Z przyjemnością publikujemy pierwszą z cyklu zbiorowych monografii naukowych poświęconych problematyce prawnych aspektów szkolnictwa wyższego w Polsce. Tematem przewodnim niniejszej publikacji jest tematyka, która nie była dotychczas poddana w naszej literaturze pogłębionym analizom, dotycząca postępowań administracyjnych oraz stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w instytucjach sektora szkolnictwa wyższego.

Głównym motywem, który przyświecał redaktorom, była chęć przynajmniej częściowego wypełnienia istniejącej w tym zakresie luki w dorobku nauk prawnych. Mnogość zagadnień teoretycznych oraz problemów praktycznych, związanych z przedmiotową tematyką, a jednocześnie trafność jej doboru w ramach niniejszej monografii, najlepiej potwierdzają szczegółowe rozważania prowadzone w ramach 26 artykułów naukowych, które zostały przygotowane przez przedstawicieli 13 ośrodków akademickich oraz praktyków (Naczelny Sąd Administracyjny, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego).

Monografię podzielono na trzy części, które odnoszą się do następujących grup problemów badawczych:

 1. sprawy o charakterze systemowym, tj. dotyczące kwestii o charakterze ponaduczelnianym, m.in. dostęp do informacji publicznych przez szkoły wyższe, decyzje nadzorcze właściwego ministra, postępowania o przyznanie środków na badania naukowe i ich kontrola;
 2. sprawy pracownicze i awanse naukowe, w ramach których szczególnie dużo uwagi poświęcono problematyce postępowań w sprawie nadania stopnia i tytułu naukowego, a także postępowaniom dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich;
 3. sprawy studenckie i doktoranckie, które stanowią najbardziej zróżnicowaną tematycznie i najobszerniejszą część publikacji, w której poszczególni autorzy odnoszą się do szeregu zagadnień związanych z procesem przyjęcia na studia wyższe i studia doktoranckie oraz realizacji procesu kształcenia (w tym decyzji podejmowanych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów), pomocy materialnej, programu „Diamentowy Grant' oraz stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach dyscyplinarnych wobec studentów i doktorantów.

SZCZEGÓŁOWY SPIS ZAGADNIEŃ

I. SPRAWY SYSTEMOWE

 • Stosowanie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przez szkoły wyższe w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych;
 • Postępowanie w zakresie odwołania rektora na podstawie art. 38 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Decyzja zarządzająca wpis w rejestrze uczelni niepublicznych;
 • Postępowanie administracyjne w sprawach przyznawania środków publicznych na realizację projektów naukowych przez Narodowe Centrum Nauki;
 • Głębokość weryfikacji sądowo-administracyjnej w sprawach o przyznanie środków finansowych na realizację naukowych projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych.

II. NAUCZYCIELE AKADEMICCY I AWANSE NAUKOWE

 • Wybrane problemy stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurze awansu naukowego;
 • Problematyka zakończenia przewodu doktorskiego bez nadania stopnia;
 • Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu naukowego;
 • Kilka uwag w zakresie przesłanek i trybu wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego;
 • Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
 • Odwołanie od uchwały rady wydziału w sprawie odmowy nadania habilitacji – wybrane problemy praktyczne;
 • Sprzeciw Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów od decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego;
 • Wybrane problemy stosowania w przewodach doktorskich przepisów przejściowych do nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym;
 • Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich i studentów;

III. SPRAWY STUDENCKIE I DOKTORANCKIE

 • Charakter stosunku prawnego łączącego studenta i uczelnię;
 • Charakter postępowania i rozstrzygnięć Komisji Egzaminów Dyplomowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych;
 • Zmiana wyniku egzaminu maturalnego jako przesłanka wznowienia postępowania rekrutacyjnego na tle orzecznictwa;
 • Charakter prawny rozstrzygnięć organów szkół wyższych podejmowanych w sprawach studenckich;
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich. Zagadnienia wybrane;
 • Uzasadnienie decyzji stypendialnej – problemy praktyczne;
 • Uzasadnienie decyzji w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie;
 • Tok instancji w sprawach dotyczących stypendiów studenckich;
 • Zasady przyznawania świadczeń socjalnych. Zagadnienia procesowe;
 • Specyfika postępowania administracyjnego w sprawie przyznania środków finansowych na badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant’;
 • Utrata statusu doktoranta w świetle obowiązującego prawa – przypadki szczególne;
 • Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu dyscyplinarnym studentów i doktorantów.

Redakcja naukowa:
prof. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki, Naczelny Sąd Administracyjny), dr Adam Szot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego), Piotr Pokorny (Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego).

Pobierz publikację:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą ul. Dobrzańskiego 1, lok. I.2; 20-262 Lublin, moich danych osobowych w celu przesłania bezpłatnej publikacji na podany adres e-mailowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie, ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43 lok. 2.13. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@irsw.pl, tel. 81 8228 615 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43 lok. 2.13, 20 - 325 Lublin. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie zgody wyrażonej w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 206/679 tj. uzasadnionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji na temat oferty produktów i usług Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Rezygnacji z otrzymywania newslettera można dokonać poprzez kliknięcie w link „Wypisz mnie z newslettera” znajdujący się w każdej wiadomości newslettera IRSW. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych. Posiadają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Państwa - narusza przepisy unijnego rozporządzenia 2016/679. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zrealizowania usługi newslettera. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.