Opisy i wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk daje podstawy prowadzenia racjonalnej polityki personalnej uczelni, w tym optymalnej dystrybucji budżetu wynagrodzeń oraz planowania zatrudnienia i rozwoju osób zatrudnionych. Celem tego rodzaju projektu jest uporządkowanie systemu wynagrodzeń kadry uczelni. Wartościowanie służy wycenie stanowisk pracy z uwzględnieniem takich wymiarów, jak wymagane kwalifikacje, charakter zadań, czy też poziom odpowiedzialności. Na tej podstawie opracowuje się siatki wynagrodzeń zasadniczych. Integralną częścią wartościowania stanowisk jest tworzenie ścieżek karier dla stanowisk oraz symulacja finansowa kosztów wdrożenia.

Wraz z rozwojem uczelni rośnie potrzeba standaryzacji decyzji personalnych, w szczególności uporządkowania systemu i przyjęcia jednorodnych zasad płacowych. Niespójne podejście do warunków pracy i płacy negatywnie oddziałuje na motywację osób zatrudnionych, a w skrajnych przypadkach stanowi ryzyko naruszenia przez pracodawcę art. 78 § 1. Kodeksu Pracy, zakazującego dyskryminacji, w powiązaniu charakteru pracy i odpowiednich poziomów wynagrodzeń.

W jaki sposób pracujemy?

Wartościowanie stanowisk realizujemy w oparciu o metodykę o charakterze analityczno-punktowym, indeksowaną aktualnym raportem płacowym. Metodyka JKM APARP* była rozwijana od 1996 roku i została wdrożona z sukcesem w ponad stu organizacjach, w tym w wielu uczelniach. Metoda pozwala na dobór kryteriów wartościowania dostosowanych do charakterystyki danej uczelni, z uwzględnieniem zarówno jej oczekiwań dotyczących systemu wynagradzania, jak i specyfiki funkcjonowania.

 • Analizujemy uwarunkowania organizacyjne wartościowania (dokumenty płacowe uczelni, wstępne sugestie władz uczelni i partnerów społecznych), podsumowując ten etap raportem, w tym rekomendacjami dotyczącymi realizacji projektu;
 • Sporządzamy opisy stanowisk pracy. Dostosowujemy do danej uczelni szablon opisu stanowiska. Agregujemy informacje do opisów stanowisk na podstawie dokumentów oraz we współpracy z osobami zarządzającymi;
 • Tworzymy elektroniczną księgę opisów stanowisk (EKOS) zawierającą wszystkie zebrane informacje oraz opracowujemy opisy stanowisk od strony merytorycznej i formalnej (słownikowanie). Szkolimy wskazanych pracowników w zarządzaniu EKOS;
 • Przeprowadzamy właściwe warsztaty wartościowania stanowisk pracy. Sesje z zespołem wartościującym poprzedzone są analizą dostarczonych danych oraz krótkimi, indywidualnymi konsultacjami z kadrą kierowniczą uczelni;
 • Uczelnia jest wspierana w użytkowaniu i wdrażaniu wytworzonych w projekcie produktów przez konsultantów, którzy realizowali projekt, w ciągu roku od jego zakończenia.

*JKM Consulting 1996

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

 • W uczelni funkcjonuje elektroniczna księga opisów stanowisk (EKOS). Zawiera niezbędne wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne, zakresy odpowiedzialności i główne zadania realizowane na każdym stanowisku. Określa umiejscowienie w strukturze organizacyjnej i współzależności z innymi stanowiskami;
 • Wyniki wartościowania stanowisk oraz wszystkie informacje analityczne są zagregowane w bazie wartościowania. Umożliwia to szybki dostęp oraz możliwość modelowania wyników przy zmianie założeń wejściowych systemu wartościowania;
 • Wypracowany jest, w ramach konsultacji, ostateczny kształt wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich stanowisk wraz z taryfikatorem i kategoriami zaszeregowań, z uwzględnieniem odniesienia do aktualnych poziomów wynagrodzeń zawartych w raporcie płacowym. Uporządkowane są także kwestie dodatków do wynagrodzeń;
 • Dla wszystkich stanowisk opracowane zostają kryteria awansu w formie ścieżek karier;
 • Uczelnia otrzymuje symulację kosztów wdrożenia, na podstawie aktualnych
  danych finansowych (wykonanie do 3 symulacji finansowych: koszty wdrożenia wariantu, dopłaty, zamrożenia);
 • W ramach obsługi powdrożeniowej dokonywana jest analiza funkcjonowania systemu wynagradzania, wprowadzone niezbędne korekty w zwartościowanych stanowiskach pracy oraz przedstawione rekomendacje dotyczące stosowania systemu ocen w uczelni.

Możliwe warianty usługi

 • Sporządzenie opisów stanowisk pracy w formie elektronicznej księgi opisów stanowisk (EKOS)
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

baza wiedzy

Polecane materiały z Bazy Wiedzy

Przejdź do Bazy Wiedzy

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody