Diagnoza i opracowanie programu naprawczego kierunku studiów 

Wieloletnie obserwacje pozwalają zauważyć, że każdy kierunek studiów wyższych prowadzonych w uczelniach cechuje specyficzny dla niego „cykl życia”, którego najważniejszym wskaźnikiem jest liczba studentów rekrutujących się, podejmujących studia i ostatecznie te studia kończących. W ofercie polskich uczelni znajduje się wiele kierunków uznawanych za „klasyczne” takich jak: prawo, lekarski, psychologia, filozofia, itp. jak również wiele kierunków o charakterze unikatowym, starających się mocno odpowiadać aktualnym lub przewidywanym potrzebom rynku pracy.  

Bez względu na charakter, kierunki podlegają tym samym prawidłom rynkowym i mimo, wydawałoby się, bardzo dobrego pomysłu, nazwy, programu i kadry czasami dany kierunek nie cieszy się oczekiwaną popularnością wśród kandydatów lub z różnych powodów jest przez studentów porzucany w trakcie kształcenia. Przekłada się to nierzadko na wymierne straty finansowe (np. jeżeli student porzuca studia po pierwszym semestrze, to przy czesnym semestralnym na poziomie 3000 zł uczelnia traci w tym przypadku ok. 15 000 zł spodziewanych przychodów – 5 pozostałych semestrów x 3000 zł). Zdarza się także, że założona koncepcja kształcenia posiada uchybienia formalne lub merytoryczne, identyfikowane później przez Polską Komisję Akredytacyjną w toku oceny programowej. W niektórych przypadkach może to prowadzić do skróconej oceny pozytywnej lub wręcz negatywnej oceny kierunku. 

W jaki sposób pracujemy?

 • Przeprowadzamy pogłębioną diagnozę wskazanego kierunku studiów w wymiarze programowym (koncepcyjnym), marketingowym oraz realizacyjnym;
 • Weryfikujemy koncepcję kształcenia pod kątem zgodności z przepisami prawa;
 • Przeprowadzamy weryfikację zgodności kierunku z aktualnymi potrzebami rynku pracy;
 • W przypadku przeprowadzenia uprzednio przez PKA oceny programowej kierunku, analizujemy także szczegółowo sporządzony raport, ocenę i zalecenia doskonalące;
 • Przeprowadzamy diagnozę sposobu organizacji i realizacji działań promocyjnych oraz ocenę ich jakości i efektywności, gdzie analizujemy aspekty takie jak: planowanie działań marketingowych, tworzenie opisów oferty edukacyjnej, komunikowanie jej wartości oraz przewag konkurencyjnych, realizacja kampanii promocyjnych, monitoring działań. Dokonujemy porównania najważniejszych działań, kanałów i narzędzi z konkurencyjnymi uczelniami, prowadzącymi podobne kierunki studiów;
 • W ramach obszaru operacyjnego analizujemy twarde dane oraz badamy wieloaspektowo opinie interesariuszy diagnozowanego kierunku studiów, uwzględniając m.in. aspekty przebiegu procesu rekrutacji, obsługi studenta, realizacji procesu dydaktycznego, oraz innych istotnych czynników składających się na tzw. „doświadczenie studiowania” (student experience);
 • Weryfikujemy skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do diagnozowanego kierunku studiów;
 • Opracowujemy raport z przeprowadzonej diagnozy i omawiamy z kluczowym zespołem odpowiedzialnym za funkcjonowanie kierunku studiów;
 • Na podstawie diagnozy opracowujemy warsztatowo zestaw konkretnych działań niezbędnych do podjęcia w celu uzyskania pożądanych efektów w zakresie poprawy wyników rekrutacji, podniesienia retencji lub zapewnienia zgodności z przepisami.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać? 

W przypadku zrealizowania działań przewidzianych w opracowanym programie naprawczym można spodziewać się m.in.: 

 • podniesienia efektywności rekrutacji (więcej chętnych na podjęcie studiów) na kierunku studiów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i działań związanych z marketingiem kierunku,
 • zwiększenia retencji i skuteczności kształcenia studentów mogącej wymiernie przekładać się na zwiększenie finansowej rentowności kierunku – szczególnie w przypadku kierunków prowadzonych odpłatnie,
 • gwarancji zgodności kształcenia z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto, angażująca formuła wypracowania programu naprawczego pozwala znacząco podnieść świadomość i kompetencje pracowników uczelni odpowiedzialnych za rozwój kierunku lub kierunków studiów. 

Możliwe warianty usługi

 • Weryfikacja zgodności przyjętej koncepcji kształcenia z obowiązującymi przepisami prawa 
 • Weryfikacja zgodności przyjętej koncepcji kształcenia z potrzebami rynku pracy 
 • Audyt marketingowy, w tym weryfikacja założeń i realizacji marketingu kierunku studiów 
 • Wieloaspektowe badanie opinii interesariuszy kierunku studiów
 • Doskonalenie procesu rekrutacji w uczelni (mapowanie procesu, rekomendacje usprawnień oraz wsparcie we wdrożeniu zmian na poziomie procedur operacyjnych i narzędzi) 
 • Przygotowanie i wsparcie w implementacji cyfrowych narzędzi wspomagania rekrutacji (boty)

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody