?

Tak. W sposób zdalny może odbyć się obrona rozprawy doktorskiej zarówno w ramach przewodów doktorskich wszczętych przed 1 maja 2019 r. jak i w nowych postępowaniach wszczętych od dnia 1 października 2019 r.

 1. Czy jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku dotyczy podczas obrony doktorskiej komisji i doktoranta czy też całej publiczności?

Wymogi te powinny zostać spełnione dla wszystkich osób uczestniczących w obronie rozprawy doktorskiej, przy czym należy uznać, że widoczny powinien być człowiek, który w określonym momencie się wypowiada.

 1. Czy w przypadku obrony rozprawy doktorskiej zdalnie czy do tych osób jako publiczność, którzy się zarejestrują na taką obronę i takiej osobie zatnie się sprzęt to również należy przerwać takie posiedzenie, czy przerwanie posiedzenia jest tylko w przypadku kiedy jest problem u osoby będącej członkiem komisji doktorskiej lub broniącego się.

Przypadek problemów z transmisją u osób stanowiących „publiczność” w trakcie obrony nie powinien stanowić podstawy do przerwania lub ponowienia obrony, albowiem może wynikać z różnych czynników, także z winy samego obserwatora lub jego łącza internetowego. W przypadku jednak, gdy połączenie utraciłby członek organu/komisji doktorskiej, kandydat, promotor lub recenzenci, wówczas należy przerwać posiedzenie i wznowić po uporaniu się z technicznymi problemami.

 1. Czy ogłoszenie o publicznej obronie w obecnej sytuacji tylko online?

Przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0 nie zwalniają z obowiązku zamieszczenia informacji o obronie rozprawy w siedzibie jednostki (w ramach postępowań wszczętych przed 1 maja 2019 r.), zatem należy uznać że informacja taka powinna zostać zamieszczona zarówno w siedzibie jak i na stronie internetowej.

 1. Czy egzaminy doktorskie z języka nowożytnego, dyscypliny podstawowej oraz dyscypliny dodatkowej mogą odbywać się zdalnie?

Techniczne aspekty prowadzenia egzaminów doktorskich nie były do tej pory regulowane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Obecne regulacje dają możliwość przeprowadzania egzaminów doktorskich zdalnie, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na jakość połączenia (przekazu dźwięku i obrazu), aby uniknąć możliwości oszustwa na egzaminie (np. kandydat przed kamerą rusza ustami a odpowiada za niego ktoś „zza kamery”, co przy niskiej jakości połączenia będzie ciężkie do wychwycenia).

 1. Czy dobrze zrozumiałam, że egzaminy online też muszą być nagrywane.

Egzaminy online nie muszą być nagrywane, ale mimo rekomendujemy ich nagranie i załączenie do protokołu.

 1. Czy egzaminy dr zdalne – mogę przeprowadzić powołując się na zapisy Rozporządzenia z dnia 25 marca b.r.?

Przeprowadzając egzaminy w formie online można powołać się na Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 1. Doktorantka złożyła wniosek o zmianę promotora, jest powołany również promotor pomocniczy, czy może on dalej być promotorem pomocniczym

Przepisy nie przewidują sztywnego powiązania pomiędzy promotorem a promotorem pomocniczym. Zmiana jednego z nich pociąga za sobą konieczności zmiany drugiego.

 1. Omówił Pan sytuację kiedy przesyłka awizowana nie zostanie odebrana. Czy po zakończeniu pandemii należy jeszcze raz wysłać? Czy biegnie termin 14 dni dla przesyłek odebranych przez adresata?

Nie ma konieczności ponownego wysłania. Co do zasady można ogólnie przyjąć, że po 14 dniach od dnia nieudanego doręczenia pisma, przyjmuje się fikcję doręczenia i pomimo tego, że adresat fizycznie pisma nie odebrał, to jednak traktuje się sytuację, jakby tak właśnie było. Art. 98 ust. 1 Tarczy Antykryzysowej 2.0 zawiesza tę zasadę do momentu, w którym upłynie 14 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Raz wysłana przesyłka jest wystarczająca. W przypadku jednak, gdy adresat przesyłkę odebrał, termin biegnie w normalny sposób.

 1. W obydwu przypadkach nie biegnie 14 dniowy termin dostarczenia listu to czy należy na bieżąco wysyłać informację czy dopiero po zakończeniu pandemii. Myślę o rozstrzygnięciach negatywnych.

W obecnych okolicznościach doręczanie przesyłek jest możliwe, zatem nie ma konieczności wstrzymywania wysyłki pism, w tym rozstrzygnięć w postępowaniach. Ewentualnie możecie Państwo zwrócić się na podstawie art. 391 §1a KPA do kandydata do stopnia o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego i wówczas podjąć próbę doręczenia elektronicznego (jeżeli wyrazi zgodę).

 1. Czy głosowanie odbywa się w czasie rzeczywistym, czy jest wyznaczony termin na nadesłanie głosu?

Głosowania powinny odbywać się w czasie rzeczywistym w trakcie posiedzenia.

 1. Czy przy wysyłaniu dokumentów w postaci elektronicznej wymagane jest tylko kwalifikowanym podpisem, czy można mieć pismo podpisane przez przewodniczącego komisji/dziekana/rektora i następnie do zainteresowanego mailem skanu.

Jeżeli dysponujecie Państwo dokumentem papierowym podpisanym odręcznie, to można podjąć bezpośrednio próbę klasycznego doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego. Jeżeli jednak doręczenie ma być elektroniczne, to taki skan będzie musiał zostać i tak opatrzony podpisem kwalifikowanym lub zaufanym.

 1. Jak mamy udokumentować listę obecności w przypadku posiedzenia rady online, aby mieć potwierdzenie ad quorum

Kontrola przebiegu posiedzenia jako jeden z wymogów prowadzenia posiedzeń zdalnych, obejmuje także kontrolę nad tym, kto uczestniczy w posiedzeniu. Obecność może być zatem udokumentowana na wiele sposobów. Pierwszym z nich jest nagranie posiedzenia, z którego powinno wynikać kto brał w nim udział (oraz w poszczególnych głosowaniach). Ponadto, na podstawie przebiegu posiedzenia informacja o obecnych może znaleźć się bezpośrednio w treści protokołu. Trzecim elementem jest lista obecności, która może być podpisana elektronicznie profilem zaufanym przez osoby uczestniczące w posiedzeniu. Po unormowaniu sytuacji epidemicznej można uzupełnić dokumentację i zebrać podpisy na papierowej wersji listy obecności.

 1. Czy możliwa jest obecność doktoranta, który nie jest pracownikiem na uczelni podczas obrony w trybie zdalnym? Pytam w kontekście rozporządzenia ograniczającego możliwość przemieszczania się, które określa zamknięty katalog dotyczący sytuacji w których można wyjść z domu.

Jeżeli doktorant ma być uczestnikiem własnej obrony rozprawy z siedziby uczelni, to przemieszczenie się na tę obronę można by uznać za dopuszczalne w celu załatwienia niezbędnych, codziennych spraw (czyli bieżące sprawy życia codziennego). Mimo wszystko ocena okoliczności pozostaje każdorazowo w gestii służb przeprowadzających ewentualną interwencję, zatem niniejszej odpowiedzi nie można traktować jako wiążącej.

 1. Ale recenzenci przesyłają recenzję w postaci skanu i dosyłają papierową z oryginalnym podpisem recenzje i wielu z nich to osoby starsze.

W kontekście dotychczasowych postępowań (wszczętych przed dniem 1 maja 2019 r.) takie postępowanie jest jak najbardziej właściwe, przy czym zasadniczo kolejne czynności powinno się przeprowadzić dopiero gdy zostanie dosłany oryginał. Dla pewności rekomendujemy, aby skan podpisać podpisem kwalifikowanym lub zaufanym. Na jego podstawie można już podjąć dalsze czynności, oczekując równolegle na dosłanie podpisanego oryginału w formie papierowej, który nadal jest wymagany.

 1. Czy w nowych postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora recenzja też musi wpłynąć w formie papierowej czy może być to skan z podpisem przesłany w formie e-mailowej?

Nowe procedury uregulowane w ustawie nie utrzymują wymogu składania recenzji w formie papierowej. Niezależnie od tego, uczelnia może to zagadnienie tak uregulować w ramach uchwał wydawanych na podstawie art. 192 ust. 2 i art. 221 ust. 14 UPSWiN. Możliwe jest zatem przekazywanie recenzji w nowych postępowaniach wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym.

 1. Czy podczas posiedzeń lista obecności jest ważna tylko, gdy widać twarze członków komisji na ekranie?

Nie ma regulacji szczegółowych, które wymagałyby tego w takim stopniu. System kontroli i rejestracji przebiegu posiedzenia powinien jednak umożliwić weryfikację osób biorących udział w posiedzeniu i poszczególnych czynnościach.

 1. Czy żeby przekazać Senatowi dokumentację zakończonego postępowania hab. w sprawie odmowy nadania stopnia dr hab. wszystkie podpisy muszą być oryginalne. Jeżeli nie ma wszystkich podpisów są tylko skany tych podpisów to czy Senat może procedować tę sprawę.

Jeżeli chodzi o przekazanie uchwały komisji habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie habilitanta do senatu jako organu uczelni uprawnionego do nadawania stopni, to do podjęcia kolejnych czynności w postępowaniu uchwała ta powinna zostać podpisana standardowo przez wszystkich członków komisji biorących udział w jej wydaniu (i przesłana tradycyjną pocztą) albo elektronicznie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego albo zaufanego. Sam skan nie powinien być podstawą do dalszych działań.

 1. Czy Senat może procedować poparcie nadania tytułu profesorskiego w przypadku kiedy jeden z recenzentów przesłał tylko skan recenzji ze swoim podpisem bo nie prześle teraz oryginału recenzji w obecnej sytuacji bo nie wychodzi z domu a nie ma też podpisu elektronicznego

W tym przypadku można skorzystać z podpisu zaufanego, którego organizacja nie wymaga wychodzenia z domu. Podpisać dokument w ten sposób można na stronie https://bit.ly/34VuiLn. Wymaga ona jedynie profilu zaufanego, do którego można się zalogować z wykorzystaniem systemów bankowości elektronicznej. Sam skan recenzji nie powinien stanowić jeszcze podstawy do dalszych czynności w postępowaniu.

 1. W jaki sposób dokumentować wyniki tajnego głosowania na posiedzeniach rad naukowych?

Udokumentowanie wyników tajnych głosowań najczęściej przyjmuje formę wydruków z systemu, w którym prowadzono głosowanie. Jeżeli takiej możliwości nie ma, to można posłużyć się tzw. „zrzutem ekranu” z wynikami albo zaprotokołować wyniki głosowania przedstawione przez przewodniczącego organu (tak jak do tej pory gdy głosowanie odbywało się na karteczkach).

 1. Czy w obecnej sytuacji terminy, które są zawarte w starych procedurach np. informacja o obronie, powiadomienie CK, że jest nadany stopień doktora habilitowanego, czy np. jak jest poparcie nadania tytułu profesorskiego i według procedury należy wysłać wszystkie dokumenty do CK w ciągu miesiąca.

Przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0 nie modyfikują w żadnym stopniu terminów realizacji określonych czynności w postępowaniach (zarówno starych jak i nowych). Należy jednak pamiętać, że większość z tych terminów ma charakter instrukcyjny. Niezależnie jednak od tego, w przypadku naruszenia terminów przewidzianych przepisami o nadawaniu stopni lub tytułu, warto poinformować kandydata do stopnia/tytułu o tym, że rozstrzygnięcie postępowania może się przedłużyć ze względu na pandemię COVID-19 i wskazać termin, w którym postępowanie powinno się zakończyć.

 1. Czy dokumenty i uchwały, które powstaną elektronicznie są już ostatecznym dokumentem mającym moc prawną i w takim kształcie są wysyłane do Centralnej Komisji, umieszczane w systemie Polon i na stronie w BIPie, i ostatecznie wydrukowane włożone do akt?

Jeżeli rozstrzygnięcia (uchwały, decyzje) właściwych podmiotów (organy, komisje habilitacyjne, komisje doktorskie, itp.) zostały wydane i prawidłowo podpisane elektronicznie, to mogą stanowić podstawę do dalszych czynności w postępowaniach. Nie ma konieczności uzupełniania w przyszłości podpisów w formie tradycyjnej (papierowej), choć takie uzupełnienie może być przydatne do czasu, kiedy w pełni wdrożone zostaną procedury cyfryzacji dokumentacji w postępowaniach.

 1. Czy Komisja habilitacyjna musi przygotować obowiązujący zestaw dokumentów po zdalnym posiedzeniu, czy ma on być w innej formie, przystosowanej do pracy zdalnej?

W przypadku posiedzeń zdalnych przygotowanie wygląda niemal tak samo jak w wersji klasycznej. Dokumentacja powinna zostać przesłana wszystkim członkom komisji z odpowiednim wyprzedzeniem przed posiedzeniem (najlepiej w wersji elektronicznej).

 1. Czy terminy zawarte w starych procedurach muszą być zachowane w obecnej sytuacji?

Przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0 nie modyfikują w żadnym stopniu terminów realizacji określonych czynności w postępowaniach (zarówno starych jak i nowych). Należy jednak pamiętać, że większość z tych terminów ma charakter instrukcyjny. Niezależnie jednak od tego, w przypadku naruszenia terminów przewidzianych przepisami o nadawaniu stopni, warto poinformować kandydata do stopnia o tym, że rozstrzygnięcie postępowania może się przedłużyć ze względu na pandemię COVID-19 i wskazać termin, w którym postępowanie powinno się zakończyć.

 1. A co w sytuacji, jeżeli głosowania tajne w trybie online z powodów technicznych nie mogą być przeprowadzone?

W takim przypadku posiedzenie można dokończyć z wyłączeniem głosowań wymagających trybu tajnego, a same głosowania przenieść na kolejne posiedzenie spełniające wymóg zapewnienia tajności. Warto jednak przed samymi głosowaniami przypomnieć przebieg dyskusji z poprzedniego posiedzenia.

 1. Czy przesłane wcześniej recenzje muszą być na posiedzeniu czytane?

Nie ma konieczności odczytywania recenzji na posiedzeniach. Wszystkie materiały rozpatrywane na posiedzeniu powinny być przesłane uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem. Na posiedzeniu przewodniczący organu może dla pewności zapytać, czy wszyscy zapoznali się z określonymi recenzjami. Należy jednak pamiętać, że zapoznanie się z recenzjami przed posiedzeniem nie zwalnia organu z przeprowadzenia dyskusji przed głosowaniem.

 1. Czy Rada naukowa może podejmować Uchwały w postępowaniu bez posiedzenia tylko na podstawie przekazanych materiałów i głosowania tajnego?

Taki tryb działania nie jest właściwy. Organy powinny wydawać uchwały w ramach posiedzeń z zapewnieniem jednoczesnego przekazu obrazu i dźwięku. Uchwała lub inne rozstrzygnięcie przeprowadzone poza posiedzeniem może zostać uznane za wydane z naruszeniem prawa i w konsekwencji pozbawione mocy prawnej.

 1. W jaki sposób powinien być sporządzony protokół z takich zdalnych posiedzeń

Protokół powinien zostać sporządzony analogicznie jak do tej pory, z uwzględnieniem informacji o formie posiedzenia. Protokół należy opracować zgodnie z wytycznymi jakie w tym zakresie daje nam art. 68 § 1 KPA, zgodnie z którym „protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.” Nagranie posiedzenia powinno zostać załączone do protokołu. Co do listy obecności, może zostać uzupełniona pisemnie po unormowaniu sytuacji epidemiologicznej, jednakże do tego czasu potwierdzeniem obecności będzie nagranie posiedzenia (musi umożliwiać identyfikację osób obecnych i biorących udział w głosowaniach) oraz informacje w treści protokołu.

 1. Czy jeśli 1 osobie z Rady dyscypliny przestanie działać głos, ale może na czacie dawać informacje i wypowiadać się, czy wtedy też należy przerwać posiedzenie?

Rekomendowane jest przerwanie posiedzenia i jego wznowienie po zapewnieniu jednoczesnego przekazu obrazu i dźwięku.

 1. Jak powinna byc podpisana uchwała komisji habilitacyjnej?

Uchwała ta może być podpisana w dwojaki sposób – albo w formie klasycznej (podpis na papierowej uchwale) w trybie obiegowym (podpisanie przez jednego członka komisji i przesłanie do następnego w kolejności, itd.) albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego (https://bit.ly/34VuiLn). Nie należy mieszać tych form.

 1. Jeśli posiedzenie zostanie przerwane z przyczyn technicznych czy wyznaczamy nowy termin posiedzenia i ponownie przeprowadzamy całą procedurę?

W przypadku przerwania posiedzenia należy podjąć próbę wznowienia, a jeżeli nie przyniesie ona rezultatu – wyznaczyć nowy termin posiedzenia. W ramach nowego posiedzenia nie trzeba powtarzać dotychczasowych czynności i głosowań, o ile były one pierwotnie przeprowadzone prawidłowo. W przypadku posiedzenia będącego obroną rozprawy, jeżeli przerwa nastąpiła w trakcie pierwszej części jawnej obrony, to rekomendowane jest powtórzenie jej od początku.

 1. Konieczność wymiany recenzentów z którego artykułu to wynika?

Przed 1 maja 2019 r., obowiązujące przepisy pozwalały na powołanie recenzenta spoza wydziału (będącego podstawową jednostką organizacyjną uczelni). Wynikało to m.in. z legalnej definicji jednostki organizacyjnej zawartej w art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.). W takim stanie rzeczy pozytywne zakończenie omawianego przewodu doktorskiego było możliwe jedynie do dnia 30 września 2019 r.

Z wejściem w życie nowych statutów uczelni (1 października 2019 r.) i przepisu art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.):

 • na mocy art. 228 ust. 2, rady wydziałów przestały być organami uczelni w rozumieniu ustawy (chyba że statut przewiduje obecnie nadal taki organ);
 • wydziały przestały być podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni (ustawa mnie przewiduje już podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni).

Nadto, z dniem 1 października 2018 r., uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych, stały się uprawnieniami uczelni.

Mając na względzie powyższe, z dniem 1 października 2019 r. jednostką nadającą stopień doktora stała się uczelnia, działająca przez swój właściwy organ, a nie jej jednostka. Tym samym powołany na recenzenta pracownik tej samej uczelni (mimo iż w dniu powołania kwalifikował się jako osoba spoza jednostki organizacyjnej rozumianej wówczas jako wydział) od 1 października 2019 r. może być uznawany za osobę z jednostki nadającej stopień rozumianej jako uczelnia.

Z tego też powodu rekomenduje się odwołanie wspomnianego recenzenta „z uczelni” i powołanie innego – spoza uczelni. Recenzji tej nie powinno brać się pod uwagę w dalszych etapach przewodu. Do koncepcji tej przychyla się także CK [rozmowa z grudnia 2019 r.].

 1. Czy uchwały, które zapadły podczas obrad zdalnych wymagają późniejszego zatwierdzania na posiedzeniach zwykłych?

Obowiązujące przepisy, w tym przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0 nie przewidują takiego obowiązku w przypadku zdalnego podejmowania uchwał przez organy właściwe do spraw nadawania stopni.

 1. Jeżeli osoba składa wniosek o umorzenie postępowania habilitacyjnego i organ w drodze uchwały wyraża zgodę czy taką uchwałę należy umieścić na stronie jednostki

Mając na względzie zakończenie postępowania w wyniku uchwały o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 § 2 KPA, uchwała ta powinna znaleźć się na stronie jednostki wraz z pozostałymi dokumentami publikowanymi zgodnie z przepisami Ustawy o stopniach i rozporządzenia.

 1. Czy uchwała o nadaniu stopnia powinna zawierać uzasadnienie

Co do zasady powinna posiadać uzasadnienia, bowiem nosi ona cechy decyzji administracyjnej. W przypadku nadania stopnia można jednak odstąpić od sformułowania uzasadnienia w oparciu o art. 107 § 4 KPA, przy czym warto w uchwale zamieścić wzmiankę o odstąpieniu od sporządzenia uzasadnienia uchwały na podstawie tego przepisu.

 1. Czy w Uchwałach powinna być zawarta informacja, że głosowanie było drogą elektroniczną? Co dodatkowo powinna zawierać taka Uchwała i protokoły z posiedzenia?

Rekomendowane jest uwzględnienie w uchwałach informacji, że została wydana na posiedzeniu organu prowadzonym w trybie zdalnym i w głosowaniu elektronicznym z zachowaniem tajności. Poza tym, nie ma jednak konieczności zamieszczenia dodatkowych informacji.

Protokół poza dotychczasowymi informacjami powinien uwzględniać informacje techniczne m.in. o systemie informatycznym wykorzystanym do przeprowadzenia posiedzenia i głosowań elektronicznych. Dodatkowo należy odnotować wszelkie zgłaszane nieprawidłowości w działaniu systemu w czasie posiedzenia (np. brak wizji, dźwięku, itp.)

 1. Jak udostępniać teraz pracę doktorską przy obronach starych. Według starych przepisów pracę papierową udostępniało się w bibliotekach wydziałowych czy uniwersyteckich i każdy mógł ją zobaczyć przed obrona nawet osoba ta jako publiczność, która też może zdawać pytania na obronie

 § 7 ust.3 dawnego rozporządzenia wymagał, aby w zawiadomieniu o terminie i miejscu obrony wskazać informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią. Rozprawę doktorską można zatem w dalszym ciągu udostępnić fizycznie w dostępnym miejscu, jak również można skorzystać w tym zakresie z przepisów „nowej” procedury, przewidujących zamieszczenie rozprawy na stronie internetowej podmiotu doktoryzującego. Wobec zagrożenia epidemicznego, drugie rozwiązanie jest bardziej wskazane, jako bezpieczniejsze. W zawiadomieniu należy wówczas wskazać adres internetowy pod którym udostępniono rozprawę.

 1. Czy śmierć promotora w przewodzie doktorskim oznacza „obiektywną bezprzedmiotowość postępowania”, przewód doktorski powinien być prowadzony pod opieką promotora?

W przypadku śmierci promotora należy niezwłocznie uzupełnić ten stan rzeczy i powołać nowego promotora. Przepisy dotyczące postępowań nie regulują tego zagadnienia w odpowiedni sposób, jednakże umorzenie na podstawie art. 105 § 1 KPA nie jest odpowiednim rozstrzygnięciem (chyba że ostatecznie nikt nie zgodzi się podjąć roli promotora).

 1. Czy w protokołach ze zdalnego posiedzenia musi być szczegółowy opis, czy może być mniej szczegółowy i dołączony do niego nagranie ze zdalnego posiedzenia

Protokół powinien zostać sporządzony zgodnie z wytycznymi jakie w tym zakresie daje nam art. 68 § 1 KPA, zgodnie z którym „protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.”

 1. Czy jeżeli nie dotrzymaliśmy terminu nadania stopnia (jeden miesiąc od otrzymania od KH dokumentacji) należy przekazać Stronie informację o przedłużenia terminu postępowania na podstawie KPA

Tak, niezależnie od okoliczności związanych z COVID-19, należy w tym przypadku zastosować tryb przewidziany w art. 36 KPA.

 1. Czy rozprawa doktorska może zostać złożona jedynie w wersji elektronicznej? Czy wymagana jest wersja papierowa?

W tzw. „starych postępowaniach” rozprawa doktorska powinna być złożona wraz ze streszczeniem albo – w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, wdrożeniowych lub artystycznych – opisem, o których mowa w art. 13 ust. 6 ustawy o stopniach, w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

Sprawdź nasz kurs online!

Kompendium wiedzy na temat procedur awansu naukowego

Zobacz ofertę
Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację