Doskonalenie aktualnej strategii uczelni  

Warto zweryfikować, na ile wypracowany dokument spełnia standardy dobrze opracowanej strategii uczelni i w tym znaczeniu gotowy jest do jego przyjęcia i wdrożenia. Obecna strategia uczelni może również wymagać aktualizacji lub nawet gruntownej przebudowy, kiedy otoczenie zmienia się dynamicznie lub kiedy doświadczamy trudności w jej wdrożeniu.

Jakość opracowanej strategii zależy bowiem od zastosowanego podejścia i rzetelności diagnozy oraz planowania, poprawności użycia odpowiednich metodyk i narzędzi, spójności dokumentu i logiki konstrukcji samej strategii. Bardzo często uczelnie nie dysponują również odpowiednim modelem prowadzenia i nadzorowania wdrożenia, co czyni je przypadkowym lub całkiem iluzorycznym.

W jaki sposób pracujemy?

 • Dokonujemy rozpoznania procesu strategicznego, w tym podejścia władz i zespołu strategicznego w uczelni, etapów i zastosowanej metodyki przygotowania strategii;
 • Analizujemy dokumentację strategii (w tym przeprowadzonej diagnozy) pod kątem spójności i zgodności z najlepszymi praktykami zarządzania strategicznego;
 • Rekomendujemy zmiany lub podjęcie działań w związku z wynikami ewaluacji strategii, w tym projektujemy efektywny model wdrożenia i system jego pomiaru;
 • Wspieramy władze uczelni w przeprowadzeniu ewaluacji śródokresowych oraz ewaluacji na koniec okresu wdrożenia objętego aktualną strategią;
 • Pomagamy uczelni zweryfikować, w jakim stopniu plan strategiczny został zdekomponowany do poziomu szczegółowych działań, czy te działania zostały podjęte i jakie osiągnięto rezultaty;
 • Pomagamy uporządkować lub uaktywnić prace wdrożeniowe. Rekomendujemy odpowiednie praktyki zarządzania zmianą w uczelni, w tym interwencje w sytuacjach kryzysowych.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

 • Raport obejmujący ocenę jakości dokumentu strategii oraz rekomendacje udoskonalenia, uzupełnienia lub istotnej zmiany formy i treści strategii uczelni. 
  W szczególności zweryfikowane są:
  – struktura dokumentu strategii – elementy, obszary, perspektywy, etc., 
  – sposób przeprowadzenia, zakres i wynik diagnozy strategicznej,
  – wizja strategiczna oraz ujęcie misji i wartości uczelni,
  – założenia do planu strategicznego wynikające z diagnozy i wizji oraz podejście do formułowania celów,
  – sformułowanie planu operacyjnego, 
  – podejście do pomiaru osiągania celów oraz adekwatność zastosowanych mierników i wskaźników,
  – sposób zaprojektowania etapu wdrożenia strategii.
 • Przeprowadzona ze wsparciem doradczym samoocena działań podjętych w ramach realizacji strategii, jakości organizacyjnej wdrożenia, w tym zarządzania i komunikacji oraz ewaluacja osiąganych rezultatów;
 • Rekomendacje usprawnień wdrożenia z uwzględnieniem weryfikacji danych, aktualizacji opinii interesariuszy oraz z zastosowaniem skutecznych praktyk zarządzania zmianą w uczelni.

Możliwe warianty usługi

 • Ocena jakości dokumentu strategii uczelni
 • Ewaluacja efektywności wdrożenia strategii

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody