Akademia Liderów Zarządzania Uczelniami (1-11 lipca 2024 r.)

Dowiedz się więcej

Procedury awansu naukowego w świetle Ustawy 2.0

W zakresie procedur awansu naukowego Ustawa 2.0 wprowadziła szereg zmian, które będą kluczowe z punktu widzenia ubiegania się o stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz o tytuł profesora.

Nadanie stopnia doktora

Dotychczasowe przewody doktorskie ustąpiły miejsca postępowaniom w sprawie nadania stopnia doktora, w ramach którego rozróżnione zostały dwa tryby przygotowania rozprawy – w ramach szkoły doktorskiej i eksternistycznie. Osoby przygotowujące doktorat eksternistycznie będą podlegać obowiązkowej weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK oraz przed wszczęciem postępowania będą musiały wystąpić o wyznaczenie promotora. Jedną z głównych zmian jest natomiast wprowadzenie obowiązku złożenia rozprawy doktorskiej z pozytywną opinią promotora już przy wszczęciu postępowania. Na tym etapie zmodyfikowano także kryteria wstępne, które skorelowano do nowych wykazów czasopism i wydawnictw.

W ramach samego postępowania każdorazowo powoływanych będzie trzech recenzentów spoza jednostki, a przeprowadzenie egzaminów doktorskich nie będzie już wymagane. Co ważne, do obrony rozprawy doktorskiej będzie można dopuścić tylko tych kandydatów, którzy uzyskali min. dwie pozytywne recenzje.

Same jednostki zyskają dużą autonomię w ukształtowaniu procedury nadawania stopni, w ramach której będą mogły m.in. określić czy egzaminy doktorskie będą przeprowadzane i w jakim zakresie, jak będzie przebiegać obrona rozprawy, itp. Samo postępowanie będzie kończyło się wydaniem decyzji administracyjnej ws. nadania stopnia.

Warto też dodać, że w określonych przypadkach możliwe będzie nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauki (bez wskazywania dyscypliny).

Nadanie stopnia doktora habilitowanego

W zakresie postępowań habilitacyjnych rzeczywistych zmian jest mniej. Przede wszystkim zmodyfikowano jedno z kryteriów nadania stopnia wprowadzając obowiązek aktywności naukowej/artystycznej realizowanej także poza macierzystą jednostką.

W ramach postępowania przywrócono czterech recenzentów (dotychczasowo trzech), przy czym komisję habilitacyjną formalnie powoływać będzie podmiot habilitujący a nie Rada Doskonałości Naukowej (dawniej CK). W samym postępowaniu przywrócono także kolokwium habilitacyjne, które jednak będzie obowiązkowe tylko dla nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych). Kolokwium może być przeprowadzone wyłącznie przez komisję habilitacyjną. Co ważne, w przypadku więcej niż jednej negatywnej recenzji komisja habilitacyjna będzie musiała wydać negatywną opinię w sprawie, a każdorazowo w przypadku negatywnej opinii podmiot habilitujący będzie zobowiązany odmówić nadania habilitacji.

Warto również dodać, że w sytuacji wycofania wniosku o wszczęcie postępowania, w momencie kiedy powołana została już komisja habilitacyjna, ten sam wniosek nie będzie mógł stanowić postawy ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w innym podmiocie habilitującym, a sam wnioskodawca nie będzie mógł także ubiegać się o nadanie tego stopnia przez kolejna 2 lata.

Nadanie tytułu profesora

Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora, zgodnie ze zmianami będzie prowadzone w całości przez Radę doskonałości Naukowej, która kieruje wniosek o nadanie tytułu profesora do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczelnie nie uczestniczą już w procesie na żadnym jego etapie. W zakresie samej procedury przede wszystkim znacząco uproszczono kryteria nadania tytułu, w ramach których nie będzie już wymagane doświadczenie w zakresie promowania kadr (wypromowany doktorant) lub w procedurach nadawania stopni (jako recenzent). Sami recenzenci będą przez RDN wyznaczani w drodze losowania (pięciu recenzentów losowanych spośród co najmniej piętnastu kandydatów).

Sprawdź nasz kurs online!

Kompendium wiedzy na temat procedur awansu naukowego

Zobacz ofertę
Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację