Akademia Liderów Zarządzania Uczelniami (1-11 lipca 2024 r.)

Dowiedz się więcej

Efektywne wdrożenie strategii rozwoju uczelni

Jaki był kontekst i cele projektu?

Przykład dotyczy Uniwersytetu należącego do grupy uczelni badawczych. Zespół IRSW współpracował z Uniwersytetem, przeprowadzając pogłębioną diagnozę strategiczną oraz wypracowując nową strategię uczelni. Kolegium rektorskie miało świadomość, że kadra zarządzająca nie dysponuje sprawdzonym, skutecznym modelem wdrożenia. 

Nie jest tajemnicą, że proces strategiczny, w większości polskich uczelni, w ostatniej dekadzie, kończył się zazwyczaj na odłożeniu strategii „do szuflady”. Władzom zależało jednak na podtrzymaniu, nadzwyczaj wartościowego skupienia wspólnoty Uniwersytetu wokół wspólnych celów, które powstało w trakcie prac nad strategią. Dlatego, wraz z publikacją Strategii, konsultantów Instytutu poproszono o zaproponowanie metodyki wdrożenia, angażującej ludzi i prowadzącej do faktycznego wprowadzenia w życie strategicznych planów.  

Jak odpowiedzieliśmy na potrzeby Uczelni?

Zaproponowano autorską metodykę, opartą na społecznościowym modelu wdrożenia, właściwym dla specyfiki uczelni. Działania polegające na dostarczeniu wiedzy i narzędzi oraz przygotowaniu koordynatorów operacyjnych trwały około trzech miesięcy. Prace prowadził ekspert ds. strategii i kultury organizacyjnej. Dzięki potencjałowi zespołu Instytutu, w razie potrzeby, konsultowane były specjalistyczne kwestie prawne, dydaktyczne, czy też z obszaru działalności naukowej. Następnie, w pierwszym roku wdrożenia, zespół strategiczny Uczelni spotykał się okresowo z konsultantami w ramach formuły wsparcia monitoringu i ewaluacji strategii. Projekt standardowo wspierała także koordynatorka ds. organizacyjnych.

Jak przebiegała realizacja projektu?

  • Opracowano i potwierdzono z władzami „instrukcję wdrożenia”, opisującą zarówno formalno-prawne, jak i kulturowe reguły implementacji strategii uczelni,
  • osoby koordynujące wdrożenie zostały przygotowane do tej roli, otrzymując niezbędny know-how w zakresie działań operacyjnych, kluczowych rezultatów, prowadzenia spotkań monitorujących, harmonogramów i innych elementów dynamicznego zarządzania wdrożeniem,
  • zespół strategiczny otrzymał metodykę i gotowe narzędzia prowadzenia monitoringu postępów strategii w skali całej uczelni, dostosowane do jej specyfiki;
  • zarekomendowano właściwy paradygmat komunikacji w procesie strategicznym, służący budowaniu zaangażowania oraz porozumienia wokół kluczowych działań.

Jakie efekty uzyskała Uczelnia?

Kluczowe dla powodzenia zarządzania strategicznego w uczelni jest zrozumienie, że jest to ciągły proces (a nie jednorazowy akt lub projekt). Podejmuje w nim decyzje i działania, w sprawach dla uczelni najważniejszych. Taka świadomość została wśród kadry Uniwersytetu niewątpliwie pogłębiona. Cytując prorektora koordynującego prace strategiczne: „Po raz pierwszy w historii, naprawdę wdrażamy strategię!”

Uruchomiony został skuteczny proces nadzoru i zarządzania wdrożeniem strategii. Co ciekawe, na podstawie dostarczonego przez IRSW know-how, rozwinięto aplikację wspierającą wdrożenie, dzięki własnym kompetencjom IT Uniwersytetu. 

Wspólnota uczelni ma bezpośredni lub pośredni wpływ na dobór konkretnych działań a następnie dokonuje regularnej samooceny osiągania ich efektów. Proces strategiczny etapu wdrożenia komunikowany jest w sposób profesjonalny, akcentujący osiągnięcia ludzi i integrację wokół najważniejszych wartości i celów.

Dowiedz się jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej Uczelni

Umów się na bezpłatną konsultację
Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację