Diagnoza i opracowanie programu naprawczego kierunku studiów

Dowiedz się więcej

Jak poprawnie redagować wewnętrzne akty normatywne? Cz. 2. Zarządzenie

Zgodnie z zapowiedzią, w kolejnym tekście, tym razem nieco krótszym, poświęconym zasadom przygotowywania dokumentów tworzonych w Uczelni, chcemy zapoznać Państwa z poprawną redakcją zarządzenia, czyli wewnętrznego aktu prawnego wydawanego przez organy jednoosobowe.

Jednostki redakcyjne

Podstawową jednostką redakcyjną i systematyzacyjną zarządzenia jest paragraf. Paragrafy można dzielić na ustępy, ustępy na punkty, punkty na litery, a litery na tiret.

Upoważnienie do wydania zarządzenia

Na podstawie jednego upoważnienia wydaje się jedno zarządzenie, które wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu.
Jeżeli jedno upoważnienie przekazuje do uregulowania różne sprawy, które dają się tematycznie wyodrębnić tak, że ich zakresy są rozłączne, można wydać na podstawie takiego upoważnienia więcej niż jedno zarządzenie.
Jeżeli upoważnienie jest wyrażone w kilku przepisach, jako podstawę prawną wydania przytacza się przepis, który wskazuje organ upoważniony do jego wydania oraz określa zakres spraw przekazanych do uregulowania.

Tytuł zarządzenia

W tytule zarządzenia zamieszcza się:

  1. oznaczenie rodzaju aktu;
  2. nazwę organu wydającego;
  3. numer;
  4. datę;
  5. określenie przedmiotu.

Nazwę organu wydającego zarządzenie podaje się w brzmieniu ustalonym w przepisach o utworzeniu tego organu.
Oznaczenie rodzaju aktu oraz nazwę organu wydającego pisze się wielkimi literami.
Określenie przedmiotu rozpoczyna się od wyrazów „w sprawie …..”.

Zobacz w jaki sposób wspieramy uczelnie w opracowywaniu i nowelizacji przepisów wewnętrznych uczelni

Treść zarządzenia

Podstawę prawną wydania wyraża się zwrotem np. „Na podstawie §….. (pełen tytuł uchwały) zarządza się, co następuje: …..”.
W przepisach ogólnych:

  1. określa się przedmiot, w szczególności wtedy, gdy tytuł jest zwięzły i nie zawiera szczegółowej informacji o wszystkich sprawach regulowanych w zarządzeniu, rozpoczynając przepis od wyrazów „Zarządzenie określa …..”;
  2. zamieszcza się postanowienia o stosowanych w zarządzeniu definicjach i skrótach.

Zarządzenie a uchwała

Pozostałe zasady redagowania zarządzenia są analogiczne do sposobu przygotowywania uchwały.
Należy jednak pamiętać, że w zarządzeniu:

  1. zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym;
  2. nie zamieszcza się przepisów niezgodnych z aktem upoważniającym lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
  3. nie powtarza się przepisów aktu upoważniającego oraz przepisów innych aktów normatywnych.

Autor: Grzegorz Laskowski, ekspert ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia

Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację