Akademia Liderów Zarządzania Uczelniami (9-19 września 2024 r.)

Dowiedz się więcej

Utworzenie uczelni niepublicznej w Polsce

Jaki był kontekst i cele projektu?  

Do współpracy przy założeniu niepublicznej szkoły wyższej zaprosiła nas spółka od lat działająca polskim rynku, będąca formalnym „Założycielem” obecnie funkcjonującej uczelni.

W związku ze zmianami na rynku szkolnictwa wyższego, spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu starań związanych z utworzeniem nowej uczelni niepublicznej, aby wykorzystać nadarzające się okazje związane w szczególności z krótkimi formami kształcenia (studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne, itp.). 

Założyciel dysponował ogólną wizją działania uczelni oraz niewielkim zespołem organizacyjnym bez większego doświadczenia związanego z działaniem sektora szkolnictwa wyższego oraz zespołem kadry akademickiej pracującej w innych uczelniach. Kluczowe było zatem wprowadzenie odpowiedniej metodyki pracy, która w kilka miesięcy doprowadziłaby do sprawnego opracowania wniosku o wpis do ewidencji uczelni niepublicznych oraz równoległego wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, które łącznie stanowiły kilkaset stron opisów i stosownych dokumentów. 

Dla Założyciela kluczowe było wsparcie merytoryczne, organizacyjne i prawne dla jego zespołu, przy zachowaniu sprawności prac. Mając to na względzie, zostaliśmy poproszeni o wydelegowanie zespołu doświadczonych ekspertów, którzy odpowiednią wesprą prace na wszystkich etapach. 

Jak odpowiedzieliśmy na potrzeby uczelni?  

Kluczowe działania poprzedziliśmy spotkaniem ogólnym, które miało na celu lepsze zrozumienie potrzeb Założyciela oraz poznanie jego wizji na działanie nowotworzonej uczelni niepublicznej. 

Prace zasadnicze podzieliliśmy na trzy kluczowe etapy. Pierwszy z nich skupiał się na opracowaniu strategii rozwoju nowej uczelni (niezbędna do wniosku o wpis do ewidencji) oraz ogólnych ram ustrojowo-organizacyjnych. Drugi dotyczył wniosku o wpis do ewidencji oraz wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów. Trzeci natomiast skupiał się na uzupełniającej dokumentacji formalno-prawnej, koniecznej do prawidłowego i zgodnego z prawem działania uczelni po jej utworzeniu. 

Cały projekt trwał łącznie ok. sześć miesięcy. W prace na rzecz uczelni zaangażowanych było czworo ekspertów IRSW.  

Jak przebiegała realizacja projektu?  

W realizacji pierwszego etapu projektu, kluczową rolę odgrywała praca warsztatowa z kadrą uczelni, poprzedzona syntetyczną oceną uwarunkowań strategicznych kierowaną przez wiodącego eksperta IRSW. Na podstawie tej oceny, nasz ekspert przeprowadził warsztaty z przedstawicielami Założyciela, w trakcie których udało się metodycznie wypracować optymalną strategię rozwoju nowej uczelni w kształcie, który odpowiada potrzebom nowotworzonego podmiotu. Można uznać, że strategia ta stanowiła ramowy plan działań budowania stabilnej uczelni przez pierwsze cztery lata jej działalności. W ramach dwóch dodatkowych spotkań wypracowano także założenia organizacyjno-ustrojowe, które znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie statutu. Zarówno strategia jak i statut są dokumentami, które były konieczne do złożenia wraz z „wnioskami o utworzenie uczelni”. 

Na drugim etapie przedstawiliśmy „zespołowi merytorycznemu” Założyciela wzory wniosków ze szczegółowymi informacjami, jakiego rodzaju dane muszą zostać przygotowane, a także dodatkowe narzędzia wspierające. W późniejszym czasie, w sposób iteracyjny, weryfikowaliśmy materiały przygotowywane przez zespół (np. program studiów) i nanosiliśmy niezbędne uwagi korygujące. Dzięki takiemu podejściu nie tylko udało się zapewnić poprawność merytoryczną przygotowywanych dokumentów, ale także nauczyć zespół pracy z wnioskami dotyczącymi tworzenia kierunków studiów w przyszłości. Niezależnie od uwag i propozycji konkretnych korekt, odbywaliśmy regularne spotkania monitorująco-konsultacyjne, które pozwalały na bieżąco dbać o sprawne postępy prac, jak również rozwiewać wszelkie ewentualne wątpliwości powstałe w toku pracy z dokumentami.  

Po przygotowaniu i złożeniu przez Założyciela wniosków dotyczących utworzenia uczelni, opracowaliśmy pozostałe wzory dokumentów, regulaminów i innych aktów normatywnych, które znalazły swoje zastosowanie od momentu formalnego utworzenia uczelni po uzyskaniu niezbędnych zgód. 

Co udało się osiągnąć?  

Uporządkowana według metodyki IRSW praca pozwoliła na sprawne przygotowanie dokumentu strategicznego oraz obszernej dokumentacji wniosków związanych z utworzeniem uczelni. Nasza dbałość o szczegóły oraz poprawność formalno-prawną spowodowały, że wnioski zostały zaakceptowane bez żadnych uchybień formalnych, a ostatecznie (z uwzględnieniem opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej) doprowadziły do formalnego utworzenia nowej uczelni. 

Poza dokumentacją do wniosków, w efekcie projektu opracowaliśmy wewnętrzne akty prawne, w tym:

 • Statut, 
 • Regulamin organizacyjny, 
 • Regulamin studiów, 
 • Uchwałę w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia, 
 • Regulamin świadczeń dla studentów, 
 • Uchwałę ws. wytycznych do programu studiów i harmonogramu ich realizacji, 
 • Uchwałę ws. ustalenia programu studiów i przyporządkowania kierunku do dyscyplin, 
 • Zarządzenie w sprawie warunków pobierania i wysokości opłat,
 • Regulamin kształcenia na odległość, Regulamin zawodowych praktyk studenckich, 
 • Regulamin procesu dyplomowania, Uchwałę ws. wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, 
 • Regulamin pracy, 
 • Regulamin wynagradzania, 
 • Regulamin zarządzania prawami autorskimi 
 • Regulamin zarządzania infrastrukturą badawczą. 

Przygotowane regulacje spełniały wszystkie z pięciu kluczowych kryteriów standardu jakości IRSW, tj. kryteria: zgodności z prawem, kompleksowości, spójności, zgodności z koncepcją funkcjonowania uczelni oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej.   

Chcesz sprawnie i skutecznie przeprowadzić proces tworzenia uczelni? Pomożemy Ci to zrealizować!

Skontaktuj się z nami
Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację