Rozstrzygniecie podejmowane przez organ szkoły wyższej w indywidualnej sprawie studenta, jak również prowadzone postępowanie, w których taka decyzja zapada muszą zachować chociażby minimum procedury administracyjnej niezbędnej do prawidłowego załatwienia sprawy i zagwarantowania ustawowych uprawnień strony.

Podtytuł artykułu to teza interesującego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 22 października 2019 r., sygn. akt III SA/Lu 316/19. Sąd rozpoznawał sprawę skreślenia z listy studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych na kierunku ekonomia z powodu niepodjęcia studiów. Dziekan i Rektor, rozpoznając sprawę w dwóch instancjach uznali, że skreślenie ma uzasadnione podstawy, z czym nie zgodził się student. W skardze do sądu podniósł, że decyzja Dziekana została lakonicznie uzasadniona. W przedmiotowej decyzji Dziekan podał podstawę prawną, jednakże decyzja ta nie zawiera jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego oraz prawnego. Podstawa prawna rozstrzygnięcia została natomiast podana w sposób wadliwy – nie wskazano odpowiedniej litery przepisu, przez co skarżący mógł mieć wątpliwości, co faktycznie jest powodem skreślenia z listy studentów. Jednocześnie skarżący wskazał, że nie został poinformowany o toczącym się postępowaniu, przez co nie mógł wziąć w nim udziału na żadnym jego etapie.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z dalszą część tekstu przygotowanego przez eksperta Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ds. prawnych  – dra Artura Kokoszkiewicza uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.