Audyt marketingowy uczelni i badania opinii interesariuszy

Znaczna część uczelni w Polsce nie posiada obiektywnych informacji na temat postrzegania swojego aktualnego wizerunku wśród różnych grup interesariuszy. W wielu przypadkach, władze nie mają także spójnej odpowiedzi, jaki obraz własnej uczelni chcą komunikować. Rzadko dokonywana jest rzetelna ocena skuteczności i efektywności stosowanych strategii marketingowych czy identyfikacja obszarów wymagających poprawy. 
 
Powyższe wpływa bezpośrednio na działania zespołów marketingowych w uczelniach, które są często niespójne, chaotyczne, nieefektywne i niedostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Może to również prowadzić do podejmowania przez władze uczelni błędnych decyzji strategicznych, związanych z rozwojem ich instytucji.
 
Dlatego warto wykorzystać narzędzie audytu marketingowego, czyli szczegółowej i rzetelnej oceny obecnego stanu działań marketingowych uczelni i ich efektów, zidentyfikowania mocnych i słabych stron tego procesu w uczelni, a także wskazania obszarów usprawnień.

W jaki sposób pracujemy?

 • Przeprowadzamy badania opinii interesariuszy – badania ilościowe techniką CATI i/lub CAWI oraz jakościowe – badania fokusowe FGI lub indywidualne wywiady pogłębione IDI/ITI, dotyczące aktualnego wizerunku i postrzegania uczelni w odnośnych grupach interesariuszy, oraz wśród mieszkańców danego obszaru;
 • Przeprowadzamy kompleksową analizę i opracowujemy rekomendacje dot. sposobu wewnętrznej organizacji oraz zarzadzania działaniami marketingowymi w uczelni; 
 • Dokonujemy analizy i oceny najważniejszych aspektów marketingowych uczelni w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ilościowych oraz dodatkowych badań jakościowych;
 • Przeprowadzamy analizę “DNA” marki uczelni, tj.: wyróżniki, wartości, obietnice, Brand Experience oraz Brand Design; 
 • Przeprowadzamy diagnozę sposobu organizacji działań marketingowych oraz efektywności tego procesu;
 • Wykonujemy analizę istotnych czynników otoczenia, w którym działa uczelnia, w tym działań uczelni konkurencyjnych, trendów i oczekiwań partnerów zewnętrznych;
 • Opracowujemy i prezentujemy raport zawierający praktyczne wnioski i rekomendacje.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

 • Uczelnia otrzymała zbiorczy raport komparatystyczny zawierający wnioski z przeprowadzonej wielowymiarowej oceny aktualnego wizerunku uczelni wśród kluczowych grup interesariuszy (studenci, absolwenci, pracownicy, partnerzy) oraz diagnozy sposobu organizacji działań marketingowych;
 • Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny prowadzonych przez uczelnię działań marketingowych oraz wykorzystywanych mediów, narzędzi, kanałów komunikacji, systemów identyfikacji wizualnej oraz kreacji i treści reklamowych opracowane są rekomendacje działań doskonalących;
 • Uczelnia zyskała informacje na temat kluczowych wyzwań stojących przed uczelnią w obszarze marketingowym;
 • Benchmarking najważniejszych działań, kanałów i narzędzi (porównanie z konkurencją).

baza wiedzy

Polecane materiały z Bazy Wiedzy

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody