Tworzenie kierunku studiów w szkole wyższej – krok po kroku

Informacje o szkoleniu online:

Kolejna edycja – październik 2024 r.

Miejsce: online (MS Teams)

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Koszt uczestnictwa dla 1 osoby: 799 zł netto (+ 23% VAT) / brutto jeśli szkolenie finansowane jest ze środków publicznych – VAT zw. (po podpisaniu oświadczenia)

Celem szkolenia jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia kierunku studiów. Szkolenie ma charakter praktyczny i będzie realizowane w oparciu o analizę studiów przypadków oraz dyskusje, wymianę poglądów i doświadczeń między uczestnikami.

Uczestnicy będą mogli również zgłosić własne case’y, które zostaną omówione w trakcie szkolenia. Umożliwi to rozwiązanie ich konkretnych problemów i będzie stanowiło dodatkowy walor dydaktyczny.

Wieloletnie doświadczenie prowadzącego, także w zakresie oceny i tworzenia kierunków studiów, gwarantuje wyjaśnienie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień w przystępny sposób.

Uwaga! Termin na zgłaszanie własnych studiów przypadków – nie później niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Dla kogo jest szkolenie?

prorektorów, prodziekanów, pełnomocników, członków rad programowych i zespołów/komisji ds. jakości

bezpośrednio odpowiedzialnych za nadzór nad kształceniem w uczelni i funkcjonujących w niej jednostkach organizacyjnych

pracowników działów kształcenia, dydaktyki, studiów


zaangażowanych w bieżące działanie jednostek

prowadzących zajęcia dydaktyczne (nauczycieli akademickich i innych)


od których zależy merytoryczna strona programów studiów


Czego dowiedzą się uczestnicy? 

 • Jak krok po kroku przygotować kierunek studiów w sposób prawidłowy i bezpieczny, ograniczając ryzyka związane z błędami w kluczowych obszarach: prawnym, merytorycznym, organizacyjnym i jakościowym.
 • Na konkretnych opisach przypadków (case study) nauczą się samodzielnie rozwiązywać praktyczne problemy poprzez zastosowanie odpowiedniej metodyki pracy i właściwych interpretacji przepisów.

Program szkolenia

Krok 1

 • Koncepcja kształcenia
 • Uzasadnienie utworzenia studiów
 • Specyfika kierunku
 • Potencjał uczelni
 • Utworzenie studiów

Krok 2

 • Przyjmowanie na studia
 • Efekty uczenia się
 • Organizacja i realizacja procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia

Krok 3

 • Kadra dydaktyczna oraz planowany przydział i wymiar zajęć
 • Inne osoby związane z realizacją programu studiów
 • Karty przedmiotów (sylabusy)

Krok 4

 • Wskaźniki dotyczące programu studiów
 • Porozumienia albo deklaracje pracodawców w sprawie przyjęcia studentów na praktyki
 • Opinie o gotowym programie studiów

Krok 5

 • Infrastruktura planowana do wykorzystania w realizacji programu studiów
 • Zasoby biblioteczne

Krok 6

 • Rodzaje wsparcia studentów w procesie uczenia się
 • Działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości kształcenia
 • Transparentność działań

Krok 7

 • Ustalenie programu studiów
 • Wniosek u udzielnie pozwolenia na utworzenie studiów
 • Uruchomienie studiów

Sesja Q&A – sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi

Check-out – podsumowanie szkolenia z udziałem uczestników


Co zapewniamy w ramach szkolenia?

 • Autorskie materiały szkoleniowe i prezentacja w wersji elektronicznej (plik PDF);
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej; 
 • Możliwość przesłania pytań do Prowadzącego przed szkoleniem (zagadnienia zostaną omówione w trakcie zajęć).

Masz pytania dotyczące szkolenia?
Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem

+48 530 448 968, szkolenia@irsw.pl

Prowadzący

Grzegorz Laskowski

Grzegorz Laskowski

Ekspert ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia

Prawnik, konsultant i szkoleniowiec z prawie 20-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarach prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zarządzania jakością kształcenia.

Doradza w zakresie tworzenia uczelni i kierunków studiów, doskonalenia wewnętrznych systemów zarządzania jakością kształcenia, ustroju uczelni i zapewnienia zgodności jej działalności z przepisami prawa, w tym dokumentowania jej działań oraz doskonalenia wewnętrznych aktów prawnych.

Zrealizował ponad 100 szkoleń dla pracowników uczelni.

Był pierwszym ekspertem PKA i pracownikiem jej Biura, który otrzymał pozwolenia Przewodniczącego i Dyrektora na prowadzenie szkoleń.

Obejrzyj webinary naszego Eksperta

Fundamentalne mankamenty techniczne wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów

Zdalne rekrutacja i kształcenie w czasie pandemii

Potrzebujesz przeszkolić więcej osób?

Sprawdź ofertę naszych szkoleń wewnętrznych!

Najczęściej zadawane pytania

1. W jaki sposób mogę się zgłosić na szkolenie?

Rejestracja na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną przy pomocy formularza, dostępnego na stronie określonego szkolenia.

2. Skąd będę mieć pewność, że zgłoszenie na pewno dotarło do Państwa?

Po otrzymaniu formularza przedstawiciel IRSW kontaktuje się z Osobą zgłaszającą za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w formularzu), w celu potwierdzenia zgłoszenia wskazanych osób na szkolenie oraz przesłania faktury VAT.

3. Kiedy otrzymam dokładne informacje dotyczące m.in. miejsca szkolenia i godzin, w których się ono odbywa?

Najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia stacjonarnego przedstawiciel IRSW odpowiedzialny za organizację i przebieg szkolenia przesyła Uczestnikom drogą elektroniczną informacje na temat:
● dokładnego miejsca szkolenia, wraz z numerem sali szkoleniowej;
● wskazówek dojazdu;
● godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia;
● certyfikatów i zasad ich wydawania.

4. Kiedy i w jaki sposób następuje płatność za szkolenie?

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie odpowiedniej wpłaty na wskazany rachunek bankowy Instytutu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu.

Faktury VAT za udział w szkoleniu przekazywane są Uczestnikom pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.

5. Czy przed szkoleniem istnieje możliwość zadawania indywidualnych pytań prowadzącemu szkolenie?

Na 7 dni przed szkoleniem można przesłać pytania na adres szkolenia@irsw.pl, które to zostaną przekazane prowadzącemu szkolenie. W trakcie każdego szkolenia prowadzący przewiduje czas na indywidualne pytania uczestników.

6. Czy mogę zapisać na szkolenie więcej niż jedną osobę?

Tak, można zapisać dowolną liczbę osób. IRSW może jednak określić limit miejsc na szkoleniu. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej określony limit, o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym osoby zgłoszone później wpisywane są na listę rezerwową szkolenia.

7. Kiedy otrzymam informację, że szkolenie się odbędzie?

Koordynator szkoleń informuje zgłoszone osoby o ostatecznym potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej 5 dni roboczych przed szkoleniem. Informacja przesyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu. Potwierdzenie uczestnictwa jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia. Do startu danej edycji szkolenia stacjonarnego niezbędna jest minimalna grupa zapisanych osób. Jeśli z jakiś powodów nie uda się jej zebrać, poinformujemy Państwa o tej sytuacji najpóźniej 5 dni przed terminem szkolenia i zaproponujemy wybór innego rozwiązania: zapis na kolejną edycję danego szkolenia, wybór innych naszych autorskich kursów z dostępnej oferty w ramach wpłaconej kwoty lub całkowity zwrot wpłaconych środków.

8. Czy po szkoleniu otrzymam prezentacje ze szkolenia, certyfikat?

Materiały szkoleniowe oraz certyfikaty w wersji elektronicznej są udostępniane Uczestnikom po zakończeniu szkolenia (nie później niż na 3 dni robocze od daty szkolenia) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?