Diagnoza i opracowanie programu naprawczego kierunku studiów

Dowiedz się więcej

Udostępnianie dokumentacji medycznej w szpitalu klinicznym na potrzeby dydaktyczne

W ostatnim czasie, w jednym ze szpitali klinicznych została przeprowadzona kontrola NFZ, po której kontrolerzy poddali pod wątpliwość podstawy prawne dotyczące udostępniania studentom dokumentacji medycznej, wskazując na brak jednoznacznych podstaw prawnych umożliwiających takie działanie.  Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – Piotr Pokorny zwrócił się w tej sprawie z zapytaniem prawnym do Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.

                     
O ile udostępnianie dokumentacji medycznej w celu prac naukowych i w celu przygotowania rozpraw/prac zmierzających do uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych lub stopnia naukowego zostały wyrażone expressis verbis w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, to ustawy te w żaden sposób nie określają zasad udostępniania dokumentacji medycznej na potrzeby stricte dydaktyczne. Należy tu wskazać, że potrzeby te wynikają z faktu iż studenci uczestniczą również w procesie terapeutycznym pacjentów, ponieważ prowadzą ich higienę, podają leki, żywią enteralnie i parenteralnie, określają czynniki ryzyka chorób, prowadzą edukację zdrowotną i profilaktykę, itp.
W opinii ekspertów z zakresu prawa, literalna wykładnia obowiązujących przepisów (ograniczenie do działalności naukowej oraz do przygotowywania prac dyplomowych) niweczy w dużym stopniu cel dla jakiego tworzone i prowadzone są szpitale kliniczne, bowiem uniemożliwia właściwe kształcenie studentów na kierunkach medycznych. Wobec powyższego, zasadne byłoby zastosowanie wykładni celowościowej, zgodnie z którą udostępnianie studentom dokumentacji medycznej w toku zajęć dydaktycznych prowadzonych w szpitalach klinicznych w ramach studiów wyższych byłoby zgodne z prawem.
Wobec złożonego zapytania, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia przesłał swoją interpretację, w której potwierdził stanowisko IRSW i potwierdził, że w związku z prowadzoną dydaktyką, szpitale kliniczne mają możliwość odpowiedniego udostępniania dokumentacji medycznej swoim studentom. Treść interpretacji można pobrać tutaj
Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację