Jakość kształcenia w świetle międzynarodowych standardów i kryteriów oceny PKA

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami, jakie stoją przed uczelniami w kontekście aktualnych kryteriów oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz przykładami dobrych praktyk, w tym opartych na międzynarodowych standardach.

Szkolenie pozwoli na przekrojowe ukazanie kluczowych z punktu widzenia akredytacji PKA obszarów funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia wraz z ukazaniem praktycznych rozwiązań oraz (w przypadku zajęć o charakterze warsztatowym) wyposażenie uczestników w umiejętności identyfikowania niedostatków systemów funkcjonujących w ich uczelniach, projektowania rozwiązań projakościowych.

Co otrzymują uczestnicy?

 • Materiały dydaktyczne (np. prezentacja) w formie elektronicznej lub papierowej;
 • Możliwość zdalnego konsultowania z osobą prowadzącą szkolenie, zagadnień szczegółowych dotyczących szkolenia, w wymiarze i zakresie wcześniej ustalonym;
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu;
 • Możliwość weryfikacji postępów uczenia się i ocena efektywności szkoleń po przez wprowadzenie pre-testów i post-testów (zakres i forma do ustalenia).

Dla kogo jest szkolenie?

Dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za nadzór nad procesami jakościowymi w uczelni
i w funkcjonujących w niej jednostkach organizacyjnych (prorektorów, prodziekanów, pełnomocników)

Dla osób zaangażowanych w bieżące działanie systemów zapewniana jakości kształcenia (członkowie komisji i zespołów, pracownicy działów i sekcji).

Prowadzący

Grzegorz Laskowski

Ekspert ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia

Skutecznie wykorzystuje niemal 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zarządzania jakością kształcenia. Realizuje usługi prawne, konsultacyjne i audytowe w zakresie tworzenia uczelni i kierunków studiów, doskonalenia wewnętrznych systemów zarządzania jakością kształcenia, ustroju uczelni i zapewnienia zgodności jej działalności z przepisami prawa, w tym  dokumentowania jej działań oraz doskonalenia wewnętrznych aktów prawnych.

Zrealizował łącznie ponad 200 działań i projektów, w tym ok. 30 przy tworzeniu kierunków studiów, poprowadził ponad 100 szkoleń dla pracowników uczelni oraz innych instytucji sektora szkolnictwa wyższego.

Przykładowy program szkolenia

 1. European Standards and Guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (Europejskie standardy i wytyczne
  w zakresie zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego)
 2. Comparative analysis of Guidelines among European QA Agencies (Analiza porównawcza wytycznych europejskich agencji zapewniania jakości.)
 3. PKA i stosowane przez nią kryteria
 4. Kryteria oceny stosowane przez wybraną agencję zagraniczną
 5. Funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w świetle kryteriów (zalecenia, praktyczne wskazówki), w tym:
  ● konstrukcja programu studiów;
  ● przyjęcie na studia;
  ● realizacja programu studiów;
  ● weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się;
  ● kadra prowadząca kształcenie;
  ● infrastruktura i zasoby edukacyjne;
  ● współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  ● umiędzynarodowienie procesu kształcenia;
  ● wsparcie studentów;
  ● publiczny dostęp do informacji;
  ● projektowanie, monitorowanie i doskonalenie programu studiów;
  ● polityka jakości, skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.
 6. Case study i networking

Jesteś zainteresowany/a tym szkoleniem?

Obejrzyj webinary tego eksperta 

„Fundamentalne mankamenty techniczne wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów”

„Zdalne rekrutacja i kształcenie w czasie pandemii”