Opracowanie strategii rozwoju uczelni

Uczelnie podejmują prace nad strategią z upływem okresu obowiązywania dotychczasowego dokumentu, lecz także z potrzeby podniesienia jakości zarządzania strategicznego, wykorzystania nowych szans, wobec skali zmian otoczenia, osłabienia pozycji uczelni lub niepowodzenia zmian wewnętrznych. W każdym przypadku istotne jest uzyskanie rzetelnej i pogłębionej diagnozy, której wyniki wyznaczą prawidłowe założenia dla celów strategicznych, a dodatkowo mogą służyć wprowadzeniu bieżących usprawnień w działaniu uczelni. W praktyce, najbardziej efektywne jest całościowe wsparcie doradcze w przygotowywaniu skutecznych, nowoczesnych strategii rozwoju, wypracowanych wspólnie z władzami uczelni oraz przedstawicielami kluczowych grup interesariuszy.

W jaki sposób pracujemy?

 • W pełni przygotowujemy oraz koordynujemy metodycznie proces tworzenia strategii rozwoju, zapewniając opracowanie kompletnego, spójnego i możliwego do wdrożenia dokumentu;
 • W ramach diagnozy strategicznej realizujemy kompleksowo badania społeczne w kluczowych grupach interesariuszy oraz analizy strategiczne (analizy wewnętrzne desk research), pozwalające na ustalenie rzeczywistej pozycji strategicznej oraz uwarunkowań rozwoju uczelni;
 • Przeprowadzamy warsztaty strategiczne z przedstawicielami uczelni, w ramach których czuwamy nad prawidłowością i spójnością procesu planowania i rekomendując najlepsze praktyki krajowe i zagraniczne;
 • Całościowo opracowujemy ostateczny dokument strategiczny – zarówno od strony merytorycznej jak i redakcyjnej;
 • Realizujemy wsparcie doradcze dla kadry zarządzającej uczelnią, przygotowując ją do sprawnego zarządzania na etapie tworzenia, konsultowania i implementacji strategii;
 • Opracowujemy jasne instrukcje wdrożenia strategii uczelni, w tym zestawy mierników i wskaźników umożliwiające bieżące i długoterminowe monitorowanie postępów.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

 • Pogłębiona diagnoza strategiczna uczelni na podstawie badań kluczowych grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz dokumentów i danych; 
 • Ustalenie rzeczywistej pozycji, uwarunkowań konkurencyjnych i zdolności kooperacyjnych uczelni; 
 • Określenie strategii normatywnej i kluczowych wytycznych dla prawidłowego planowania – na podstawie ocen interesariuszy, analiz SLEPT i SWOT-TOWS;
 • Zestawienie krytycznych problemów w kluczowych obszarach funkcjonowania uczelni, umożliwiających podjęcie działań naprawczych równolegle do prac strategicznych;
 • Potwierdzenie misji oraz uporządkowanie i aktualizacja kluczowych wartości uczelni; 
 • Sformułowanie atrakcyjnej wizji uczelni (całościowej oraz w kluczowych obszarach) w uzgodnionej perspektywie czasowej;
 • Określenie celów strategicznych wynikających z diagnozy strategicznej i przyjętej wizji rozwoju;
 • Wypracowany plan operacyjny dla poszczególnych celów strategicznych, wraz z kluczowymi działaniami umożliwiającymi prawidłowe wdrożenie;
 • Wyznaczone mierniki i wskaźniki postępów realizacji strategii;
 • Określone ogólne zasady nadzoru nad wdrożeniem strategii – monitorowania postępów w realizacji celów, dokonywania korekt operacyjnych oraz niezbędnej aktualizacji celów i mierników;
 • Akceptacja społeczna nowej strategii rozwoju dzięki zaangażowaniu wspólnoty uczelni w proces jej tworzenia (konsultacje, komunikacja, partycypacja);
 • Opracowany merytorycznie i redakcyjnie dokument strategii rozwoju uczelni.

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody