Po dyskusjach nad kształtem nowego systemu szkolnictwa wyższego przyszedł czas na rozmowy nad funkcjonowaniem systemu uczelnianego, w tym nad opracowaniem dokumentów uczelnianych. W nowym numerze Forum Akademickiego ukazał się artykuł naszego Eksperta, dra Adama Szota, dotyczący konieczności uchwalenia nowego statutu.

Napisanie statutu musi zostać poprzedzone pracami koncepcyjnymi. Na przygotowanie dobrych założeń i rozwiązań systemowych potrzeba ok. 3 – 4 miesięcy. W artykule można odnaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące przygotowania statutu dla uczelni:

  • Jaki harmonogram prac?– szczegółowy harmonogram powinien uwzględniać obecne uwarunkowania procesu legislacyjnego na uczelni, jak również konieczność uzgadniania i godzenia niejednokrotnie sprzecznych interesów poszczególnych grup społeczności akademickiej.
  • Statut nowy czy lifting obecnego? – możliwe jest albo napisanie całego dokumentu od nowa, albo bazowanie na obecnych postanowieniach i ich bezpośrednie przenoszenie do projektu, jednak w tym drugim przypadku należy pamiętać o konieczności sprawdzenia spójności nowego aktu prawnego, a przenoszenie powinno odbywać się po wcześniejszej weryfikacji aktualności kopiowanego przepisu.
  • Samemu czy przy wsparciu zewnętrznych doradców? – decyzja dotycząca tego, kto ma być włączony w proces projektowania i wdrażania zmian, musi być dobrze przemyślana. Należy odradzić pozostawienie całego procesu wyłącznie w rękach zewnętrznych ekspertów, którzy bez znajomości tradycji akademickiej i specyfiki funkcjonowania uczelni mogą zaprojektować niefunkcjonalne rozwiązania, a także unikać próby implementacji rozwiązań wypracowanych przez inne uczelnie.
  • Jak szczegółowy statut? – nowe przepisy jednoznacznie określają tzw. obligatoryjną materię statutową, czyli wskazują elementy, jakie muszą znaleźć się w projektowanym statucie. Oprócz tego uczelnia może określić również inne zagadnienia, niewskazane wprost w ustawie.
  • Jaka struktura i procesy? – nowe przepisy pozostawiają uczelniom szeroki zakres swobody, wskazując jedynie przykładowe jednostki organizacyjne, jakie mogą być tworzone, a także ogólne ramy procesów zarządzania kształceniem, badaniami naukowymi oraz innymi obszarami. Planowanie nowego ładu organizacyjnego uczelni musi być podporządkowane trzem nadrzędnym wartościom: zgodności z przepisami ustawy i rozporządzeń, poszanowaniu tradycji akademickiej, a także efektywnej realizacji założonych celów strategicznych.
  • Co w okresie przejściowym? równie ważne jak merytoryczne rozstrzygnięcia dotyczące ustroju i kluczowych procesów w uczelni jest odpowiednie i przemyślane zaprojektowanie przepisów przejściowych.

Pełna wersja artykułu dostępna TUTAJ.

.