Z  dumą prezentujemy ekspertyzę pn. „Kierunki i perspektywy zmian szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim”, którą wykonaliśmy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Głównym zadaniem ekspertyzy jest pogłębienie wiedzy na temat bieżącego funkcjonowania szkół wyższych w województwie lubuskim i określenie możliwych kierunków ich rozwoju. Ekspertyza ta ma dostarczyć wszystkim zainteresowanym tj. samorządowi województwa oraz uczelniom, informacji na temat oczekiwań najważniejszych interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, pozwalających na podjęcie działań zwiększających konkurencyjność lubuskich uczelni, a ponadto ukazać możliwości i zagrożenia dla szkół wyższych w regionie w związku ze zmianami zachodzącymi w szkolnictwie wyższym na różnych płaszczyznach.

Merytoryczne opracowanie niniejszej ekspertyzy poprzedzone zostało przeprowadzeniem: (a) analizy danych zastanych (desk research), (b) analizy prawnej obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych regulujących zewnętrzne i wewnętrzne zakresy działalności uczelni (c) indywidualnych wywiadów pogłębionych, (d) ankiet audytoryjnych, (e) ankiet elektronicznych.

Przeprowadzone analizy stanowiły podstawę do określenia szans i barier rozwojowych uczelni w województwie lubuskim oraz do sformułowania rekomendacji i zaleceń dotyczących możliwych do podjęcia działań strategicznych i operacyjnych.

Kluczowe wyniki ekspertyzy oraz najważniejsze rekomendacje:

  • Ogólna sytuacja uczelni w województwie lubuskim może być określona jako umiarkowanie dobra, ale wymagająca zdecydowanych działań i strategicznego podejścia do rozwoju w dłuższej perspektywie czasu.
  • W ocenie interesariuszy formalna strona związana ze współpracą z uczelniami i szkołami z regionu jest dobra i nie wskazywano zastrzeżeń w tym zakresie. Dostrzec można jednak powierzchowność kooperacji uczelni z otoczeniem społeczna-gospodarczym. Celem powinno być przejście na bardziej zaawansowany poziom współpracy i rozszerzenie jej zakresu.
  • Biorąc pod uwagę wskaźniki komercjalizacji w województwie lubuskim zdecydowanej intensyfikacji wymaga współpraca pomiędzy uczelniami w pracodawcami w tym zakresie.
  • Samorząd terytorialny (prezydenci największych lubuskich miast oraz samorząd województwa) powinien przejąć rolę inicjatora i koordynatora współpracy międzysektorowej (ze szkołami wyższymi oraz przedsiębiorstwami i otoczeniem biznesu) o charakterze strategicznym.
  • Pracodawcy muszą mocniej zaangażować się w działania – jednym z powodów wyjazdów studentów poza region są warunki pracy i płacy w lubuskim.
  • Należy wzmacniać działania promocyjne wśród przedsiębiorców na temat możliwości podejmowania współpracy z uczelniami oraz korzyści z niej wynikających.
  • Jakość kształcenia w lubuskich szkołach wyższych i kojarzony z tym prestiż są jednymi z kluczowych czynników decydujących o chęci studiowania poza regionem.
  • Najsłabszym elementem oceny funkcjonowania lubuskich uczelni jest poziom działalności naukowej oraz badawczorozwojowej i ten obszar wymaga podjęcia zdecydowanych działań.
  • Konieczne są także spójne działania promocyjne i wizerunkowe.
  • Należy podjąć zdecydowane i zintensyfikowane kroki zmierzające do znacznego podniesienia poziomu naukowego jednostek posiadających obecnie uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Do pobrania: 

Ekspertyza pn. Kierunki i perspektywy zmian szkolnictwa wyższego w Województwie Lubuskim

Prezentacja ze spotkania warsztatowego Grupy Roboczej ds. opracowania kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim

Zdjęcia ze spotkania warsztatowego Grupy Roboczej ds. opracowania kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim


Fot. LROT