Monografia naukowa: „Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki”

Z przyjemnością publikujemy pierwszą z cyklu zbiorowych monografii naukowych poświęconych problematyce prawnych aspektów szkolnictwa wyższego w Polsce. Tematem przewodnim niniejszej publikacji jest tematyka, która nie była dotychczas poddana w naszej literaturze pogłębionym analizom, dotycząca postępowań administracyjnych oraz stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w instytucjach sektora szkolnictwa wyższego.

Głównym motywem, który przyświecał redaktorom, była chęć przynajmniej częściowego wypełnienia istniejącej w tym zakresie luki w dorobku nauk prawnych. Mnogość zagadnień teoretycznych oraz problemów praktycznych, związanych z przedmiotową tematyką, a jednocześnie trafność jej doboru w ramach niniejszej monografii, najlepiej potwierdzają szczegółowe rozważania prowadzone w ramach 26 artykułów naukowych, które zostały przygotowane przez przedstawicieli 13 ośrodków akademickich oraz praktyków (Naczelny Sąd Administracyjny, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego).

Monografię podzielono na trzy części, które odnoszą się do następujących grup problemów badawczych:

 1. sprawy o charakterze systemowym, tj. dotyczące kwestii o charakterze ponaduczelnianym, m.in. dostęp do informacji publicznych przez szkoły wyższe, decyzje nadzorcze właściwego ministra, postępowania o przyznanie środków na badania naukowe i ich kontrola;
 2. sprawy pracownicze i awanse naukowe, w ramach których szczególnie dużo uwagi poświęcono problematyce postępowań w sprawie nadania stopnia i tytułu naukowego, a także postępowaniom dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich;
 3. sprawy studenckie i doktoranckie, które stanowią najbardziej zróżnicowaną tematycznie i najobszerniejszą część publikacji, w której poszczególni autorzy odnoszą się do szeregu zagadnień związanych z procesem przyjęcia na studia wyższe i studia doktoranckie oraz realizacji procesu kształcenia (w tym decyzji podejmowanych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów), pomocy materialnej, programu „Diamentowy Grant” oraz stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach dyscyplinarnych wobec studentów i doktorantów.

SZCZEGÓŁOWY SPIS ZAGADNIEŃ

I. SPRAWY SYSTEMOWE

 • Stosowanie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przez szkoły wyższe w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych;
 • Postępowanie w zakresie odwołania rektora na podstawie art. 38 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Decyzja zarządzająca wpis w rejestrze uczelni niepublicznych;
 • Postępowanie administracyjne w sprawach przyznawania środków publicznych na realizację projektów naukowych przez Narodowe Centrum Nauki;
 • Głębokość weryfikacji sądowo-administracyjnej w sprawach o przyznanie środków finansowych na realizację naukowych projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych.

II. NAUCZYCIELE AKADEMICCY I AWANSE NAUKOWE

 • Wybrane problemy stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurze awansu naukowego;
 • Problematyka zakończenia przewodu doktorskiego bez nadania stopnia;
 • Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu naukowego;
 • Kilka uwag w zakresie przesłanek i trybu wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego;
 • Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
 • Odwołanie od uchwały rady wydziału w sprawie odmowy nadania habilitacji – wybrane problemy praktyczne;
 • Sprzeciw Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów od decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego;
 • Wybrane problemy stosowania w przewodach doktorskich przepisów przejściowych do nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym;
 • Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich i studentów;

III. SPRAWY STUDENCKIE I DOKTORANCKIE

 • Charakter stosunku prawnego łączącego studenta i uczelnię;
 • Charakter postępowania i rozstrzygnięć Komisji Egzaminów Dyplomowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych;
 • Zmiana wyniku egzaminu maturalnego jako przesłanka wznowienia postępowania rekrutacyjnego na tle orzecznictwa;
 • Charakter prawny rozstrzygnięć organów szkół wyższych podejmowanych w sprawach studenckich;
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich. Zagadnienia wybrane;
 • Uzasadnienie decyzji stypendialnej – problemy praktyczne;
 • Uzasadnienie decyzji w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie;
 • Tok instancji w sprawach dotyczących stypendiów studenckich;
 • Zasady przyznawania świadczeń socjalnych. Zagadnienia procesowe;
 • Specyfika postępowania administracyjnego w sprawie przyznania środków finansowych na badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant”;
 • Utrata statusu doktoranta w świetle obowiązującego prawa – przypadki szczególne;
 • Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu dyscyplinarnym studentów i doktorantów.

Redakcja naukowa:
prof. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki, Naczelny Sąd Administracyjny), dr Adam Szot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego), Piotr Pokorny (Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego).

Pobierz publikację: [PDF]

Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację