Print Friendly, PDF & Email
+100%-

O PROGRAMIE

Wierzymy, że w polskich uczelniach drzemie olbrzymi potencjał, który w obliczu reformy należy uwolnić. Nowe przepisy mogą dać duży impuls do rozwoju, ale również niosą za sobą ryzyko popełnienia błędów przy ich wdrożeniu. Dlatego też pomagamy aspirującym uczelniom wykorzystać pojawiającą się szansę i ograniczyć zagrożenia, a tym samym osiągnąć sukces w nowym systemie szkolnictwa wyższego.
 

Robimy to poprzez uporządkowanie i usprawnienie procesu wprowadzenia w uczelniach Ustawy 2.0 oraz udzielenie im pełnego wsparcia w tym zakresie. Po to właśnie opracowaliśmy kompleksowy program doradczo-wdrożeniowy pod nazwą „UCZELNIA 2.0”.

 

W ramach Programu nasz zespół doradców i ekspertów pomaga szkołom wyższym szybciej i efektywniej dostosować się do wymogów nowej ustawy oraz opracować model funkcjonowania uczelni, która będzie osiągać sukcesy w nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

KOMPLEKSOWA WERYFIKACJA LEGISLACYJNA PROJEKTÓW STATUTÓW UCZELNI

SPRAWDŹ!

JAK MOŻE SKORZYSTAĆ TWOJA UCZELNIA?

SPRAWNE WDROŻENIE USTAWY 2.0  

Autorska metodyka wdrożenia umożliwia sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu zmian, zgodnie z wytycznymi ustawowymi

  REDUKCJA KOSZTÓW WDROŻENIA

 Realizacja programu „UCZELNIA 2.0” umożliwia obniżenie kosztów wdrożenia zmian nawet o połowę


BEZPIECZEŃSTWO DECYZJI

Współpraca z naszymi ekspertami pozwala ograniczyć ryzyko błędów w realizowaniu strategicznych działań

  ZNIWELOWANIE OBAW PRZED ZMIANAMI  

Program wspiera władze uczelni w komunikowaniu i wyjaśnianiu zmian ich pracownikom na wszystkich etapach wdrożenia Ustawy 2.0 w uczelni

  WSPARCIE ZASOBÓW KADROWYCH UCZELNI  

Zaangażowanie naszego zespołu powoduje odciążenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie zmian oraz oszczędność ich czasu

PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 Pracownicy otrzymują nie tylko wiedzę nt. nowych przepisów ustawy, ale również procedur wdrożonych w ich uczelni


CO ROBIMY W RAMACH PROGRAMU UCZELNIA 2.0?

 • ETAP WSTĘPNY: bezpłatny pre-audyt

  Przykładowe działania:

  • ustalamy sytuację faktyczną uczelni (stan wyjściowy)
  • dokreślamy zakres potrzebnych i możliwych zmian w uczelni w związku z reformą
  • opracowujemy wstępny harmonogram prac i szczegółową ofertę współpracy

  Wybrane efekty:

  • raport z pre-audytu dotyczący stanu uczelni przed wdrożeniem ustawy
  • lista działań wdrożeniowych i harmonogram ich realizacji
  • oferty współpracy dopasowana do potrzeb uczelni
 • ETAP 1: wyznaczenie kierunków działania uczelni i stworzenie nowej struktury organizacyjnej

  Przykładowe działania:

  • doradzamy w wytyczeniu kierunków zmian (celów strategicznych)
  • określamy sposoby realizacji wyznaczonych celów
  • przedstawiamy propozycje konkretnych rozwiązań dotyczących wewnętrznej struktury i procesów
  • pomagamy zaprojektować nowy model organizacyjny i funkcjonalny uczelni
  • przygotowujemy statut oraz inne dokumenty ustrojowe uczelni wg. wypracowanych założeń
  • wspieramy w procesie komunikowania zmian

  Wybrane efekty:

  • zestaw celów strategicznych i plan działań zmierzających do ich realizacji
  • projekt modelu organizacyjno-funkcjonalnego uczelni
  • schemat i opis struktury organizacyjnej
  • projekt statutu uczelni i innych dokumentów ustrojowych
  • opisy kluczowych procesów w uczelni (np. zarządzanie badawczymi)
  • Harmonogram konsultacji oraz zalecenia dot. komunikowania zmian wśród pracowników
 • ETAP 2: dostosowanie procesów wewnętrznych do nowego modelu funkcjonowania uczelni

  Przykładowe działania:

  • analizujemy i oceniamy efektywność kluczowych procedur wewnętrznych uczelni w obszarze: badań naukowych, dydaktyki, spraw pracowniczych, relacji z otoczeniem
  • wskazujemy propozycje konkretnych rozwiązań opartych o najlepsze praktyki z kraju i ze świata
  • pomagamy opracować nowe procedury merytoryczne i organizacyjne
  • przygotowujemy projekty najważniejszych aktów uczelnianych: zarządzeń, regulaminów, wytycznych oraz wzory innych dokumentów
  • wspieramy w procesie komunikowania zmian

  Wybrane efekty:

  • raport efektywności dotychczasowych procedur wewnętrznych
  • projekty nowych procedur w kluczowych obszarach (np. zarządzanie dorobkiem naukowym, zarządzanie kierunkami studiów, itp.)
  • regulaminy, zarządzenia, wzorów, wytyczne, itp. (np. regulamin studiów, regulamin procedur awansu naukowego)
  • zestaw zaleceń dot. ograniczenia obciążeń biurokratycznych
 • ETAP 3: wdrożenie zmian i przeszkolenie kadr

  Przykładowe działania:

  • szkolimy pracowników z zakresu nowych przepisów
  • przygotowujmy kadry do nowych procedur uczelnianych
  • odpowiadamy na bieżące pytania i wątpliwości interpretacyjne

  Wybrane efekty:

  • plan podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników
  • praktyczne materiały szkoleniowe usprawniające przyszłą pracę
  • dostęp do Bazy Wiedzy o szkolnictwie wyższym
  • przeszkolenie ok. 400 pracowników
 • ETAP 4: ewaluacja wdrożonych zmian oraz bieżące wsparcie dla władz i pracowników

  Przykładowe działania:

  • ewaluujemy i doskonalimy wdrożone procedury
  • prowadzimy bieżące konsultacje wspierające władze i pracowników uczelni

  Wybrane efekty:

  • dostęp do aktualnej wiedzy nt. przepisów i ich interpretacji itp., w zakresie niezbędnym do wykonywania bieżących obowiązków zawodowych (poprzez szkolenia i dostęp do Bazy Wiedzy)
  • ewaluacja przyjętych rozwiązań pod kątem realizacji przyjętych kierunków działania uczelni i ich udoskonalenie

SKORZYSTAJ Z DARMOWEGO PRE-AUDYTU

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PROGRAM W LICZBACH

15
uczelni objętych programem
100
godzin szkoleń
dla pracowników

12
miesięcy wdrożenia Ustawy 2.0
7
obszarów wdrożenia
500
godzin
doradztwa

24
warsztaty
dla władz uczelni

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ

POBIERZ

POZNAJ NASZYCH DORADCÓW I EKSPERTÓW


Co może osiągnąć uczelnia po efektywnym wdrożeniu Ustawy 2.0?

KATEGORIA
B lub A/A+

WZROST OTRZYMYWANEJ SUBWENCJI
AWANS W RANKINACH
WYŻSZE OCENY JAKOŚCI
WZROST LICZBY KANDYDATÓW NA STUDIA

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

NASI KLIENCI

SKORZYSTAJ Z DARMOWEGO PRE-AUDYTU


Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43. Lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.irsw.pl, telefonicznie 81 8228 615. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Podstawą  prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności.

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl