Akademia Liderów Zarządzania Uczelniami (1-11 lipca 2024 r.)

Dowiedz się więcej

Udoskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK)

Jaki był kontekst i cele projektu?  

Naszym klientem była czołowa uczelnia niepubliczna, z filiami w różnych miastach Polski.

Celem było zapewnienie spójności WSZJK w skali całej uczelni (jej wszystkich jednostek), z wykorzystaniem najlepszych praktyk (zarówno tych funkcjonujących już w uczelni jak również w innych uczelniach) oraz zapewnieniu zgodności z krajowymi i międzynarodowymi standardami.  

Jak odpowiedzieliśmy na potrzeby Uczelni?  

W ramach naszej współpracy mieliśmy za zadanie metodyczne i merytoryczne zaplanowanie procesu tworzenia ulepszonego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Doradzaliśmy zespołowi roboczemu w zakresie najlepszych praktyk oraz konstruktywnej krytycznej analizy przyjętych rozwiązań w procesie opracowywania merytorycznych rozwiązań w określonych procedurach. Wsparliśmy zespół roboczy uczelni podczas spotkań warsztatowych i opracowaliśmy projekty gotowych procedur zgodnych z modelem umożliwiającym utworzenie tzw. Księgi Jakości. Ponadto, kompleksowo opracowaliśmy odpowiednie podstawy formalno-prawne dotyczące projektów procedur, takie jak projekty wewnętrznych aktów normatywnych (np. Zarządzenia Rektora, uchwały Senatu, itp.). 

Projekt realizowany był przez 16 miesięcy, w ramach ustalonego harmonogramu merytoryczno- organizacyjnego, który zapewnił właściwy ciąg logiczny podejmowanych działań. 

Ręce piszące na laptopie

Jak przebiegała realizacja projektu?  

Współpraca oparta była na konsultacjach merytorycznych online i udziale naszych ekspertów w prawie 30 spotkaniach zespołu roboczego uczelni. Po zakończeniu prac nad przygotowaniem poszczególnych procedur, uczelnia przekazała nam opracowane projekty, w celu dokonania ich ewaluacji/recenzji. Po przygotowaniu przez uczelnię ostatecznych projektów procedur, nasz zespół opracował (w odniesieniu do nich) odpowiednie podstawy formalno-prawne tj. projekty wewnętrznych aktów normatywnych, zgodnie z ustaloną wcześniej listą (np. Zarządzenia Rektora, uchwały Senatu, itd.). 

Jakie efekty uzyskała Uczelnia?

Dzięki naszej współpracy udało się skutecznie i sprawnie przeprowadzić skomplikowany proces doskonalenia uczelnianego WSZJK. Stworzyliśmy unowocześniony, kompletny, spójny i jednolity Wewnętrzny System Zapewniania Jakości kształcenia na uczelni, obejmujący wszystkie kierunki studiów i jednostki organizacyjne, uwzględniający najlepsze praktyki stosowane w szkolnictwie wyższym. Poprawiliśmy efektywność dotychczasowego systemu oraz wprowadziliśmy mechanizmy umożliwiające samoakredytację. Ponadto, zwiększyliśmy świadomość pracowników uczelni – zarówno kadry zarządzającej, jak i osób bezpośrednio odpowiedzialnych za organizację i realizację procesu kształcenia – na temat trendów w zarządzaniu jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz istoty i zasad funkcjonowania nowego WSZJK. 

Zastanawiasz się, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej Uczelni?

Umów się na bezpłatną konsultację
Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację